Pokladnica viery - Christianitas - Strana 3

Pokladnica viery

O ohni v Pekle

Peklo je ohnivá priepasť, v ktorej sa nešťastní zatratenci trápia a budú sa trápiť už navždy. Už pozemský oheň pôsobí človeku neznesiteľné muky. O čo hroznejší od ohňa pozemského je...

Kristus je Boh, ktorý zmyl z ľudí hriech

Kristus je predovšetkým Boh, ktorý sa rozhodol zmyť z ľudí hriech a učiniť zo starého človeka človeka nového. Keď hneď na počiatku nazval človeka svojím obrazom, hneď od začiatku...

Je len jeden pravý Boh

Je len jeden pravý Boh, Pán a Tvorca všetkého, ktorý je tvorený Troma osobami (Otec, Syn a Duch Svätý). Nikdy nemal žiadneho súčasníka, nebol s ním ani chaos, ani...

O pokore

Definícia pokory znie takto: pokora je cnosť, ktorou človek úplne pravdivým sebapoznaním sám vidí svoju malú cenu. Je vlastná tým, ktorí si vo svojom srdci rozvrhli stupne k výstupu,...

Strach pred peklom pomáha veriacim nehrešiť

Kto hovorí, že strach pred peklom, ktorým sa v Biblii utiekame k Božiemu milosrdenstvu, alebo sa zdržiavame hrešenia je hriechom, alebo že robí hriešnika ešte horším, nech je exkomunikovaný....

Nehanebné heretičky

A ženy heretičky, tie nehanebnice! Odvažujú sa hádať o viere, vyháňať zlých duchov, sľubovať uzdravenia, chcú sa stať kňazmi a snáď dokonca aj birmovať. Svätenie heretikov a žien je...

Aká je pravda starých a aká mladých

V dejinách to vyzerá takto: starí nemajú nikdy pravdu a mladí zase nemajú pravdu o ich nepravde. Aj keď sa starí niekedy držia hlúpej tradície, mladí ju napádajú na...

O následkoch prvého hriechu

Následky prvého hriechu boli pre prvých ľudí veľmi smutné. Kvôli svojmu hriechu stratili všetky dary nadprirodzené (svätosť a spravodlivosť) aj mimoriadne (dokonalé poznanie, neoslabenú vôľu, neporušiteľnosť a nesmrteľnosť tela,...

Diabol klame ľudí, vedie ich zatratenia!

A ďalej. Kto oklamal rozum tých, ktorí upadli do herézy?! Diabol! Heretici pomáhajú diablovi obracať pravdu naruby a diabol sám napodobňuje posvätné Božie tajomstvá pohanskými mystériami. Aj diabol maže...

Načo Boh stvoril svet a predovšetkým človeka?

Pán Boh nič nerobí zbytočne, a ani svet nestvoril zbytočne. Stvoril ho na svoju česť a slávu. Svet podľa vôle božej má robiť Pánu Bohu česť tak, ako umelecké...

O zvyku hrešiť

A pretože strašným Božím rozsudkom nasleduje po prvých hriechoch beztrestnosť, rozkoš sa po prvých skúsenostiach rada opakuje a opakovaná lahodí. Ako rastie žiadostivosť, rozum sa uspáva a zvyk sa upevňuje. Toho úbožiaka...

Staré a nové ideály

Ľudia vymýšľajú stále nové ideály, pretože nemajú odvahu držať sa tých starých. Pozerajú sa s nadšením do budúcnosti, pretože im chýba odvaha obzrieť sa späť. Výroky G. K. Chestertona

Ktorý je najväčší trest v Pekle?

Najväčší trest v Pekle nie je oheň, ani desivá tma, ani všetky ostatné muky tohto žalára zúfalcov. Trest, ktorý vlastne robí Peklo pekelným, je strata Boha. Naša duša je...

Apoštolov si vyvolil Kristus

Existuje jedno dôležité pravidlo: Ak Náš Pán Ježiš Kristus poslal Apoštolov kázať, nemajú byť prijímaní za hlásateľov Kristovho Evanjelia iní, než tí, ktorých ustanovil On sám. „A nik nepozná...

O podstate a počte anjelov

Anjeli sú čistí duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo. Anjeli sú síce bytosti duchovné, zato však môžu prechodne na seba prijať aj zdanlivé telo. Aj...

