Pokladnica viery - Christianitas - Strana 40

Pokladnica viery

Večné nepriateľstvo Panny Márie a diabla

Boh ustanovil a utvoril len jediné nepriateľstvo, a to nezmieriteľné, ktoré pretrvá a bude rásť až do konca: nepriateľstvo medzi Máriou, svojou dôstojnou Matkou, a diablom; medzi deťmi a služobníkmi svätej Panny a deťmi a prisluhovačmi Lucifera. A to až do takej miery, že najstrašnejším nepriateľom diabla, akého kedy Boh...

O sebapoznaní

Nemôžeme si príliš dôverovať, lebo často nám chýba milosť a zdravý úsudok. Je v nás len málo svetla, a aj to chytro strácame pre svoju nedbalosť. Často ani nebadáme, že sme vnútorne takí slepí. Často robíme zle a ešte horšie: zapierame to. Niekedy nás vedie vášeň a myslíme si, že je to horlivosť. Druhým...

Opilstvo versus výborné víno

Človek je vždy horší aj lepší ako zviera. Zviera nedokáže byť galantné ani obscénne. A žiadne zviera ešte nevymyslelo niečo tak úbohé, ako  opilstvo a niečo tak úžasné, ako víno. Výroky G.K. Chestertona

List Rimanom 1,18-21

18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia...

Duchovný život katolíka a súčasný svet

Svet – čiže ľudia , ktorí nesúdia podľa Boha, ale úplne len podľa svojho prirodzeného rozumu – nazerajú na duchovný život častokrát ako na niečo chorobného, všetky mystické stavy, ktoré sú vrcholmi duchovného života, nie sú pre nich nič iné než istý druh nervových chorôb, exaltovaných náboženských citov, a dokonca...

Prirodzený zákon

Prirodzený zákon je Bohom nám daný zákon, ktorý človek už svojím rozumom môže poznať. Niektoré náboženské a mravné pravdy totiž už samým rozumom ľudským možno poznať, keď je rozum dôkladne vzdelaný a vyvinutý. Tak môžeme poznať, že je najvyššia bytosť, že ju máme ctiť, že je rozdiel medzi dobrom...

Pokušenia na osoh

Nikto nie je taký dokonalý a svätý, aby nemal niekedy pokušenia; a celkom bez nich byť nemôžeme. Ale pokušenia sú človeku často veľmi na úžitok, hoci sú nepríjemné a ťažké; lebo nimi sa človek pokoruje, očisťuje a poučuje. Všetci svätí prešli mnohými útrapami a pokušeniami a tie im boli na osoh. Ale tí, čo nezdolali ...

Človek je náboženská bytosť

Človek je svojou prirodzenosťou a svojím povolaním náboženská bytosť. Keďže od Boha pochádza a k Bohu ide, žije plne ľudským životom, iba ak slobodne žije v spojení s Bohom. Katechizmus katolíckej Cirkvi

Človek tvorom Božím alebo pomätené zviera?

Nech už chápeme človeka akokoľvek, je predovšetkým výnimkou. Ak nie je obrazom Božím, potom je len výronom prachu. Ak nie je padlou Božou bytosťou, potom nezostáva než usúdiť, že sa jedno zo zvierat úplne pomiatlo. Výroky G.K. Chestertona

Lukáš 13,10-17

10 V sobotu učil v istej synagóge. 11 Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. 12 Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ 13 a vložil na ňu ruky. Ona...

Úloha Panny Márie v posledných časoch

Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného...

Zlo antropocentrizmu v duchovnom živote

Medzi učiteľmi duchovného života môžeme pozorovať predovšetkým dvojaký smer; je určovaný ich filozofickými a teologickými pojmami o Bohu a o vzájomnom pomere Boha a človeka. Tí, ktorí vychádzajú zo stále zdôrazňovaného ľudského prvku v človeku, ktorí často hovoria len o ľudskej činnosti, ľudskej súčinnosti s milosťou Božou, ako by Boh potreboval stále len nás, upadajú takto do...