Pokladnica viery

Rozjímanie v duchovnej obnove

Pokiaľ niekto činí súkromnú duchovnú obnovu, vyberie si sám predmet svojho rozjímania, prispôsobený svojim osobným potrebám. Je dôležité, aby v tomto rozjímaní človek pohliadol na uplynulý mesiac vo svetle predmetu svojho rozjímania. Preto má rozjímanie pri duchovnej obnove dvojaký podstatný znak: skúma vo svetle milosti Ducha svätého, ako sa človek...

Nástupcovia sv. Petra

Podľa vôle Pána Ježiša má Cirkev trvať až do skončenia sveta. Vyplýva to z jeho slov: ,,a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“, (Mt 28, 20) a „pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16, 18) Aby sa však Cirkev až do konca sveta udržať...

Majte viac dôvery a budete odmenení

„Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“ Citáty pátra Pia

Tajomstvo svätosti

„Svätosť nespočíva vo veľkom poznaní, vo veľkom rozjímaní či vo veľkom premýšľaní. Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.“ MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Výroky sv. Tomáša Akvinského

Rozum

Pán mi nedal možnosť, aby som mohla rozjímať rozumom, ba ani si vypomáhať fantáziou; mám ju totiž tak slabú, že sa mi nikdy nepodarilo predstaviť si ľudskú podobu Nášho Pána, aj keď som pre to robila všetko možné. Tí, ktorí nedokážu rozjímať rozumom, dosiahnu kontempláciu rýchlejšie než druhí, pokiaľ...

Obetovanie baránka

Tajomstvo baránka, ktorého ako veľkonočnú obeť kázal Boh obetovať, bolo obrazom Krista, ktorého krvou podľa viery v Neho pomazávame svoje domy, teda samých seba, ktorí v Neho veríme. Pretože tvor, ktorého stvoril Boh, totiž Adam, bol príbytkom Božieho dychu. Že tento príkaz bol len dočasným, dokážem takto: baránka veľkonočného...

Štyri hlavné čnosti

Medzi mravnými čnosťami vynikajú štyri hlavné čnosti: 1. opatrnosť, 2. spravodlivosť, 3. miernosť, 4. zmužilosť. Tieto čnosti nazývame aj základnými, lebo na nich ako na základoch spočíva náš mravný život. Katolícka mravouka

Pokoj v duchovnej obnove

Pokoj je podstatnou atmosférou duchovnej obnovy. Je iste na omyle ten, kto sa domnieva, že duchovná obnova spočíva v tom, že si vypočujeme náboženskú prednášku, ktorá snáď naplní našu dušu sladkým rozpoložením. Počuť ešte neznamená byť v pokoji. Pokiaľ ešte počujeme človeka, tak ešte hovoríme. Až potom, keď ľudský hlas...

Cirkev katolícku založil Pán Ježiš

Pán Ježiš preto zostúpil z Neba na zem, aby viedol ľudí k večnému spaseniu. Jeho verejná činnosť sa však obmedzovala len na Palestínu a na súčasných palestínskych obyvateľov, a preto väčšina vtedajšieho ľudstva a neskoršie pokolenia nemohli s ním prísť do osobného styku. Keď Pán Ježiš vstupoval na nebesia, obklopovalo...

Nechajte sa viesť

„Sťažujete sa, že sa stále vracajú tie isté trápenia. Pozrite sa však, čoho sa máte ľakať. Remeselníka, ktorý takýmto spôsobom vybrusuje svoj majstrovský kus? Chceli by ste vyjsť z rúk takého vynikajúceho umelca ako nedorobok? Buďte pokojní a dovoľte Bohu robiť, ako sa jemu zapáči.“ Citáty pátra Pia

Čo je daň

„Daň je dovolený prípad lúpeže.“ MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Výroky sv. Tomáša Akvinského

Duša vo väzení tela

Sme takí úbohí, že niekedy chuderka naša duša musí vystáť vrtkavosť tela, ktorého je väzením. Zmeny ročných období a náladové zvraty tak zavážia, že častokrát duša nemôže robiť čo chce, a bez vlastnej viny trpí všetkým možným. Horšie je, keď sa vtedy trvá na tom, aby sa premáhala, pretože to potom...