O stálom nepokoji hriešnika

Zlý duch často klame hriešnikov. Nahovára im, že ak ukoja svoju žiadostivosť, pomstia sa, prisvoja si cudzí majetok, potom budú šťastní a nájdu vytúžený pokoj. Nie je to však tak....

O predstieranej ľútosti

Sú takí, ktorí sa koria falošne a ich vnútro je plné klamu. Klopia zrak, ich telo padá k zemi, vyžmýkajú zo seba dokonca aj nejakú tú slzičku, hlas prerušujú vzdychmi,...

O pôvode vzťahov medzi božskými osobami

a) Prvá božská osoba (Otec) je bez pôvodu, božskú prirodzenosť má od večnosti sama od seba a má vzťah otcovstva k druhej božskej osobe. b) Druhá božská osoba (Syn,...

Smrteľný hriech človeka je nekonečnou urážkou Boha

Sv. Bernard hovorí, že smrteľný hriech v sebe skrýva takú zlobu, že sám od seba by mohol Boha zničiť, keby to bolo možné. Keby Boh mohol umrieť, tak ťažký...

Poznajúc Krista, nepotrebujeme viac filozofov

Keď poznáme Krista, nepotrebujeme sa pýtať filozofov. Keď poznáme Evanjelium, nepotrebujeme hľadať ďalšie dôkazy. Keď veríme, netúžime po ničom, čo je mimo toho. Keď sme spoznali kresťanskú vieru veríme,...

O obhajobe hriechov

Keď sa niekto vyhovára z hriechov, deje sa to mnohými spôsobmi. Keď sa ospravedlňuje, hovorí: „Neurobil som to,“ alebo: „Síce som to urobil, ale je to dobré,“ alebo keď je...

O neposlušnosti človeka voči Bohu

Aká to neslýchaná vec! Boh je pánom všetkého, pretože všetko stvoril. Všetko tvorstvo je tiež voči Bohu poslušné: nebesia, more i zem, živly aj nemá tvár. Len človek –...

Dva Kristove príchody

Proroci predpovedali dva Kristove príchody. Prvý sa už uskutočnil, keď Kristus prišiel medzi ľudí a nikto si ho nevážil a keď trpel na Kríži. Pri druhom príchode z Neba...

O Božej nekonečnej spravodlivosti a milosrdnosti

Na vlastnosti Božej moci a vôle pýtame sa konečne ešte aj slovami: Ako zachádza Boh s dobrými a ako so zlými? Či Boh odpúšťa kajúcemu sa hriešnikovi? a) Boh...

O osídlach krásy

Všetko, čo stvoril Boh je dobré, tak aj krásne, keď sa to správne zoberie. Nechajme však stranou veci iné ako tie, ktoré sú krásne podľa všetkých. Dozaista je veľká...

Tí, ktorí žijú hriešne životy, budú zatratení

Boli sme poučení, že len tí budú nesmrteľní, ktorí sú svojím cnostným životom blízki Bohu. Veríme, že tí, ktorí žijú hriešnym životom a neobrátia sa, budú potrestaní vo večnom...

O namyslenosti

Pri zhromaždeniach si sadá ako prvý, pri poradách prvý odpovedá; prichádza nepozvaný, znovu robí poriadok v tom, čo je už upratané, znovu robí, čo je už urobené. Čokoľvek neurobil alebo...

Je možné dosiahnutie dokonalosti?

Moderný svet je plný dogmatikov, ktorí ani len netušia, že sa držia dogiem. Považuje sa za dogmatické, ak niekto súdi, že dokonalosť sa dá dosiahnuť iba po smrti. Považuje...

Boh je nekonečne svätý, pravdovravný a verný

a) Boh miluje dobré a zlé nenávidí: Boh je nekonečne svätý. Pod dobrom rozumieme predovšetkým cnosť a pod zlom hriech. Preto môžeme povedať, že Boh cnosť miluje a hriech...

Vzor pre našu dušu

Pozdvihni teraz, duša moja, myseľ k svojmu vzoru a vedz, že to ako sa obraz podaril, závisí od toho ako sa podobá svojej predlohe. Pretože, keď je predloha ohavná, ako sa...