Päť argumentov Leva XIII. v prospech kultu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Christianitas

Päť argumentov Leva XIII. v prospech kultu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

pch24.pl
12. júna 2019
  Cirkev

Jún je mesiac zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Jeho sviatok a kult osobitným spôsobom odporúčal Lev XIII. v encyklike z roku 1899. Encyklika jasne hovorí, že kult Najsvätejšieho Srdca nemá nič spoločné s prehnanou sentimentálnosťou.

Foto: commons.wikimedia.com


1. Kult Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je spojený so zdôrazňovaním Kristovej vlády nad svetom.

Ako napísal Lev XIII. v „Annum Sacrum“: „jeho vláda sa nevzťahuje len na národy, ktoré prijali katolícku vieru, ale aj na tých, ktorí boli náležitým spôsobom pokrstení, právne patria do Cirkvi, hoci ich mylné názory vzďaľujú alebo nejednotnosť ich vylučuje zo spoločenstva lásky. Vzťahuje sa aj na všetkých, ktorí ešte nič nevedia o kresťanskej viere. Celé ľudstvo podlieha moci Ježiša Krista.  On je predsa Jednorodený Syn Boha Otca, má s Ním jednu prirodzenosť, je odleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty“.

2. Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je uznaním Jeho kráľovskej vlády.

„Preto Syn Boží hovorí o sebe ústami proroka: Veď ja som ustanovil svojho kráľa na svojom svätom vrchu Sione! Zvestujem Pánovo rozhodnutie:  Pán mi povedal: Ty si môj Syn. Ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Týmito slovami vyhlasuje, že od Boha dostal moc nielen nad celou Cirkvou, ktorú symbolizuje vrch Sion, ale aj nad celým svetom, kam až siahajú jeho hranice“.

3. S kultom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho súvisí povinnosť jeho uctievania. 

Podľa slov Leva XIII.: „Ak teda bola všetka moc daná Kristovi, jasne z toho vyplýva, že jeho vláda nad všetkým je bezpodmienečná, absolútna, nie je podriadená vôli nikoho iného, nič sa jej nemôže vyrovnať. Pretože táto moc mu bola daná na Nebi a na Zemi, nebesia a zem musia mu byť poslušné. Kristus toto jedinečné a iba Jemu prislúchajúce právo reálne vykonával, keď dal apoštolom príkaz, aby všade zvestovali Jeho učenie, krstom privteľovali ľudí do jedinej svätej Cirkvi a ukladal zákony, ktoré nikto nemôže odmietať, bez ohrozenia vlastnej spásy“.

4. Kult Najsvätejšieho Srdca je nádejou aj pre svet.

Ako zdôrazňuje Lev XIII., Božskému Srdcu treba vzdávať najvyššiu úctu. „Zasvätenie sa Božskému Srdcu prinesie nádej na lepšie časy aj jednotlivým štátom, pretože má moc obnoviť a posilniť tie zväzky, ktoré ľudské spoločenstvo podľa prirodzenosti spájajú s Bohom. Lebo dnes to došlo už tak ďaleko, že štát a Cirkev sú oddelené akoby deliacim múrom.“


5. Pyšné odmietnutie pomoci Najsvätejšieho Srdca znamená, že ľudia a celé spoločnosti sa musia spoliehať na vlastné sily. Tieto však na riešenie mnohých problémov nestačia.


Podľa slov Leva XIII.: „keď je myseľ človeka nadutá pýchou, niet sa čo čudovať, že ľudstvom zmietajú vlny búrok a srdcia sužuje úzkosť a strach pred hroziacim nebezpečenstvom. Ak sa odmietne náboženstvo, najsilnejšie piliere verejného blaha sa musia podlomiť. Preto Boh spravodlivo a zaslúžene trestá pyšných buričov, keď ich vydáva napospas ich vlastnej žiadostivosti, aby otročiac vášňam ničili sami seba“.

Objednajte si knihu o Božskom Srdci: http://www.bozskesrdce.sk/public/