Nanebovstúpenie Pána – Kristovo oslávenie

Štefan Tokárčik
21. mája 2020
  Cirkev

Po 40. dni od vzkriesenia sa zjavoval Pán učeníkom. Cirkev oslavovala tieto dni radosti spolu s apoštolmi a oslavuje ich radostne podnes. Ale dnes sa Spasiteľ vracia k svojmu Otcovi do Neba. Opúšťa apoštolov, zem a Cirkev zháša veľkonočnú sviecu, ktorá predstavovala Kristovo zmŕtvychvstanie. Apoštolovia smutne pozerali za vznášajúcim sa Majstrom, ale Cirkev nesmúti, lebo si je vedomá, že oblak, ktorý ho zatienil, jej nemôže Krista vziať. Vie, že dnešný sviatok je Ježišovým oslávením. A preto sa aj my tešíme dnešnému dňu.

Nanebovstúpenie je:

1. Odmenou za utrpenie.

33 rokov Pánovho života, od jaslí až po kríž, bolo nepretržitou reťazou utrpenia, nenávisti a prenasledovania. Takto sa mu odplácali ľudia za Jeho nevýslovnú lásku. Prišiel na zem zachraňovať tých, čo sa mali stratiť pre večnosť a za túto Jeho neúnavnú prácu sa Mu odvďačili len nevďakom. Preto ho odmieňa Otec tak kráľovsky v Nebesiach: sedí po pravici Božej. Je to pre nás poučením. Neraz zakusujeme, že spravodliví a dobrí ľudia musia znášať mnohé príkoria tu na zemi. Koľko útechy im dáva Nanebovstúpenie Pánovo! Preto si pamätaj, že za každú nespravodlivosť proti tebe spáchanú, ťa Boh raz odmení.

2. Ponížený Ježiš je povýšený.

Uváž: zostúpil z Neba na zem, z lona Boha Otca do lona Panny, ležal v maštali, v jasliach a po 30-tich rokoch sa ponosuje: „Vtáci majú hniezda a vlci brlohy, len Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ A najviac sa uponížil na kríži, kde zomrel so zločincami. Ale kto sa ponižuje, toho Boh povýši! A nie je náhoda, že z Olivovej hory vystupuje na Nebesá. Tam kľačal, keď zápasil sám so sebou, keď prosil o posilu od Otca, pod olivami kvapkal Jeho krvavý pot, tu ho zajali vojaci. Olivová hora videla Jeho uponíženie. Na tom istom vrchu bol aj povýšený. Tí istí apoštolovia, ktorí Ho videli chvieť sa pred hrôzami utrpenia, videli Ho osláveného vystupovať do nadoblačnej výše. A v Nebi Ho s veľkou radosťou obkľúčili zbory anjelov a sám Otec Ho posadil na svoju pravicu. Takto oslávil Boh víťaza nad smrťou a Peklom ako Kráľa slávy.

Zdroj: commons.wikimedia.org

3. Poslušný Ježiš dostáva neobmedzenú moc.

O Jeho mladosti píše evanjelista: „Bol rodičom poddaný.“ Sám hovoril o sebe: „Prišiel som splniť vôľu Toho, ktorý ma poslal.“ A apoštol svedčí: „Uponížil sa a bol poslušný až na smrť.“ (Flp 2, 8) Pretože bola Jeho poslušnosť neobmedzená, dostáva neohraničenú moc v Nebi. Už tu na zemi mal moc liečiť chorých, kriesiť mŕtvych, rozkazovať búrkam a vetrom; akú moc mu dal Otec teraz, keď sa vrátil k Nemu poslušný až na kríž? Preto povedal krátko pred svojím nanebovstúpením: „Daná mi je všetka moc na Nebi i na zemi.“ A apoštol píše: „Boh ho povýšil a dal mu meno nado všetky mená, aby sa na meno Ježiš skláňalo každé koleno na Nebi, na zemi a v Podsvetí a každý jazyk aby vyznával na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán.“ (Flp 2, 9 – 11) Všetko na svete podlieha Kristovej moci. Tak odmení Boh každú poslušnosť, aj našu. Poslúchajme preto Boha i jeho Cirkev, aby sme aj my boli hodní nebeskej odmeny.

Sviatok Nanebovstúpenia Pána je radostným dňom kresťanov, pretože vidia svojho osláveného Vykupiteľa. Slávnostne vtiahol do nebeskej radosti a my, ktorí dnes zo zeme hľadíme za Ním, prosme o jedno: aby zo svojej slávy zhliadol na nás, svojich terajších nasledovníkov, a aby požehnal aj nás ako kedysi apoštolov, ktorých tu zanechal.

Prevzaté z knihy Praedica verbum, SSV Trnava, 1948