Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Plinio de Oliveira
9. júna 2019
  Svätec týždňa  

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je koreňom každého kontrarevolučného hnutia, malého či veľkého, známeho, či zahaleného tajomstvom, ktoré povstalo od čias, keď sa Najsvätejšie Srdce zjavilo sv. Margaréte Márií v 17. storočí. Dostala úlohu v mene Najsv. Srdca Ježišovho požiadať francúzskeho kráľa o zasvätenia Francúzska Najsv. Srdcu a umiestniť Najsvätejšie Srdce na francúzsku zástavu. Kráľovi sľúbila, že kým on bude útočiť na nepriateľov Cirkvi, bude ho Najsv. Srdce podporovať a jeho vládu zahalí veľkou slávou. Najsvätejšie Ježišovo Srdce čakalo, že Ľudovít XIV. zmení svoju politiku a postaví sa do čela kontrarevolúcie. Keby tak spravil, dosiahol by nehynúcu slávu a Francúzsko by zažilo vrchol svojho katolicizmu.

Ak by vykročil týmto smerom, úcta k Najsvätejšiemu Srdcu by sa rozšírila po celom svete. Vo Francúzsku by pozitívne prijali učenie sv. Ľudovíta Grigniona z Montfortu, ktorý tiež žil v tom čase. A potom by sa jeho náuka rozšírila po svete a Francúzska revolúcia by nikdy nevypukla. Teda ak by kráľ vypočul sv. Margarétu Máriu, revolúcia, v jej vtedajšej forme, by bola zabrzdená a zlo, ktoré priniesla neskôr – Francúzska revolúcia, by nevznikla.

Teda táto úcta má, od svojho prvopočiatku, od jej prvého odhalenia Najsvätejším Srdcom, zreteľné kontrarevolučné poslanie. Profesor Fernando Furquim vo svojej podrobnej analýze tejto úcty upozorňuje na skutočnosť, že rozličné protirevolučné hnutia 18. a 19. storočia boli vždy spojené s Najsvätejším Srdcom Ježišovým. Napríklad francúzski povstalci vo Vendée, chouani, nosili odznak s Najsvätejším Srdcom. Táto úcta inšpirovala a povzbudzovala dobrých a vzbudzovala nenávisť zlých. Nutne.

Čo hovoria nepriatelia o úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu? Najskôr vyťahujú údajne rozhodujúci argument: “Načo uctievať Srdce Ježišovo? Prečo si nectiť aj Ježišove ruky alebo oči? Takto blasfemicky rozoberáme Ježiša na kúsky a vymýšľame úctu ku každej jednej časti Jeho tela. Môžeme teda uctievať Jeho uši, ktoré počúvali ľudské prosby, Jeho ústa, ktorými rozprával, Jeho ruky, ktorými žehnal (nezmieňujúc sa o tom, že nimi bičoval peňazomencov v chráme). Preto je taká úcta bezcenná.”

Potom hovoria: “Toto je len sentimentálna zbožnosť. Srdce je symbolom emócií a sentimentu. Takáto sentimentálna úcta nemá teologický obsah a nemala by byť dovolená.”

Cirkvou šírená úcta.

V skutočnosti, mnoho podstatných, dôležitých a nádherných pápežských dokumentov túto zbožnosť odporúča. Napríklad encyklika Inscrutabile Divinae Sapientiae Pia VI. z roku 1775. Svätá stolica udelila veľa odpustkov tým, ktorí na prvé piatky prijímajú Telo Pánovo ako vynáhradu za urážky spáchané proti Najsvätejšiemu Srdcu. Obrovské množstvo odpustkov je garantované bratstvám a arcibratstvám založeným na podporu úcty k Najsvätejšiemu Srdcu.

Ďalej, odporúča a nabáda k stavaniu kostolov, oltárov a sôch k pocte Najsvätejšiemu Srdcu. Cirkev preto mimoriadne ochotne potvrdila túto úctu a preto jej musíme absolútne dôverovať.

Argument, že nesmieme mať pobožnosti, ku každej jednotlivej časti presvätého Tela nášho Pána, je bezcenný. Naozaj môžeme privátne uctievať nášho Pána v Jeho Svätých rukách. Môžeme a mali by sme Ho uctievať v Jeho nekonečne expresívnych, výrečných, panujúcich, napomínajúcich a spásonosných očiach. Človek si nepotrebuje pripomenúť, že to bol Pánov pohľad, ktorý sv. Petra dohnal k ľútosti za trojnásobné zapretie, aby pochopil, že uctievať Pána v jeho Božských očiach je samozrejme niečo správne.

Cirkev má ale zároveň silný zmysel pre správnu mieru a extravagancia, alebo neprimeranosť, by mohla byť krokom späť od vznešeného a nadpozemského. Cirkev chápe, že vulgárni ľudia ľahko skĺznu k sarkazmu a degradujú takúto úctu len na telesné súčasti, čo môže byť ťažko stráviteľné pre ľudský jemnocit. Ale takáto zbožnosť nie je proti Viere a dá sa vhodne vykonávať.

