Panna Mária, kráľovná pokoja

Plinio de Oliveira
17. januára 2021
  Svätec týždňa

Sviatok Panny Márie, kráľovnej pokoja, ktorý sa slávi v Ríme 17. januára, sa slávi v španielskom Tolede a na Havaji 24. januára, v Paríži 9. júla a v Salvadore 23. novembra. Existujú osoby, ktoré považujú pozemské statky za najvzácnejšie. Pre nich je nevyhnutný mier na udržanie týchto statkov a na vedenie príjemného života. Podľa tejto čisto materialistickej koncepcie by hlavným cieľom náboženstva mala byť podpora blahobytu na zemi. Večný život sa neberie do úvahy. Ďalej tento koncept mieru odmieta skutočnosť, že existujú bezbožné osoby, ktoré zlo poznajú a túžia po ňom. Chcú, aby zlo vládlo a urobia všetko, aby svoje ciele dosiahli. Ak takí ľudia existujú, potom je nepochybné, že musí existovať boj medzi dobrom a zlom. Ľudia, ktorí propagujú zlo, sa neustále snažia popierať Božie práva a Jeho učenie a ničiť civilizáciu založenú na Jeho prikázaniach. Ak je to tak, musí sa viesť boj, kým nebudú Boží nepriatelia vyhladení.

Keby Boh nebol živým a pravým Bohom, keby nebolo isté, že nám dal svoju náuku, ustanovil svoju Cirkev, zjavil svoj zákon, potom by bolo možné všetko prijať a všetko tolerovať.

Ak však Boh existuje, ak ustanovil Cirkev a Zákon a ak existuje civilizácia založená na tomto zákone, potom človeka, ktorý chce toto všetko zničiť, treba považovať za nespravodlivého agresora. Bohu môžem byť ďalej verný, iba ak budem otvorene bojovať proti tomuto agresorovi a všeobecne proti myšlienkovým prúdom, organizáciám a politickým stranám, ktoré s ním spolupracujú na uskutočnení tohto cieľa.

V konečnom dôsledku dať slobodu tým, ktorí sú zlí alebo s nimi uzavrieť mier, znamená opustiť dobro, ktoré je zlými prenasledované. Pretože kdekoľvek je zlý človek prítomný, prenasleduje dobrých. Je nesmiernym nepriateľom dobra; snaží sa vytvárať všetky druhy prekážok pre dobro. Uzavrieť mier so zlým neznamená nič iné, len mu dať viac príležitostí prenasledovať dobro všetkými možnými spôsobmi.

Preto nemôže existovať mylnejšia predstava ako mier, založený na slobode udelenej aj zlu a na zhode medzi zlým a dobrým. Táto dohoda nebude zlou stranou nikdy rešpektovaná.

Od Adama a Evy až do konca sveta budú Kainovia Ábelov vždy prenasledovať a zabíjať. To je nespochybniteľné. Najistejší dôkaz je život nášho Pána. Je nemožné mať väčšiu svätosť, cnosť, krajšiu náuku, úžasnejšie zázraky alebo väčšiu moc priťahovať človeka k milosti, ako mal Ježiš. A čo sa s Ním stalo? Zlí Ho ukrižovali.

Záver je, že dobro dobra nebude porazené zlobou zla. Zlí budú vždy bojovať, aby zničili dobrých, pretože nenávidia dobro. Preto je myšlienka mieru založeného na dohode s bezbožníkmi úplne nesprávna.

Čo je skutočný mier? Svätý Tomáš Akvinský definuje mier ako pokoj ustanoveného poriadku. Hneď ako je poriadok nastolený, plynie z neho pokoj: to je mier. Prostriedkom na dosiahnutie mieru teda nie je uzatvorenie dohody s protivníkmi poriadku, propagátormi neporiadku; pre dosiahnutie mieru je potrebné podporovať poriadok. Keď podporíme poriadok, automaticky nastane mier. Keď nebudeme brániť poriadok, ale dovolíme ním pohŕdať, automaticky nastanú nepokoje.

Pretože mier je pokoj poriadku, je mier v podstate poriadok. Panna Mária, kráľovná pokoja je teda Pannou Máriou, kráľovnou poriadku. Pri presadzovaní mieru ju teší, keď má všetko svoj poriadok. Mať poriadok znamená byť v súlade s Božou vôľou, riadiť sa Božím zákonom a plniť Boží plán. To je poriadok.

Panna Mária, kráľovná pokoja je Pannou Máriou kresťanskej civilizácie; je to Panna Mária križiackych výprav, rytierskych rádov, inkvizície. Pretože kresťanská civilizácia je predstaviteľom poriadku, boli tieto inštitúcie prostriedkom na obranu poriadku proti tým, ktorí ho chcú zničiť.

Je preto celkom logické, že Panna Mária pokoja by mala byť tiež patrónkou katolíckej bojovnosti. V týchto pojmoch existuje harmonický kontrast, ktorý ich veľmi dobre spája.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!