Pokladnica viery

Márnosť svetských vedomostí

Každý človek prirodzene túži po vedomostiach, ale čo osoží vedomosť bez bázne Božej? Zaiste je lepší pokorný sedliak, ktorí slúži Bohu, ako pyšný učenec, ktorý síce skúma beh nebeských telies, ale o seba nedbá. Kto dobre pozná seba, vie, aký je nepatrný a neteší sa ľudským chválam. Keby som vedel všetko,...

Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu

74  Boh „chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4), čiže Ježiša Krista. Je teda potrebné, aby bol Ježiš Kristus ohlasovaný všetkým národom a všetkým ľuďom, aby sa tak Zjavenie dostalo až na kraj sveta. „Boh vo svojej veľkej dobrote ustanovil, aby to, čo...

Paradox darov

Ak chcete svojim priateľom alebo deťom urobiť radosť, zásadne im nedávajte, čo je pre nich dobré. Výroky G.K. Chestertona

List Rimanom 2, 14-15

14 A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. 15 Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia;...

Vzťah Nášho Pána Ježiša Krista k jeho Matke

Na chvíľu sa obrátim na teba, môj milovaný Ježišu, aby som sa posťažoval tvojmu božskému Majestátu: väčšina kresťanov, dokonca i tí vzdelanejší, nepoznajú to nevyhnutné puto medzi tebou a tvojou svätou Matkou. Pane, ty si vždy s Máriou a ona je vždy s tebou a ani nemôže byť bez...

Sú mimoriadne milosti nutné pre duchovný život?

Cieľom duchovného života je spojenie s Bohom. To je potrebné mať stále na mysli. Potom budem chápať, ako je pri tom absolútne nutná milosť posväcujúca a že vôbec nie sú potrebné milosti mimoriadne. Aj veľká svätosť sa dá dosiahnuť bez mimoriadnych milostí. Dokonca, ako nám ukazujú celým svojim životom svätí a ako...

Najvyššiu zákonodarnú moc pre celú Cirkev má pápež

Najvyššiu zákonodarnú moc pre celú Cirkev má pápež, pre jednotlivé biskupstvá patričný biskup. Všeobecné cirkevné snemy —ktoré zvoláva pápež —vydávajú zákony pre celú Cirkev, snemy provinciálne a diecezálne —ktoré zvolávajú biskupi —pre patričnú cirkevnú provinciu alebo diecézu. Zákon cirkevný viaže všetkých ľudí, ktorí boli sv. krstom do Cirkvi prijatí...

Chráň sa prílišnej dôvernosti

„Neotváraj svoje srdce každému človeku“ (Sirach 8, 22), ale stýkaj sa s človekom múdrym a bohabojným. S mladíkmi a s ľuďmi, ktorých nepoznáš, sa mnoho nezapodievaj. Boháčom nelichoť a k veľkým pánom nechoď rád. Priateľ sa s ľuďmi pokornými a prostými, s nábožnými a mravopočestnými a hovor s nimi o poučných veciach. Nebuď dôverný k niektorej žene, ale vo všeobecnosti všetky dobré ženy odporúčaj...

Evanjelium je Božím darom

75 „Kristus Pán, v ktorom sa završuje celé Zjavenie najvyššieho Boha, prikázal apoštolom, aby evanjelium, ktoré bolo prisľúbené skrze prorokov a ktoré on splnil a vlastnými ústami hlásal, všetkým ohlasovali ako zdroj každej spasiteľnej pravdy a morálnej normy a tak im sprostredkovali Božie dary.“ Katechizmus katolíckej Cirkvi

List Rimanom 1,18-21

18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia...

Večné nepriateľstvo Panny Márie a diabla

Boh ustanovil a utvoril len jediné nepriateľstvo, a to nezmieriteľné, ktoré pretrvá a bude rásť až do konca: nepriateľstvo medzi Máriou, svojou dôstojnou Matkou, a diablom; medzi deťmi a služobníkmi svätej Panny a deťmi a prisluhovačmi Lucifera. A to až do takej miery, že najstrašnejším nepriateľom diabla, akého kedy Boh...

O sebapoznaní

Nemôžeme si príliš dôverovať, lebo často nám chýba milosť a zdravý úsudok. Je v nás len málo svetla, a aj to chytro strácame pre svoju nedbalosť. Často ani nebadáme, že sme vnútorne takí slepí. Často robíme zle a ešte horšie: zapierame to. Niekedy nás vedie vášeň a myslíme si, že je to horlivosť. Druhým...