Pokladnica viery - Christianitas - Strana 2

Pokladnica viery

Pozemské tresty

Boh niekedy trestá jednotlivcov tu na zemi, ale nie vždy. Vo svojom milosrdenstve čaká, lebo ak človek zotrváva v zlom, Boh má celú večnosť na to, aby ho potrestal. Avšak krajiny, národy, ktoré majú len pozemskú existenciu, musia vždy, tak či onak, zaplatiť výkupné za svoje hriechy. Máme o...

Napomínanie k druhému obráteniu

Liturgia, najmä v advente a v pôste, nás často napomína, aby sme sa obrátili. A toto napomenutie vzťahuje sa i na tých, čo už žijú kresťansky, avšak ešte veľmi nedokonale. O tomto druhom obrátení veľa hovoria náboženskí spisovatelia a tvrdia, že je potrebné najmä tým kresťanom, ktorí sa už...

Boh trestá!

Boh hrozí previnilcovi voči prikázaniu preťažkým trestom, ale zachovávateľovi sľubuje odmenu. Veď po tom, čo dal toto prikázanie, pripája: „Ja som Boh mocný, žiarlivý, navštevujúci neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, ktorí ma nenávidia, ale preukazujem milosrdenstvo do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú...

Božské Srdce plní Otcovu vôľu

Z Ježišovho Srdca neustále prúdila dvojaká túžba: spaľujúci hlad po plnení Otcovej vôle a spaľujúci smäd po krste krvou, ktorý by nás vyslobodil zo smrti. A táto túžba je celá v Ježišovi Kristovi. V skutočnosti sa Ježiš Kristus vo svojom osobnom človečenstve už nemôže ponížiť a trpieť. Ale sme...

Boh, náš posledný cieľ

Nuž a to, čo ani najbystrejší rozum ani prirodzená chápavosť anjelov nikdy neodkryje, to nám odkrýva božie zjavenie. Zjavenie učí, že náš posledný cieľ je podstatne nadprirodzený a spočíva v bezprostrednom videní Boha z tváre do tváre, tak, ako je. „Boh nás predurčil, aby sme boli podobní obrazu jeho...

Jediný pravý Boh

Boh chce, aby sme ho považovali za toho, kým je, čiže za jediného pravého Boha, čo sa stáva vtedy, keď sa človek cvičí v štyroch čnostiach prislúchajúcich k Božskej Velebnosti, teda vo viere, nádeji, láske a zbožnosti. Kto totiž verí v Boha, uznáva Boha za Boha, tzn. za najvyššiu...

Pohodlné kresťanstvo?

Nemysli si, že si kresťan, ak chceš viesť čo najpokojnejší život, na konci ktorého pokojne a hladko prejdeš zo sveta, kde si sa mal veľmi dobre, do Neba, kde sa budeš mať ešte lepšie; do Neba, ktoré si si zaslúžil životom, ktorého hlavnou starosťou bolo prakticky ponechať druhých, aby...

Odpustenie smrteľného hriechu

Smrteľný hriech nemôže byť inak zmazaný a odpustený, ako vliatím posväcujúcej milosti a lásky, ktorou nadprirodzene milujeme Boha a ľudí v Bohu. Prorok Ezechiel v mene Pánovom hovorí: „A vylejem na vás vodu čistú, a budete očistení od všetkých škvŕn svojich, a očistím vás od všetkých modiel vašich. A...

Ako skončia exkomunikovaní?

Ž. Čo sa dá povedať o exkomunikovaných? Stávajú sa aj oni účastní dobrých skutkov konaných veriacimi? U. Preto sa im hovorí exkomunikovaní, lebo sú pozbavení spoločenstva so svätými a sú podobní vetvám odťatým zo stromu alebo údom odseknutým od tela, ktoré strácajú živiny prúdiace v rámci celku ostatných konárov,...

Uzmierujúci príchod Krista

Prečo prišiel Ježiš Kristus na svet? Aby uzmieroval. Na nič iné. Aby opäť uviedol do poriadku svoje Božie dielo spustošené hriechom; aby v človeku obnovil stratený nadprirodzený život; aby svojimi zásluhami nahradil urážku učinenú Otcovi v raji a urážky, ktoré ľudská zloba denne obnovuje a hromadí; prišiel, aby svojím...

Pomýlenosť luteránskeho učenia o nadprirodzenom živote

Luteránske učenie o nadprirodzenom živote je v základe pomýlené, lebo obmedzuje jeho podstatu na vieru v Krista, bez posväcujúcej milosti a lásky, bez záslužných skutkov, čo prakticky vedie k naturalizmu. Spravodlivý podľa toho je ten, ktorý nehľadí na celé Krédo, váži si a zachováva počestnosť prirodzenú, o ktorej už...

O zákaze astrológie

Kto verí, že ľudské duše sú viazané na osudové znamenia (hviezdy), ako to hovoria pohania a prisciliáni, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Synoda v Brage 561
Najčítanejšie z Pokladnica viery