Napríklad, na Svätej ceste je kameň, na ktorom sú otlačky Jeho Svätých nôh. Je úplne počestné a legitímne uctievať Presväté nohy, ktoré chodili po svete, aby učil, ktoré boli pokryté prachom, aby napomínal, zachraňoval a bojoval so zlom. Je správne tieto nohy adorovať, pretože niesli Spasiteľa, ktorý niesol Kríž, boli pokryté krvou nášho vykúpenia, tieto nohy niesli stopy po klincoch, ktorými bol Spasiteľ pribitý. Krásny spôsob úcty k Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi je zjednotiť sa s myšlienkami a rozjímaním Panny Márie, keď Pána sňali z kríža a položili Jeho skrvavené telo do jej lona. Kontemplovala každú časť jeho zničeného Tela s nekonečnou láskou, úctou, obdivom a citom. Všímala si jednotlivé údy a uctievala ich v ich význame a funkcii. Videla veľkosť urážky Jeho Božstva, ktorá sa udiala pri bičovaní. Tak sv. Panna praktikovala túto zbožnosť a adorovala jednotlivé časti božského Tela jej Syna.

Preto je to len otázka vhodnosti, takpovediac zmyslu pre rozsah a primeranosť, ktorá zdržiava Cirkev od toho, aby šírila úctu k mnohým častiam Tela nášho Pána.

 
Čo je úcta k Najsvätejšiemu Srdcu? 

Čo presne je úcta k Najsvätejšiemu Srdcu? Je to úcta k orgánu nášho Pána, Najsvätejšiemu Srdcu. Ale v Písme nemá Srdce sentimentálny význam, aký získalo v 18. a ešte viac v 19. storočí. Srdce nepredstavuje sentiment.

Keď Písmo hovorí: “Celým svojím srdcom som ťa hľadal” (Ž 119:10), tak hovorí o ľudskej vôli, o ľudskej cieľavedomosti, o ľudskej svätosti. Keď tak prorok hovorí, znamená to “Hľadal som ťa celou svojou vôľou.” Evanjelium hovorí aj: “Všetky tieto veci si uchovávala vo svojom Srdci.” (Lk 2:19) Ani tu sa nehovorí o sentimente, ale o jej vôli, o jej duši, ktorá strážila tieto veci a uvažovala o nich.

Srdce je vôľa a rozum osoby, dynamický prvok, ktorý rozvažuje a hĺba o veciach. V Najsvätejšom Srdci nášho Pána je Jeho vôľa. Vôľa je symbolizovaná Srdcom, pretože všetky hnutia vôle majú dopad na Srdce. V tomto zmysle je uctievané Najsvätejšie Srdce Ježišovo.

Existuje korelácia s úctou k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V jej Nepoškvrnenom Srdci je svätyňa, v ktorej nachádzame Ježišovo Najsvätejšie Srdce.

Náš Pán sľúbil odmeniť túto úctu záplavou milosti. Najsvätejšie Srdce dalo špeciálne prisľúbenia tým, ktorí si urobia deväť prvých piatkov. Najmocnejšie je to, že nezomrú bez milosti a budú mať možnosť kajať sa pred smrťou zo svojich hriechov. To neznamená, že automaticky pôjdu do Neba. Znamená to, že pred smrťou obdržia tak obrovskú milosť, že každý môže dúfať v ich spásu.

Rozumiete, ako usilovne sa Cirkev usilovala rozšíriť túto úctu a jej chápanie rozumom, bez sentimentalizmu. Zmužilá zbožnosť hľadá dôvody pre veci a potom miluje vec práve pre dôvody jej bytia. Takto silný muž a žena Evanjelia súdi zbožné veci. 

Tak by sme sa mali hlboko ponoriť do tejto úcty a obrátiť naše duše a naše vôle k Najsvätejšiemu Srdcu ako zdroju milostí, plánovanému Božou prozreteľnosťou pre ľudí predrevolučnej doby. Je to prostriedok milosti pre ťažké časy, ktoré mali prísť a v ktorých žijeme aj dnes.

Prosme teda Srdce Ježišovo, skrze vodu a krv, ktoré vyronilo, aby nás očistilo a obnovilo. To je moje odporúčanie na piatkové rozjímanie a modlitbu. Hlavne prvopiatkové a vo Veľký piatok.

Na koniec vám pripomeniem vojaka, ktorý prebodol oštepom Srdce Ježišovo. Tento násilný čin otvoril Pánovi Srdce a z neho vytryskla voda a krv a obmyla mu oči. Oči, pred tým choré, boli okamžite uzdravené a on uvidel. To je pre nás najdôležitejšie a najvýrečnejšie.

Znamená to, že tí, čo si ctia Najsv. Srdce Ježišovo môžu prosiť o podobnú milosť. Nie práve o telesný zázrak, ale o podobnú milosť pre dušu. Ak chceme mať katolícke vnímanie, kontrarevolučné chápanie vecí, ak chceme pochopiť, ako sa revolúcia a kontrarevolúcia okolo nás prejavujú, ak chceme spoznať naše chyby, ak chceme pochopiť duše iných, aby sme im robili dobro, aby sme mali správny vhľad do našich štúdií, aby sme mali správne psychologické equilibrium, aby sme boli uzdravení od nervových problémov každého druhu, musíme sa utiekať k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Prosme o milosť prýštiacu z Najsvätejšieho Srdca, ako krv a voda, ktorá odstráni, čiastočnú či úplnú slepotu srdca. Prosme teda Nasvätejšie Srdce skrze Nepoškvrnené Srdce Máriino, lebo to je jediný spôsob, ako získať milosť, ktorá nás zachráni od mnohorakej slepoty. Takto prednesieme naozaj skvelú prosbu a budeme na najlepšej ceste k získaniu nádhernej milosti.