Náš každodenný boj so svetom, telom a diablom

Allison Low
9. mája 2019
  Spoločnosť

Zdroj: wikimedia.org

Sme vo vojne. Každý deň sme vojakmi prichádzajúcimi na bojisko.  Sú ľudia, ktorým je jasné, že sú vo vojne a s celým nasadením v nej bojujú. Iní sú buď úplne slepí, alebo ľahostajní, a preto nekladú odpor. Pretože táto vojna je duchovná, priveľa ľudí ju neberie vážne. Ale toto nesmie byť náš postoj, pretože ide o naše duše!

V tejto vojne buď sme s Kristom alebo proti nemu. Neexistuje tu nijaký stred, či neutrálne územie! Ak vytrváme v milosti, budeme môcť vstúpiť do Neba a stať sa účastníkmi Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. Boh však zjavil aj to, že budúcnosť mnohých bude úplne odlišná. Tí, ktorí sa nechajú premôcť hriechom, budú zatratení na celú večnosť.  Víťazstvo znamená otvorenie našich sŕdc Božej milosti a vytrvanie do konca života. Naše víťazstvo bude zásluhou Božej milosti.

Je však dôležité, aby sme si boli vedomí útokov vedených proti nám, aby sme sa vedeli chrániť. Pokušenia samé o sebe nie sú hriechom, ale ak im podľahneme, môžu nás viesť k hriechu,.  Ťažký hriech má za následok stratu milosti a spásy. Takže keď sa pripravujeme na obranu, musíme vedieť, aké pokušenia na nás číhajú.

Pokušenia môžeme rozdeliť do troch kategórií: pokušenia sveta, pokušenia tela a pokušenia diabla. Prejdime si ich a zistime, kde sú naše slabiny.

Pokušenia sveta

Keď uvažujeme o pokušeniach „sveta“, neznamená to, že hmotné veci sú zlé. Keďže bolesť, utrpenie, chaos, rozklad a smrť vstúpili do nášho života v dôsledku hriechu, je to hriech, ktorý spôsobuje, že tento rozháraný svet na nás pôsobí deštruktívne.

V tomto živote vidno protiklad medzi cestami tohto sveta a Božími cestami. Nanešťastie nás viac priťahuje tento svet. Taktiež zisťujeme, že máme sklon sa silne (a často nezdravo)  pripútať k veciam tohto sveta.  Hoci materiálne veci nie sú samé osebe  zlé, sme pokúšaní, aby sme ich zneužívali na našu škodu, alebo používali ich nesprávnym spôsobom.

„Svet“ nás láka, aby sme boli materialistami – aby sme za skutočné považovali len to, čo možno vidieť, pozorovať a prežívať zmyslami – a odmietali veci nadprirodzené. „Svet” nás taktiež bombarduje propagandou.  Manipulovaním našich emócií sa snaží presvedčiť náš zatemnený intelekt, aby sa vydal „krivou cestou“. Médiá, technológie a vzdelávací systém nás často podnecujú, aby sme nasledovali tento cieľ. Ako? Zväčša osobitným žargónom, narážkami a polopravdami, a najmä odrádzaním od diskusie a používania rozumu. Tlačia na nás, aby sme slepo prijímali názory väčšiny, alebo sa ich držali jednoducho len preto, že takto budeme obľúbení. „Svet“ sa nás bude snažiť presviedčať, aby sme sa pritom spoliehali na pocity a vášne.

Relativizmus

Moderná kultúra sa nás usiluje nalákať na relativizmus – filozofiu, ktorá pravdu považuje za subjektívnu záležitosť. Vychádza však z nelogického a iracionálneho predpokladu. Tvrdí, že „to, čo je pre mňa pravdivé, nemusí byť pravdivé pre vás, čo je pre mňa správne, nemusí byť správne pre vás a preto nebudem vnucovať svoje názory nikomu, ani vám.“ Takáto skreslená logika je nebezpečná, pretože vedie nielen k odmietnutiu absolútnych právd, ale v konečnom dôsledku aj k popretiu reality hriechu (pričom by nebolo potrebné nijaké pokánie). Vštepuje individualizmus, dôraz na autonómiu a sebectvo, podnecuje našu pýchu a presviedča, že sa stávame bohmi.

„Svet“ idolizuje peniaze, moc, úspech a slávu a vábi nás, aby sme robili to isté. Vyhlasuje, že šťastie je v tom, keď robíme, čo sa nám páči bez ohľadu na morálne normy. Často nazýva dobro zlom a zlo dobrom. Manipuluje slovami, aby nás klamal.

Nebuďte zo sveta

„Hrdinovia”, ktorých tento svet stavia na piedestál, sú hollywoodske celebrity, profesionálni atléti a milionári, napriek (alebo dokonca kvôli) nemorálnosti ich životov. Svet sa občas uchyľuje aj k zastrašovaniu, aby nás odradil od toho, čo je správne. Medzi ďalšie jeho taktiky patrí tlak okolia, posmech, šikanovanie, prenasledovanie, ba aj hrozby uväznenia.

