Pokladnica viery - Christianitas - Strana 3

Pokladnica viery

V čom môžeme vidieť diaľku moci Božej?

Diaľku moci Božej vidíme práve v tom, že Boh so všetkým, čo stvoril, tiež naďalej spolupracuje a touto spoluprácou sa neunavuje, ani nikdy neunaví; pretože táto Božia moc sa...

O povinnostiach anjelov

Týchto povinností je pätoro. Prvou je ustavičné spievanie chvál a hymnov Bohu. Druhou povinnosťou anjelov je prednášať Bohu modlitby smrteľníkov a svojím príhovorom ich odporúčať. Tretia služba anjelov spočíva...

Kristus je celý a úplný v každej čiastke Eucharistie

Kto popiera, že v úctyhodnej sviatosti Eucharistie, každá podoba a každá čiastka ktorejkoľvek podoby po rozdelení podôb obsahuje celého Krista, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi...

O inteligencii a múdrosti anjelov

Človek alebo ľudský duch chápe len veľmi prácne, pretože poznáva prostredníctvom zmyslov, tvoriac si úsudky len z následkov k príčinám a od príčin k následkom, takže často uviazne v neistote, často sa žalostne...

Kristus v Eucharistii je celý a úplný

Kto hovorí, ž Kristus podávaný v Eucharistii sa požíva iba duchovne a nie aj sviatostne a skutočne, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch...

Duša človeka a duša zvieracia

Duše zvierat sú hmotné a zaberajú rozsah tela, takže časť je v časti a celá v celku. Ale duša ľudská, ktorá je duchom nedeliteľným, pozoruhodne je celá v celom, aj...

Ľudská duša nie je v ľudskom tele za trest

Kto hovorí, že ľudské duše predtým, ako v nebeskom príbytku zhrešili a preto boli uvrhnuté do ľudských tiel na Zemi, ako to učil Priscilián, nech je exkomunikovaný! Neuner a...

Smrť je vnímaná ako niečo desivé

Naša vzdelaná trieda podľa starého ohavného a pohanského zvyku považuje smrť za niečo tak desivé, že sa o nej nesmie ani hovoriť, takže sa stala súkromným tajomstvom ako nejaké skrývané fyzické...

Pravé učenie o krste sa nachádza v katolíckej Cirkvi

Kto verí, že v rímskej Cirkvi, ktorá je matkou a učiteľkou všetkých cirkví, sa nenachádza pravé učenie o sviatosti krstu, nech je exkomunikovaný. Neuner a Ross – Viera Cirkvi...

Svet údajne nepotrebuje zbožnosť

„Svet nepotrebuje zbožnosť,“ hovorí pán Blatchford, „svet potrebuje mydlo a socializmus.“ Zbožnosť je jedna z najrozšírenejších ľudských cností, zatiaľ čo mydlo a socializmus sú len dva koníčky vyššej strednej...

Boh je večný, duša nesmrteľná

Duša ľudská, keďže je čistý duch, je nesmrteľná. Pretože samotná v sebe nemá nič, čím by mohla zahynúť. Po tejto stránke ako veľmi je povýšená nad duše zvierat, ktoré...

Čo je predmetom viery

Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko, čo obsahuje Božie slovo, či zapísané, alebo tradované a Cirkev to v slávnostnom rozhodnutí, alebo v obyčajnom a všeobecnom ohlasovaní viery, predkladá...

Peklo je večné

Keby Peklo nebolo večné, nebolo by Peklom. Utrpenie, ktoré netrvá dlho, nie je utrpením veľkým. Naopak, malá bolesť, ktorá trvá dlho, stáva sa neznesiteľnou. Keby mal niekto celý život...

Boh je poznateľný prirodzeným rozumom

Svätá Matka Cirkev sa pevne pridržiava toho a učí: Boha, základ a cieľ všetkých možno poznať zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského poznania. „Jeho neviditeľná bytosť sa totiž dá...

Myšlienky, ktoré budú najviac trápiť zatratených v Pekle

Trojaká myšlienka bude zatrateného v Pekle trápiť najviac. Prvá, že naveky zahynul pre malichernosti. Ako dlho trvá sladkosť hriechu? Len okamih. Druhá, ktorá bude príčinou duševných múk zatrateného, bude spomienka...

Prečo je nutné vzdať sa pýchy…?

