Modlime sa opäť čo najčastejšie a najvrúcnejšie k Svätému archanjelovi Michalovi

Branislav Krasnovský
30. apríla 2021
  Cirkev

Zdroj: wikimedia commons

Modlitba k archanjelovi Michalovi patrí k najznámejším katolíckym modlitbám. Pápež Lev XIII. mal krátko po napísaní svojej encykliky Humanum Genus namierenej proti slobodomurárom v roku 1884 strašnú víziu útoku mocností Pekla proti Svätej Matke Cirkvi, a preto nariadil modliť sa modlitbu k sv. Archanjelovi Michalovi na záver svätej omše. Dnes už nie je táto prax rozšírená.

V čase, keď pápež Lev XIII. nariadil, aby sa modlila táto modlitba, bol skutočným „vatikánskym väzňom“. Slobodomurári doslova jasali nad tým, že Rím a Taliansko sa dostali pod ich kontrolu a verili, že sa im podarí zasadiť pápežstvu smrteľnú ranu. Pápež Lev XIII. sa modlil o ochranu katolíckej Cirkvi, ktorá formovala európsku civilizáciu.

Túto modlitbu by mal poznať každý dobrý katolík:

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen“

V 19. storočí sa samozrejme modlitbu k sv. Archanjelovi Michalovi modlili v latinčine:

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen“

V dnešnej dobe sa v katolíckej Cirkvi téma slobodomurárov čiastočne odsunula do úzadia. Po reformách v 60. rokoch 20. storočia sa učiteľský úrad Cirkvi touto témou prestal prakticky vážnejšie zaoberať. Samozrejme, existujú kňazi a vysokí cirkevní hodnostári, ktorí o nebezpečenstve, ktoré hrozí katolíckej Cirkvi zo strany slobodomurárov hovoria, mainstreamový prúd v Cirkvi však tejto téme nevenuje širšiu pozornosť.

Ak budeme hľadať podrobnejšie v histórii, tak zistíme, že s výnimkou krátkeho upresnenia prefekta Kongregácie pre náuku viery, vtedajšieho kardinála Ratzingera, ktorý s výslovnou podporou pápeža Jána Pavla II. potvrdil plnú platnosť pápežských odsúdení slobodomurárov dňa 26. septembra 1983 (v duchu učenia pápeža Leva XIII.), sa téme slobodomurárstva výraznejšia pozornosť nevenovala.

Pápež Lev XIII.
zdroj: wikimedia commons

O tom, že satan nenávidí katolícku Cirkev a podniká na Cirkev svoje útoky dnes nik nepochybuje, podniká čoraz rafinovanejšie a sofistikovanejšie útoky, často pod maskou humanizmu a tolerancie. Aj v Novom zákone evanjelisti dôrazne varujú pred zvrátenými náukami, ktoré sa postupne dokonca rozšíria v katolíckej Cirkvi, najmä v posledných dňoch. V prvom liste apoštola Jána (1Jn 2,18–19) sa píše: „Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás.”

Evanjelista Matúš (Mt 7, 15–19) hovorí takisto jasne: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

Apoštol Peter (2Pt 2, 1–2) rozvíja a potvrdzuje takisto slová apoštola Pavla: „V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu. Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy.“

A nakoniec opäť apoštol Pavol v druhom liste Timotejovi (2Tim 3, 1–5) hovorí: „Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!“

Pred krátkou dobou sme prežili už druhé sviatky Veľkej noci so zavretými kostolmi a bez účasti na Svätej omši. Bola to bolestná skúsenosť, ktorá nás ale nezlomila. Všetci vieme, že Zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý už raz zostúpil k zosnulým a vyslobodil ich duše zo satanových reťazí nakoniec zvíťazí. Spoľahnime sa na Krista, pomoc Preblahoslavenej Panny Márie, pomoc archanjela Michala.

Možno by bolo vhodné, keby sme sa opäť, v intenciách nariadení Leva XIII., začali modliť súkromne a v tichosti po svätej omši modlitbu k sv. Archanjelovi Michalovi. Pretože Modlitba Svätého ruženca i modlitba k Svätému archanjelovi Michalovi patria k silným zbraniam, ktoré máme k dispozícii v boji proti diablovi a všetkým jeho prisluhovačom bez ohľadu na to k akému spolku alebo lóži patria.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!