Pokušenia sveta sú často lákavé a to je len niekoľko príkladov. Ale Boh nás vyzýva, aby sme sa neprispôsobovali tomuto svetu, pretože je s tým spojené obrovské riziko. Musíme si dávať pozor na to, čo pozeráme a čítame, z akých zdrojov čerpáme informácie a dokonca aj na to, akých priateľov si vyberáme. Musíme poznať nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia, aby sme „svetu“ nedovolili zastrieť naše svedomie a náš zrak tým, že nebudeme vidieť ničivé vplyvy okolo nás. Mali by sme vždycky ísť Božími cestami a nie cestami tohto sveta. Musíme počúvať Písmo a Cirkev a napodobňovať pravých hrdinov – svätých v Nebi.

Zdroj: wikimedia.org

Pokušenia tela

Pokušenia tela sú jedny z najťažších bojov, ktoré zvádzame, pretože pochádzajú z nás samých. Táto kategória pokušenia neznamená, že naše telo je zlé. Je dôsledkom pádu Adama a Evy, po ktorom sme stratili nadprirodzený dar integrity, takže naše vášne, emócie a túžby sa stali neusporiadanými a nie vždy sa podriaďujú nášmu rozumu. Keď je „telo“ nekontrolované, hľadá svoje vlastné potešenie a snaží sa ovplyvniť našu vôľu, aby sa oddávalo telesným túžbam a zanedbávalo duchovné veci.

Písmo nás vystríha pred týmito pokušeniami, pričom menovite uvádza niektoré z nich: smilstvo, nečistota, modloslužba, nevraživosť, sváry, zvady, hnev, sebectvo, lakomstvo, opilstvo a cudzoložstvo (Mk 7:21; Gal 5: 17-21; Kol 3: 5). Medzi pokušenia „tela“ patria aj neresti ako je obžerstvo, žiadostivosť, pýcha, nezdravá zvedavosť, klebety, závisť a nenávisť. Tieto pokušenia sú mocné a ak sa nesnažíme mať ich pod kontrolou, ľahko im podľahneme. A pretože vychádzajú z nášho vnútra, môžeme si nahovárať, že ide o túžby prirodzené a nie nezriadené, ktoré sa môžu stať pre nás nebezpečné.

Aby sme sa vedeli brániť, musíme najprv rozpoznať, kde sme najzraniteľnejší. Potom máme často skúmať naše svedomie, aby sme zistili, kde musíme najurputnejšie bojovať. Musíme byť pokorní a voči sebe úprimní. Mali by sme tiež identifikovať, ktorí ľudia, či ktoré situácie v našich životoch môžu byť pre nás príležitosťou na hriech a vyhýbať sa im. A tiež sa musíme dívať na Cirkev, aby nám pomáhala správne žiť na Božích cestách. Potom sa musíme obrátiť k Bohu s kajúcim srdcom a spoliehať sa na jeho milosť. Boh nám dá silu, aby sme mu podriadili našu vôľu a odolávali týmto pokušeniam.

Pokušenia diabla

Pokušenia “diabla” sú pokušeniami Satana a iných padlých anjelov, ktorým Boh dopustil ovplyvňovať tento svet. Títo démoni sú klamári. Sú plní hnevu, odporu, zlosti, pýchy, závisti a sebectva. Nenávidia Boha a všetko, čo Boh miluje. To ich motivuje, aby sa pokúšali odtiahnuť čo najviac ľudí od Boha.

Démoni nás nemôžu donútiť k hriechu.  Svojím bystrým pozorovaním nášho správania a našich prejavov identifikujú naše slabé stránky a náchylnosti.  Toto potom využijú na naše ovplyvnenie. Musíme si uvedomiť, že nie každý hriech je priamym dôsledkom pokúšania démonov. Pretože sme náchylní podliehať pokušeniam sveta a tela, démonom neraz stačí len sedieť a s pobavením sledovať, ako si sami spôsobujeme náš vlastný zánik. Ale diabol a padlí anjeli sú skutočnou hrozbou a mocnou silou zla, ktorá pôsobí vo svete.

Diabol klame

Príklady bežných pokušení? Démoni roznecujú naše vášne a emócie, najmä však pýchu. Aj vďaka nim je naša pozornosť upretá skôr na svetské než nadprirodzené veci. Démoni sa snažia odvádzať našu pozornosť od modlitby. Podnecujú v nás pocity hlbokej úzkosti. Zvádzajú nás k nečinnosti a duchovnej lenivosti.  Démoni podnecujú odpor voči všetkým autoritám a vedú ľudí k tomu, aby sa ľahkomyseľne spoliehali na seba. Sejú pochybnosti, rozdelenie, znechutenie a zúfalstvo.

