Nová kniha o svätom ruženci

Lukáš Kováč
23. mája 2019
  Cirkev

Na knižnom trhu sa objavila nová kniha o modlitbe svätého ruženca s názvom Ruženec – záchrana pre svet. Útla, stostranová kniha, svojim obalom nijako nevybočuje z bežnej produkcie vydavateľstiev s náboženskou literatúrou. Pojednáva o najznámejšej katolíckej modlitbe a na prvý pohľad sa zdá, že len o nej znovu opakuje základné fakty.

Po jej otvorení však zistíme, že tu niečo nesedí. Očakávame slová, ktoré majú modlitbu svätého ruženca „priblížiť dnešnému človeku“ (najlepšie mladému), ako to už býva zvykom pri súčasných publikáciách pojednávajúcich o podobných témach. Nastáva však milé prekvapenie: táto kniha nechce priblížiť ruženec dnešnému človeku, ale naopak – dnešného človeka priblížiť ružencu. To je podstatný rozdiel oproti súčasnej produkcii a dôvod prečo sa oplatí túto knihu čítať.

Autorom knihy je brazílsky spisovateľ Antonio Augusto Borelli Machado, prednášajúci morálnu filozofiu v lýceu Srdca Ježišovho v Sao Paule a prispievateľ do celonárodného brazílskeho kultúrneho mesačníka Catolicismo. Vzhľadom na to, že kniha obsahuje ako doplnok aj drobnú stať od brazílskeho konzervatívneho mysliteľa Plinia de Corrêu Oliveiru, môžeme usudzovať, že názory samotného autora inklinujú k tradicionalizmu a katolíckej ortodoxii. Tým sa dá vysvetliť aj skutočnosť, že kniha sa nezačína popisom ruženca, ale výkladom anjelského pozdravu archanjela Gabriela Panne Márii a základných právd katolíckej Viery. Tento výklad je doplnený pekným a zrozumiteľným obrazovým materiálom.

V tom je paradoxne novosť prístupu, keďže štandardom sa dnes stalo ignorovanie dogiem a približovanie sa svetu za každú cenu. Bohužiaľ sme dnes v situácii, keď je nutné aj praktizujúcim katolíkom vysvetľovať základné vieroučné pravdy, aby pochopili symboliku, význam a prax svätého ruženca. A toho sa autor zhostil veľmi dobrým spôsobom: prístupným štýlom a s ohľadom na šírku tematiky, sa mu podarilo na relatívne malom priestore uviesť čitateľa do „predizby“ ruženca, takže pochopí dejiny spásy, ekonómiu spásy, následky z toho plynúce pre ľudstvo a pre neho samého. Následne pochopí aj dôvod, prečo Panna Mária odovzdala sv. Dominikovi modlitbu svätého ruženca a prečo ju máme praktizovať pre dobro ľudstva a seba. Práve poznanie súvislostí a kontinuity vo viere je to, čo akútne chýba súčasnému kresťanstvu. Táto drobná knižka môže priniesť modliacemu sa katolíkovi radosť z poznania a teda aj hlbšieho pochopenia toho, čo v modlitbe vyslovuje a za čo prosí.

Veľmi vhodným je aj zaradenie pápežských vyjadrení ohľadom tejto modlitby a to všetkých, nielen tých najnovších. Prospieva to k pochopeniu dvoch vecí:  nemennosti,  kontinuity katolíckej Viery a zároveň skutočnosti hierarchie v Cirkvi, v rámci ktorej sú to predovšetkým jej pastieri, čo nás vedú aj na poli modlitby tak, aby sme nezblúdili. Všetci pastieri, nielen tí populárni.

Veľmi zaujímavou a podnetnou zložkou je už zmienená stať Plinia de Corrêu Oliveiru, ktorá umiestňuje zjavenia Panny Márie a modlitbu ruženca do kontextu dejinného vývoja posledných dvoch storočí. Vyzdvihuje túto modlitbu ako hrádzu proti revolučným otrasom, s ktorými máme skúsenosti aj u nás na Slovensku.

Na konci sa nachádza krátka ukážka z diela veľkého mariánskeho ctiteľa, sv. Bernarda z Clairvoux. Tá svojou kazateľskou aj literárnou krásou predstavuje dôstojnú bodku za celým textom.

Ak by sme mali poukázať na slabšie stránky publikácie, tak je ňou určite chýbajúca informácia o autorovi knihy. Tú sme museli hľadať v iných zdrojoch.

Celkovo je dojem z publikácie veľmi kladný. Dúfajme, že nie je poslednou v rámci Nadácie Slovakia Christiana, ktorá je uvedená ako vydavateľ knihy. V knižnej ponuke náboženskej literatúry na Slovensku, postrádame práve tento typ publikácií, ktoré reflektujú predovšetkým vieroučnú tradíciu a až v druhom rade autorovu snahu po originalite.

Knihu si môžete objednať tu: https://ruzenec.org?utm_campaign=100108&utm_source=christianitas&utm_content=banner