Panna Mária nás nabáda ku každodennej modlitbe ruženca. Píše kardinál Burke a ďakuje za modlitby za jeho uzdravenie

Raymond Leo kardinál Burke
17. októbra 2021
  Cirkev

Drahí bratia a sestry,

s úprimnou vďakou všetkým, ktorí sa modlili za moje uzdravenie, vám píšem, aby som vás informoval, že od môjho predchádzajúceho listu mi terapia tak veľmi pomohla pri rehabilitácii, že odteraz môžem denne slúžiť svätú omšu. Slovami sa nedá dostatočne vyjadriť moja radosť z tohto daru Božej milosti v mojom živote. Ako kňaza, biskupa a kardinála ma návrat ku každodennému obetovaniu svätej omše, hlavnej každodennej činnosti každého kňaza, najplnšie spája s vami v našom duchovnom zväzku ako údov Kristovho mystického tela (porov. Jn 15,5–8; Ef 4,4–13). Moje uzdravenie zároveň naďalej zostáva intenzívnym procesom. Božia Prozreteľnosť určí čas môjho návratu k bežným pastoračným aktivitám. Dovtedy mi, prosím, pomôžte svojimi modlitbami čo najlepšie sa pripraviť na tento čas.

Tento list však nemá byť v prvom rade informáciou o mojom zdravotnom stave. Je skôr nástrojom pastoračnej lásky, ktorá je charakteristickou milosťou kňazstva a biskupského úradu, a ponúka veriacim zdravé usmernenie a povzbudenie. Konkrétne vám píšem, aby som vás povzbudil ku každodennému odriekaniu mocnej modlitby svätého ruženca.

Hoci sa sviatok alebo pamiatka Panny Márie Ružencovej slávi 7. októbra, celý mesiac október je venovaný pestovaniu tejto najvzácnejšej úcty k Márii, ktorú nám ona sama darovala. Keď vám píšem o každodennej modlitbe svätého ruženca, zdôrazňujem tri dôležité skutočnosti.

Po prvé, posolstvo Panny Márie Fatimskej nás nabáda, aby sme si ju uctili každodennou modlitbou ruženca. Po druhé, keď Panna Mária 13. októbra 1917 ukončila svoje zjavenia vo Fatime, náš Pán udelil pozoruhodné potvrdenie zjavení v Zázraku slnka. Po tretie, keď nás Panna Mária požiadala, aby sme sa denne modlili ruženec, uviedla konkrétny úmysel: mier. Pápež svätý Ján Pavol II. opakujúc posolstvá Panny Márie, ktoré nám adresovala vo Fatime, vysvetlil, že „ruženec je svojou povahou modlitbou za mier“ (Rosarium Virginis Mariae, 40).

Pokoj, za ktorý sa modlíme, keď recitujeme modlitbu ruženca, nie je pokojom, ktorý nám dáva tento svet (porov. Jn 14,27), ale pokojom, ktorý pre nás získala krv Ježiša Krista na kríži (porov. Kol 1,20). Pripomeňme si, že Panne Márii Ružencovej dal pápež svätý Pius V. prvýkrát titul Panna Mária Víťazná, aby si uctil víťazstvo mieru, ktoré bolo na jej príhovor a najmä vďaka modlitbe svätého ruženca vybojované v bitke pri Lepante 7. októbra 1571. Pápež Gregor XIII. zmenou názvu Panny Márie Víťaznej na Pannu Máriu Svätého ruženca zdôraznil mocný nástroj na dosiahnutie víťazstva mieru, a to modlitbu svätého ruženca.

Víťazstvo pokoja je v konečnom dôsledku víťazstvom nad satanom, ktorý nás od hriechu našich prvých rodičov neprestáva pokúšať k páchaniu hriechu. Je to víťazstvo, ktoré uskutočnil Boh Otec prostredníctvom vykupiteľského vtelenia svojho jednorodeného Syna. Blahoslavená Panna Mária, Božia Matka, je privilegovaným nástrojom, prostredníctvom ktorého Boh Otec poslal na svet Boha Syna, aby pre nás získal toto víťazstvo. Ona je tou ženou, ktorej Syn rozdrví hlavu hada, satana, ako to Boh Otec prisľúbil po hriechu Adama a Evy (porov. Gn 3,15). Ona je naďalej kanálom, ktorým Kristova milosť víťazí nad hriechom v našom každodennom živote.

Každodennou modlitbou ruženca sa približujeme k Matke nášho Spasiteľa, ktorá nás učí, ako učila obsluhujúcich na svadobnej hostine v Káne Galilejskej: „Urobte všetko, čo vám povie (Ježiš)“ (Jn 2,5). Ona, ktorú nám náš Spasiteľ dal za Matku – Matku Božej milosti – nám pomáha verne stáť spolu s ňou pod krížom nášho Pána, jedno srdce s jej Nepoškvrneným Srdcom v slávnom prebodnutom Srdci Ježišovom (porov. Jn 19,25–27). Spolu s ňou máme účasť na triumfe kríža.

Víťazstvo pokoja, o ktoré sa usilujeme skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie modlitbou svätého ruženca, a ktoré dosahujeme v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, premáha zmätok, omyl a rozdelenie, všetky diela Zlého, ktoré dnes tak zúrivo útočia na svet a Cirkev. Z tohto dôvodu vás dnes vyzývam, ak tak ešte nerobíte, aby ste sa modlili svätý ruženec a prosili Matku Božiu o príhovor za víťazstvo pokoja, pokoja vo vašej duši, pokoja vo svete, pokoja v Cirkvi.

Zanechávam vás so slovami pápeža svätého Jána Pavla II., ktorého pápežské pôsobenie bolo tak silne poznačené úctou k Panne Márii: „Modlime sa ruženec, ak je to možné, každý deň, buď sami, alebo v spoločenstve. Ruženec je jednoduchá modlitba, ale hlboká a veľmi účinná, aj na vyprosovanie milostí pre rodiny, spoločenstvá a svet“ (Regina Caeli, 28 April 2002).

Prosím nášho Pána, aby na príhovor Panny Márie Guadalupskej požehnal vás, vaše domovy, vaše rodiny a všetky vaše práce.

Váš v Najsvätejšom Srdci Ježišovom,
v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie,
a v Najčistejšom Srdci svätého Jozefa,

+ Raymond Leo kardinál Burke

15. október 2021

Zdroj: https://guadalupeshrine.org/cardinal-burke-october-newsletter/


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!