O spáse nežidovských národov a Židov


11. marca 2021
  Pokladnica viery

Tí, čo Krista prenasledovali a prenasledovali, a nekajajú sa, nedosiahnu žiadne dedičstvo na hore svätej. Národy ale, ktoré v Neho uverili a kajali sa z toho, v čom zhrešili, tie budú dedičmi s praotcami, s prorokmi a spravodlivými, a s ktorýmikoľvek, čo sa z Jakoba zrodili. Aj keby nedodržiavali sobotu, ak keby boli neobrezaní, aj keby sviatky nezachovávali, avšak budú dediť sväté dedičstvo Božie…

Krátka doba sa vám nepochybne ponecháva na prestúpenie k nám. Ak vás Kristus pristihne, potom nadarmo budete činiť pokánie a nadarmo budete plakať, pretože vás nevypočuje.

Sv. Justín – Rozhovor so Židom Tryfonom