Pokladnica viery - Christianitas - Strana 4

Pokladnica viery

O obhajobe hriechov

Keď sa niekto vyhovára z hriechov, deje sa to mnohými spôsobmi. Keď sa ospravedlňuje, hovorí: „Neurobil som to,“ alebo: „Síce som to urobil, ale je to dobré,“ alebo keď je to zlé, tak: „Nie je to tak zlé,“ alebo keď veľmi zlé, tak: „Nie zo zlým úmyslom.“ A keď je...

O neposlušnosti človeka voči Bohu

Aká to neslýchaná vec! Boh je pánom všetkého, pretože všetko stvoril. Všetko tvorstvo je tiež voči Bohu poslušné: nebesia, more i zem, živly aj nemá tvár. Len človek – počúvaj zem, žasnite nebesá – ten, ktorý od Boha zo všetkých tvorov bol najviac milovaný a zahrnutý dobrodeniami, ten odopiera poslušnosť...

Dva Kristove príchody

Proroci predpovedali dva Kristove príchody. Prvý sa už uskutočnil, keď Kristus prišiel medzi ľudí a nikto si ho nevážil a keď trpel na Kríži. Pri druhom príchode z Neba na svoju slávu a so svojím anjelským vojskom vzkriesi telá všetkých ľudí, ktorí na Zemi žili, telo dobrých oblečie do...

O Božej nekonečnej spravodlivosti a milosrdnosti

Na vlastnosti Božej moci a vôle pýtame sa konečne ešte aj slovami: Ako zachádza Boh s dobrými a ako so zlými? Či Boh odpúšťa kajúcemu sa hriešnikovi? a) Boh dobrých odmeňuje a zlých trestá: Boh je spravodlivý. Boh ani jeden dobrý skutok nenechá bez odmeny a ani jeden hriech...

O osídlach krásy

Všetko, čo stvoril Boh je dobré, tak aj krásne, keď sa to správne zoberie. Nechajme však stranou veci iné ako tie, ktoré sú krásne podľa všetkých. Dozaista je veľká krása rozzelenanej lúky, dobre obhospodarovanej záhrady, pôvabného lesa, pokojného mora, čistého vzduchu, prameňov, riek, miest, neba, akoby hviezdami roziskreného. Ako...

Tí, ktorí žijú hriešne životy, budú zatratení

Boli sme poučení, že len tí budú nesmrteľní, ktorí sú svojím cnostným životom blízki Bohu. Veríme, že tí, ktorí žijú hriešnym životom a neobrátia sa, budú potrestaní vo večnom ohni. Sv. Justín – Prvá apológia

O namyslenosti

Pri zhromaždeniach si sadá ako prvý, pri poradách prvý odpovedá; prichádza nepozvaný, znovu robí poriadok v tom, čo je už upratané, znovu robí, čo je už urobené. Čokoľvek neurobil alebo neusporiadal on sám, o tom si myslí, že to nie je urobené správne, alebo usporiadané pekne. Súdi sudcov; súdi skôr, ako...

Je možné dosiahnutie dokonalosti?

Moderný svet je plný dogmatikov, ktorí ani len netušia, že sa držia dogiem. Považuje sa za dogmatické, ak niekto súdi, že dokonalosť sa dá dosiahnuť iba po smrti. Považuje sa za úplne nedogmatické, že sa ľudská spoločnosť stále zdokonaľuje. Pritom predstava pokroku je rovnako nedokázateľná ako predstava nesmrteľnosti, a...

Boh je nekonečne svätý, pravdovravný a verný

a) Boh miluje dobré a zlé nenávidí: Boh je nekonečne svätý. Pod dobrom rozumieme predovšetkým cnosť a pod zlom hriech. Preto môžeme povedať, že Boh cnosť miluje a hriech nenávidí: a preto je svätý. O svojej svätosti sa Boh zmienil Mojžišovi slovami: „Buďte svätí, lebo ja som svätý!“ (3Mojž...

Vzor pre našu dušu

Pozdvihni teraz, duša moja, myseľ k svojmu vzoru a vedz, že to ako sa obraz podaril, závisí od toho ako sa podobá svojej predlohe. Pretože, keď je predloha ohavná, ako sa to znázorňuje pri diablovi, potom dobrý je aj ten obraz, čo túto šerednosť vystihne. A tak ohavnosť na vzore bude...

O spupnosti

Zabúda na cieľ a názor na seba prijíma od druhých. On, ktorý vo všetkom ostatnom verí viac sebe, v posudzovaní seba samého verí skôr ostatným, a v hĺbke svojej duše je presvedčený, že je svätejší než ostatní. Keď je pochválený, spupne to pripisuje nie neznalosti, alebo dobrej vôli chváliaceho, ale svojim zásluhám....

Boh je všemohúci a nanajvýš dobrý

Na vlastnosti božej moci sa pýtame najmä slovami: Čo môže Boh učiniť? Či sa Boh stará o nás a o všetko svoje tvorstvo? a) Boh silou svojej vôle môže učiniť všetko, čo len chce: on je všemohúci. O všemohúcnosti Boha sa dozvedáme zo slov Pána Ježiša: „U Boha je...