Kardináli Ladaria a Oullet kritizovali Synodálnu cestu počas návštevy nemeckých biskupov v Ríme - Christianitas

Kardináli Ladaria a Oullet kritizovali Synodálnu cestu počas návštevy nemeckých biskupov v Ríme


25. novembra 2022
  Krátke správy

Počas minulotýždňovej návštevy ad liminem nemeckých biskupov vo Vatikáne, boli predložené Kúrii požiadavky nemeckej Synodálnej cesty a Nemeckej biskupskej konferencie ohľadom zmien, ktoré vážnym spôsobom porušujú cirkevnú vieroučnú doktrínu. Išlo o svätenie žien, požehnávanie homosexuálnych párov, spoločné prijímanie katolíkov s protestantmi a pod. Počas návštevy sa k ich požiadavkám, ale aj k smerovaniu Synodálnej cesty mimo Nemecka vyjadrili kriticky kardináli Ladaria a Oullet, a to priamo v prejavoch pred nemeckými biskupmi. Prejavy zverejnila stránka Vatican News vo viacerých jazykoch.

Kardinál Luis Francisco Ladaria SJ, prefekt Dikastéria pre náuku viery
zdroj: youtube.com

Kardinál Luis Francisco Ladaria SJ, prefekt Dikastéria pre náuku viery vo svojom prejave formuloval 5 obáv, ktoré v ňom vyvoláva synodálny proces nielen v Nemecku, ale aj v celosvetovom meradle.

Jeho prvá obava sa týka vágneho „literárneho štýlu textov“ Synodálnej cesty:

„… v mnohých pasážach textov Synodálnej cesty sú len všeobecné konštatovania o názoroch existujúcich vo svätom Božom ľude, náznakové odkazy na vedecké a sociologické poznatky, použité výsledky exegézy, o ktorých by bolo vhodné ešte diskutovať, neodôvodnené vyhlásenia o konci metafyziky a nejasnosti akejkoľvek pravdy, len všeobecné deklarácie o možnom verejnom uznaní cirkevného učenia a napokon odkazy na nemenovaných teológov bez možnosti identifikácie.“

Druhá obava sa týka synodálnou cestou nahliadaného „vzťahu medzi štruktúrou Cirkvi a fenoménom zneužívania“:

Je samozrejmé, že treba urobiť všetko pre to, aby sa predišlo ďalšiemu zneužívaniu maloletých, ale nesmie to znamenať zredukovanie tajomstva Cirkvi na obyčajnú mocenskú inštitúciu alebo uznanie Cirkvi ako štrukturálne zneužívajúcej organizácie od samého začiatku.“

Tretia obava sa týka deštrukcie „doktrinálneho pohľadu Cirkvi na ľudskú sexualitu, najmä tak, ako je vyjadrený v Katechizme katolíckej Cirkvi z roku 1992“:

Pri čítaní textov Synodálnej cesty v tejto súvislosti môže vzniknúť všeobecný dojem, že v tejto oblasti cirkevnej náuky netreba takmer nič zachovať. Všetko treba zmeniť.“

Štvrtá obava sa týka „žien v Cirkvi a najmä otázky prístupu žien ku kňazskej vysviacke“:

Zdá sa, že ani tu texty Synodálnej cesty nezodpovedajú participatívnej hermeneutike pozícií Magistéria, redukujúc všetko na toto konštatovanie, že v katolíckej Cirkvi sa nerešpektuje základná dôstojnosť žien, pretože nemajú žiadny prístup ku kňazskej vysviacke.“

Piata obava sa týka „výkonu učiteľského úradu Cirkvi a najmä výkonu biskupského učiteľského úradu“:

V textoch Synodálnej cesty sa takmer zabúda na ustanovenie koncilovej konštitúcie Dei Verbum a najmä na otázku odovzdávania viery vďaka apoštolskej postupnosti: „Aby evanjelium zostalo v Cirkvi naveky zachované a neporušené. Apoštoli zaživa nechali biskupov ako svojich nástupcov a odovzdali im svoje vlastné magistérium“.“

Kardinál Marc Oullet, prefekt Dikastéria pre biskupov
zdroj: youtube.com

Kardinál Marc Oullet, prefekt Dikastéria pre biskupov, okrem iného na stretnutí s nemeckými biskupmi 18. novembra uviedol uviedol:

Pri celkovom hodnotení návrhov vzniká dojem, že nemáme do činenia len s „otvorenejším“ výkladom katolíckej disciplíny či morálky, ale so zásadnou zmenou, ktorá vyvoláva vážne obavy, ako práve uviedol napríklad prefekt Dikastéria pre náuku viery. Zdá sa nám, že stojíme pred projektom „premeny Cirkvi“ a nielen pastoračných inovácií v morálnej či dogmatickej oblasti.

Je mi ľúto, ale musím povedať, že tento globálny návrh, ktorý je už v Nemecku a inde široko propagovaný, poškodzuje spoločenstvo Cirkvi, pretože zasieva pochybnosti a zmätok medzi Boží ľud. Každý deň dostávame priame svedectvá odsudzujúceho rozhorčenia, ktoré tieto nečakané návrhy, ktoré sú porušením katolíckej tradície, spôsobujú u „tých najmenších“. Nie je prekvapujúce, že tieto výsledky rozdelili nielen miestnu biskupskú konferenciu a Cirkev v Nemecku, ale aj svetový episkopát, ktorý nezabudol reagovať s údivom a znepokojením.“

BM

Zdroj: Vatican News, Katcholisch.de, ilustračný obrazový materiál, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo katolík nemôže za žiadnych okolností schvaľovať LGBT hnutie a komunity

Nominalizmus a jeho důsledky – VII

Kauza katolíckej školy v Nemšovej: Toto odkazuje ukričanej menšine bývalý kolega!

Svätý Mikuláš čaká na našu pomoc!