Kardinál Müller: Covid-19 je nebezpečný, no smrteľný hriech je ešte oveľa nebezpečnejší!

kardinál Gerhard Müller
20. októbra 2021
  Cirkev

V zatiaľ nepublikovanom rukopise, ktorý poskytol portálu LifeSiteNews kardinál Gerhard Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, upozorňuje, že katolícka Cirkev by nemala strácať zo zreteľa svoje nadprirodzené poslanie a poukazuje na „jedinečnosť a spásonosnú univerzálnosť Ježiša a Cirkvi“. Hovorí tiež o koronavíruse a jeho nebezpečenstvách, pričom tvrdí, že je skutočne „nebezpečný“, no „smrteľný hriech je oveľa nebezpečnejší“.

Zdroj: Flickr

! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Koronavírus, vysvetľuje v rukopise, „nie je jedinou výzvou pre ľudstvo“, a tu poukazuje na nebezpečenstvo nie pre telo, ale pre dušu a jej večnú spásu. Po poukázaní na nebezpečenstvá smrteľného hriechu nemecký kardinál dodáva, že „odpustenie našich hriechov vo sviatosti pokánia je božská vakcína so stopercentnou zárukou účinnosti, odpustenia a odmeny večného života“.

Týmito slovami bývalý profesor dogmatickej teológie poukazuje na potrebu uvažovať skôr v nadprirodzených ako politických či prirodzených pojmoch. Kardinál Müller nedávno získal ocenenie „Veľký medzinárodný benátsky zlatý lev“ za mier. Angažuje sa v novozaloženej nadácii Dominus Jesus, ktorej cieľom je práve toto: propagácia Ježiša a jeho Cirkvi ako archy spásy.

Píše: „Nadácia DOMIINUS IESUS je nezisková a sleduje náboženské ciele zamerané na šírenie kultúry a učenia rímskokatolíckej Cirkvi vo svete.“ „Propaguje najmä,“ pokračuje, „jedinečnosť a spásonosnú univerzálnosť Ježiša a Cirkvi podľa princípu, ktorým Pán Ježiš pred vystúpením na nebesia poveril svojich učeníkov, aby hlásali Evanjelium celému svetu a krstili všetky národy.“

Tu kardinál cituje Evanjelium: „Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16, 15–16); „Daná mi bola všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 18–20; porov. aj Lk 24, 46–48; Jn 17,18; 20,21; Sk 1, 8).

Kardinál Müller dúfa, že „s Božou pomocou sa nám podarí prácou na rôznych projektoch osloviť čo najviac ľudí“.

Okrem toho bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery hovorí o prioritách Cirkvi v tejto historickej chvíli. „Napriek technicko-digitálnemu pokroku a globalizácii musí Cirkev vysvetliť, čo je zmyslom ľudskej existencie,“ pokračuje kardinál Müller a cituje II. vatikánsky koncil: „Cirkev verí, že Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych za všetkých, dáva človeku svetlo a silu prostredníctvom svojho Ducha, aby mohol odpovedať na svoje najvyššie povolanie; ani na zemi nie je dané žiadne iné meno, v ktorom by ľudia mohli byť spasení“ (Gaudium et spes 10).

Nemecký prelát sa tiež pozastavuje nad dôležitou úlohou biskupov katolíckej Cirkvi, ktorí by sa nemali „venovať otázkam životného prostredia a prírody tým, že nahrádzajú politikov“, ale naopak, mali by sa „angažovať za náboženskú klímu“. Ako dodáva, poslaním samotného pápeža je „zhromaždiť všetkých kresťanov vo vyznaní viery: povedať Pánovi: Ty si Kristus, Syn živého Boha“. (Mt 16,16). „Cirkev potrebuje pápeža ako Kristovho námestníka,“ dodáva. Táto úloha je „tisíckrát dôležitejšia ako byť hovorcom ambicióznych politikov a pseudofilozofov alebo niektorých novinárov, ktorí chcú len lepšie predať svoje rozhovory tým, že dajú na obdiv svoje meno,“ hovorí Müller.

Vrátiac sa k téme poslania biskupov, kardinál Müller si želá, aby neboli „dvoranmi, ktorí pochlebujú kniežaťu“. Okrem toho sú „ustanovení Duchom Svätým“ (Sk 20,28) a „nie sú zamestnancami Svätej stolice. Majú zodpovednosť voči Kristovi ako jeho reprezentanti, a nie ako delegáti pápeža.“

Praví katolícki biskupi,“ pokračuje prelát, „sa nepodriaďujú verejnej mienke, ale vydávajú svedectvo o ‘zdravom učení’ Kristovho evanjelia, posilnení mocou Ducha Svätého.“ Citujúc Timotejov list kardinál Müller pripomína, že biskupi sa majú „vyhýbať profánnym bájkam“ a že svoju nádej majú vkladať „do živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, ale najmä tých, ktorí veria“.

Kardinál Müller ďalej odporuje pokračujúcej sekularizácii katolíckej Cirkvi a hovorí, že Cirkev „nie je a nemôže sa stať mimovládnou organizáciou, nábožensko-spoločenskou organizáciou smerujúcou k pozemskému raju, ktorá musí zlyhať, ale skôr živým organizmom, Kristovým telom, ktorého je On hlavou a univerzálnym Spasiteľom.“

Tu sa nemecký teológ dotýka synody o synodalite, ktorú práve začal pápež František, keď konštatuje, že „ľudia nemôžu reformovať Cirkev alebo budovať novú podľa vlastnej ľubovôle, ale je to Boh, ktorý nás reformuje, obnovuje, aby sme boli dobrými kresťanmi, živými údmi jeho tela (cirkevného prostredníctvom sviatostí).“ „Kristus je Hlava“ a všetci biskupi Cirkvi (vrátane „rímskeho biskupa“) sú len „jeho služobníci“.

Nikto nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý už je, a to je Ježiš Kristus“ (1Kor 3,11), hovorí kardinál Müller. „Toto Božie slovo by malo byť maximou nasledujúcej synody o synodalite.“

Zdroj: https://www.lifesitenews.com/blogs/cdl-muller-covid-19-is-dangerous-but-mortal-sin-is-more-dangerous/


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!