Démoni ponúkajú zdanlivé hodnoty a nie to, čo je naozaj dobré. Snažia sa nás ovplyvniť, aby sme v prvom rade uspokojovali svoje túžby po pôžitku bez ohľadu na jeho hriešnosť. Vábia nás, aby sme dobro volali zlom a zlo dobrom. Démoni nás zvádzajú, aby sme ospravedlňovali naše nemorálne činy „správnymi“ úmyslami. Ľuďom nahovárajú, že poslušnosť voči Bohu je represívna a tyranská. Démoni presviedčajú ľudí, že nič také ako hriech neexistuje, ani skutky, ktoré by boli vnútorne zlé. Snažia sa upútať náš záujem viac o hriechy druhých ako o naše vlastné hriechy.

Buď pokorný

Aká je naša obrana proti tomuto hroznému nepriateľovi? V prvom rade sa musíme spoliehať na Božiu milosť. Potom počúvať múdre slová svätého Petra:

 Pokorte sa teda pod, mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.    Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.   Buďte triezvi a bdejte!  Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.  Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete (1 Pt  5:6-9)

Musíme byť odetí pokorou a potom mať jasnú myseľ, ktorá nie je slepá k démonickým zvodom. Nemôžeme ani chvíľu brať pokušenia démonov naľahko, ale pretože v nás pôsobí Božia milosť, nikdy sa ich nesmieme báť. Ak budeme spolupracovať s milosťou, ona nás premení na ľudí hrdinskej viery, lásky a odvahy.  Umožní nám nasledovať Krista až na kríž.  Pomáha nám prekonať diabolské vábenie zvoliť si ľahkú cestu, ktorá vedie k nášmu zničeniu. Mali by sme pravidelne prijímať sviatosti, modliť sa k nášmu strážnemu anjelovi o ochranu, počúvať Cirkev, čítať Písmo a vždy sa usilovať o svätosť. A nikdy nezabúdajme, že Božia Matka a svätý Michal Archanjel sú našimi mocnými orodovníkmi v boji proti diablovi.

Odvážne bojujte

Každý deň je pre nás bojiskom. Musíme byť ostražití voči všetkým formám pokušenia, veľkým i malým. Sú ako šípy, ktoré na nás lietajú zo všetkých strán. Nesmieme byť ľahkomyseľní, ani sa nikdy nesmieme báť. Musíme vzdorovať, pretože každý jeden dobrovoľne spáchaný smrteľný hriech, nás môže priviesť do večného zatratenia, pokiaľ nebudeme činiť pokánie. V tejto vojne sa musíme pokoriť pred Bohom, stále si byť vedomý svojich hriechov a vrúcne prosiť Boha o jeho hojnú milosť.  Boh nám sľúbil, že slávne zvíťazíme a dá nám korunu víťazstva, ale musíme sa osvedčiť a vytrvať (Rim 8:37; Jak 1:12).

Svätý Cyril Jeruzalemský vo svojom Procatechesis (16-17) ponúkol katechumenom pripravujúcim sa na krst múdru radu v súvislosti s pokušeniami, s ktorými sa nevyhnutne stretnú – nazývajúc ich “hadom” (v niektorých prekladoch “drakom”). Jeho slová sú aj pre nás užitočné.

Rada sv. Cyrila Jeruzalemského

„Krst, ktorý očakávate, je čosi veľké … Ale na kraji vašej cesty číha had na tých, ktorí idú okolo: dávajte pozor, aby vás nepohrýzol nevierou. Vidí, že mnohí prijímajú spásu a hľadá, koho by mohol zožrať. Prichádzate k Otcovi Duchov, ale idete okolo tohto hada. Ako by ste ho mohli prejsť okolo neho? Obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja; že aj keby vás pohrýzol, nemôže vám ublížiť. Majte silnú vieru, pevnú nádej [a] silné sandále, ktorými môžete prejsť okolo nepriateľa a vstúpiť do Pánovej prítomnosti. Pripravte si svoje srdce pre prijatie celého učenia, pre spoločenstvo v svätých tajomstvách. Modlite sa častejšie, aby vás Boh učinil hodnými nebeských a nesmrteľných tajomstiev. Neprestávajte vo dne v noci: ale akonáhle spánok odíde, nech je vaša myseľ pripravená pre modlitbu. A ak zistíte, že sa vo vašej mysli objavuje nejaká hanebná myšlienka, začnite rozjímať o Poslednom súde, aby vám pripomenul spásu.  Strážte svoju dušu, aby ste nepadli do pasce a vytrvajte v nádeji, že sa stanete dedičmi večného života.…

“. . . Naberte odvahu, obrňte svoje duše a pripravte svoje srdcia. Tu ide o našu dušu: našou nádejou je večnosť. . . “

Zdroj: https://www.catholicstand.com/our-daily-battle-with-the-world-the-flesh-and-the-devil/