Pokladnica viery

O prijímaní protivenstiev

Dobré je pre nás, že občas mávame nejaké ťažkosti a protivenstvá; lebo nimi sa človek často spamätáva a poznáva, že je tu na svete len akoby vo vyhnanstve, a neskladá svoje nádeje v nejakú svetskú vec. Dobre je, že nám prichodí z času na čas znášať protirečenia a že sa o nás zmýšľa zle...

Pravidlo a podmienky mravnosti

Jediným pravidlom, podľa ktorého súdime o mravnosti svojich skutkov, je vôľa Božia. „Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ (Mt 19,17) Keďže i pravidlom mravnosti je vôľa Božia, je potrebné: 1. aby Boh zjavil, tzn. na vedomie dal človekovi svoju vôľu; 2. aby človek mohol vôľu Božiu poznať a...

Mária vládne v Nebi

Mária vládne v Nebi nad anjelmi i blaženými. Ako odmenu za jej veľkú pokoru Pán jej dal moc a úlohu zaplniť svätými uprázdnené tróny po odpadlých anjeloch, ktorí padli pre pýchu. Toto je vôľa Najvyššieho, ktorý povyšuje ponížených, aby sa nebesia i zem chtiac či nechtiac podrobili príkazom poníženej...

Slobodný človek

Slobodný človek vlastní predovšetkým seba. Keď si ubližuje – jedlom, pitím, fajčením, hazardom – je to hlupák, ktorý ničí seba a možno i svoju dušu.

Za smrť Krista nesú vinu aj Židia

Pretože aj keď Otec spôsobil to, aby všetky tie veci podstúpil pre ľudské pokolenie, vy ste sa nepodieľali na tých veciach preto, aby ste slúžili Božej vôli, tak ako ani pri vraždení prorokov ste podľa Božej vôle nekonali. A nech nikto z vás nehovorí, že: pokiaľ chcel Otec, aby...

Modlitba svätého ruženca

Ruženec patrí dnes nepochybne medzi najrozšírenejšie formy modlitby v katolíckej Cirkvi. Modlí sa ju prostý veriaci, ktorého duchovná úroveň nie je možno vysoká, vidíte ho v rukách svätca, ktorý vystúpil veľmi vysoko na horu kresťanskej dokonalosti. Pokiaľ sa ju môže modliť začiatočník a práve tak aj ten, kto je pokročilý, ba dospel...

Cirkev je len jedna

Pán Ježiš založil len jednu jedinú Cirkev a preto len jedna jediná Cirkev môže mať všetky známky pravej Cirkvi Kristovej. Tá Cirkev, ktorá má všetky tieto známky, je pravou Cirkvou Kristovou. Všetky štyri známky pravej Cirkvi Kristovej má jedine len Cirkev rímskokatolícka. Cirkev rímskokatolícka trvá nepretržite od čias Krista,...

Bolesť a odriekanie

„Naše najkrajšie Krédo je to, ktoré odriekame v čase temnôt, v hodine sebaobetovania a bolesti, v maximálnom vypätí nepoddajnej vôle plniť to, čo je dobré.“ Citáty pátra Pia

Nebezpečenstvo rozumu

„Rozum vlastní nebezpečné, otravné ostne, ktoré mu treba nebadane vytiahnuť a potom ho už možno zapojiť do služieb viery.“ MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Výroky sv. Tomáša Akvinského

Knihy

Keby mi zobrali knihu, myslím, žeby som nedokázala vytrvať uprostred toľkých trápení a vyprahnutosti. A tak to trvalo osemnásť rokov, počas ktorých som sa neodvažovala rozjímať bez knihy, iba po svätom prijímaní. Začať modlitbu bez knihy, to bolo pre mňa, akoby som mala vstúpiť do vojny proti hroznému vojsku, zatiaľ čo...

Jakobovo proroctvo o Kristovi

Aj od patriarchu Jakoba je predpovedané, že príchod Kristov bude dvojaký a že v prvom prípade to bude príchod bolestivý a že po Jeho príchode nebude vo vašom národe ani prorokov ani kráľov; a že národy, ktoré uveria v Krista bolestného, budú očakávať Jeho druhý príchod… Že vo vašom...

Osem blahoslavenstiev

1. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské; 2. Blahoslavení tichí, lebo im bude patriť zem; 3. Blahoslavení, ktorí žalostia, lebo potešení budú; 4. Blahoslavení, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, lebo nasýtení budú; 5. Blahoslavení milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo; 6. Blahoslavení čistého srdca, lebo uzrú...