Kto chce o sebe poznať plnú pravdu, musí odstrániť trám pýchy, ktorý pripravuje oko o svetlo a rozvrhnúť si v srdci stupne k výstupu, ktorými by hľadal v sebe seba...

O ohni v Pekle

Peklo je ohnivá priepasť, v ktorej sa nešťastní zatratenci trápia a budú sa trápiť už navždy. Už pozemský oheň pôsobí človeku neznesiteľné muky. O čo hroznejší od ohňa pozemského je...

Kristus je Boh, ktorý zmyl z ľudí hriech

Kristus je predovšetkým Boh, ktorý sa rozhodol zmyť z ľudí hriech a učiniť zo starého človeka človeka nového. Keď hneď na počiatku nazval človeka svojím obrazom, hneď od začiatku...

Je len jeden pravý Boh

Je len jeden pravý Boh, Pán a Tvorca všetkého, ktorý je tvorený Troma osobami (Otec, Syn a Duch Svätý). Nikdy nemal žiadneho súčasníka, nebol s ním ani chaos, ani...

O pokore

Definícia pokory znie takto: pokora je cnosť, ktorou človek úplne pravdivým sebapoznaním sám vidí svoju malú cenu. Je vlastná tým, ktorí si vo svojom srdci rozvrhli stupne k výstupu,...

Strach pred peklom pomáha veriacim nehrešiť

Kto hovorí, že strach pred peklom, ktorým sa v Biblii utiekame k Božiemu milosrdenstvu, alebo sa zdržiavame hrešenia je hriechom, alebo že robí hriešnika ešte horším, nech je exkomunikovaný....

Nehanebné heretičky

A ženy heretičky, tie nehanebnice! Odvažujú sa hádať o viere, vyháňať zlých duchov, sľubovať uzdravenia, chcú sa stať kňazmi a snáď dokonca aj birmovať. Svätenie heretikov a žien je...

Aká je pravda starých a aká mladých

V dejinách to vyzerá takto: starí nemajú nikdy pravdu a mladí zase nemajú pravdu o ich nepravde. Aj keď sa starí niekedy držia hlúpej tradície, mladí ju napádajú na...

O následkoch prvého hriechu

Následky prvého hriechu boli pre prvých ľudí veľmi smutné. Kvôli svojmu hriechu stratili všetky dary nadprirodzené (svätosť a spravodlivosť) aj mimoriadne (dokonalé poznanie, neoslabenú vôľu, neporušiteľnosť a nesmrteľnosť tela,...

Diabol klame ľudí, vedie ich zatratenia!

A ďalej. Kto oklamal rozum tých, ktorí upadli do herézy?! Diabol! Heretici pomáhajú diablovi obracať pravdu naruby a diabol sám napodobňuje posvätné Božie tajomstvá pohanskými mystériami. Aj diabol maže...

Načo Boh stvoril svet a predovšetkým človeka?

Pán Boh nič nerobí zbytočne, a ani svet nestvoril zbytočne. Stvoril ho na svoju česť a slávu. Svet podľa vôle božej má robiť Pánu Bohu česť tak, ako umelecké...

O zvyku hrešiť

A pretože strašným Božím rozsudkom nasleduje po prvých hriechoch beztrestnosť, rozkoš sa po prvých skúsenostiach rada opakuje a opakovaná lahodí. Ako rastie žiadostivosť, rozum sa uspáva a zvyk sa upevňuje. Toho úbožiaka...

Staré a nové ideály

Ľudia vymýšľajú stále nové ideály, pretože nemajú odvahu držať sa tých starých. Pozerajú sa s nadšením do budúcnosti, pretože im chýba odvaha obzrieť sa späť. Výroky G. K. Chestertona

Ktorý je najväčší trest v Pekle?

Najväčší trest v Pekle nie je oheň, ani desivá tma, ani všetky ostatné muky tohto žalára zúfalcov. Trest, ktorý vlastne robí Peklo pekelným, je strata Boha. Naša duša je...

Apoštolov si vyvolil Kristus

Existuje jedno dôležité pravidlo: Ak Náš Pán Ježiš Kristus poslal Apoštolov kázať, nemajú byť prijímaní za hlásateľov Kristovho Evanjelia iní, než tí, ktorých ustanovil On sám. „A nik nepozná...