Incident v Bratislave pri nepodaní svätého prijímania do úst


8. júna 2020
  Krátke správy - Cirkev

Na portáli Youtube si mohli prekvapení používatelia pozrieť video, na ktorom bratislavský kňaz z Petržalky odmieta podať sv. prijímanie do úst. Veriaci, ktorého hlas je počuť na zázname sa snaží opýtať kňaza prečo mu odmieta dať sv. prijímanie do úst, keď podľa oficiálneho stanoviska KBS, majú veriaci na prijímanie do úst právo a môžu si ho uplatniť spôsobom, ktorý je konkretizovaný v príslušnom dokumente.

Na stránke KBS je text hovorcu KBS Martina Kramaru, ktorý končí vetou: „A vás, milí bratia kňazi prosím: ak niekto nie je za žiadnu cenu ochotný alebo schopný pochopiť prečo teraz rozdávame sväté prijímanie inak, než zvyčajne, požiadajte ho, aby prišiel na záver radu a prijal tak, ako si žiada.“ [1]

Správu budeme aktualizovať. Uverejníme vyjadrenia obidvoch zainteresovaných strán. Ostro odmietame spájanie portálu s daným incidentom.

Reakcia vdp. Vitteka

Pán Čulen prišiel pred omšou do sakristie s tým, že chce prijímať “podľa normy”. Po krátkej výmene názorov som mu povedal, aby po svätej omši prišiel do sakristie, aby sme si mohli vyjasniť veci, pretože už bol čas začať svätú omšu. Hneď sa mi začal vyhrážať, že si ma natočí. Už tu som pochopil, že prišiel zo zlomyseľným úmyslom ma šikanovať, pranierovať a škandalizovať. Po skončení svätej omši sa ostentatívne postavil pred oltár. Požiadal som ho, aby ustúpil a prišiel za mnou do sakristie. Chystal som sa s ním prehovoriť, skôr než mu dám sväté prijímanie. Prezliekol som sa do superpelície (ako vidno vo videu), teda pripravený ísť podať sväté prijímanie do úst. Čakala ma totiž ešte jedna farníčka, ktorej zvyknem dávať sväté prijímanie do úst po svätej omši, nakoľko má hlbokú reznú ranu na ruke. Pán Čulen odmietol prísť do sakristie, ale čakal ostentatívne pred oltárom. Spomínaná farníčka ma tiež čakala ako zvyčajne pri oltári, pretože jej takto dávam pravidelne sväté prijímanie. Keďže s pánom Čulenom som nemal možnosť vyjasniť súčasnú prax, proti ktorej sa búril, tak som chcel s ním nakrátko prediskutovať jeho ťažkosť. Postupoval som podľa inštrukcie arcibiskupa, podľa ktorej “treba pokojným a úctivým spôsobom pomôcť formovať svedomie takéhoto veriaceho, ktorý sa rozhodol konať podľa vlastného presvedčenia a nie podľa rozhodnutia hlavného duchovného pastiera diecézy, čiže v poslušnosti diecéznemu biskupovi” (https://svatarodina.fara.sk/…/Inštrukcia-k-spôsobu-pod…). Lenže pán Čulen bol od začiatku rozhodnutý škandalizovať ma, bez akejkoľvek ochoty vypočuť ma vytiahol kameru. Dotlačil ma do situácie, že buď mu okamžite vyhoviem, alebo ma bude škandalizovať. To už skutočne nemá nič spoločné s vierou, Eucharistiou, ani kresťanstvom, je to zlomyseľnosť a manipulácia. V tej chvíli mi nezostávalo nič iné, ako sa vrátiť do sakristie a venovať sa staršiemu farníkovi, ktorý ma čakal na dohodnutú svätú spoveď. Za týchto okolností som nebol ochotný dať pánovi Čulenovi sväté prijímanie, pretože som to považoval za cirkus nehodný podávania Eucharistie. A nechcel som v tejto chvíli dať sväté prijímanie ani spomínanej farníčke, pretože som považoval za nevhodné ju zatiahnuť do tohto nechutného cirkusu, aby sa potom našla na internete na videu.

Reakcia pána Čulena

Do kostola som prišiel asi o 7,25 hod. a hneď som sa vybral ku sakristii. Žiaden kňaz tam ešte nebol a tak som tam chvíľu čakal. Keď sa začali modliť svätý ruženec, vošiel som do sakristie a spýtal som sa pani kostolníčky, kedy príde kňaz, ktorý bude slúžiť svätú omšu. Povedala mi, že nevie a tak som jej povedal, že ho chcem len poprosiť o sväté prijímanie do úst. Odvetila, že to musím povedať kňazovi a tak som si sadol vzadu v kostole, kúsok od sakristie na stoličku. Aby som videl, kedy príde kňaz a mohol ho osloviť so svojou prosbou.

Tesne pred začiatkom svätej omše, hneď ako prišiel vdp. Juraj Vittek cez pastoračné centrum do kostola, vybral som sa za ním do sakristie a tak, ako to robievam v iných kostoloch v Bratislave, povedal som mu, že ho chcem poprosiť o sv. prijímanie podľa normy. „Ako je to podľa normy?“ Spýtal sa ma. Tak som mu povedal, že na Slovensku je podľa Inštrukcie Svätej Stolice REDEMPTIONIS SACRAMENTUM (Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí), ktoré sú uverejnené aj na stránke KBS v bode 90. Tam sa uvádza, že: „Veriaci prijímajú pokľačiačky alebo postojačky, ako to ustanovila konferencia biskupov a potvrdila Apoštolská stolica“.

A bod 92 kde je uvedené: „Hoci každý veriaci má vždy právo prijať sväté prijímanie podľa svojej vôle do úst, ak niekto z prijímajúcich chce prijať sviatosť na ruku v krajinách, kde to konferencia biskupov s potvrdením Apoštolskej stolice dovolila, nech sa mu svätá hostia dá“. Hovoril som aj o ďalších vážnych dôvodoch k prijímaniu Eucharistie do úst, ktoré sú uvedené v Inštrukcii Memoriale Domini.

Ďalej som uviedol, že aj predseda KBS a hovorca KBS vo svojom stanovisku uviedli, že: „ak niekto má výhradu voči prijímaniu do úst, “aby prišiel na záver radu a prijal tak, ako si žiada”.

Vdp. J. Vittek sa ma opýtal, aký dôvod mám na to, aby som prijal Eucharistiu do rúk? Povedal som mu, že prijímanie na ruku je podľa mňa v rozpore s dokumentmi Svätej Stolice, ktoré, ako som už povedal, sú uvedené na stránke KBS a rozhodnutie hlavného hygienika nemôže mať väčšiu hodnotu ako dokumenty Svätej Stolice.

Bolo evidentné, že táto moja požiadavka na prijatie Eucharistického Krista do úst sa mu nepáči. Cítil som sa ako na výsluchu Štb, alebo vojenskej kontrarozviedky, keď ma vypočúvali a chceli vysvetlenie z akého dôvodu som sa ako vojak základnej vojenskej služby v uniforme počas riadnej vychádzky zúčastnil na svätej omši. Ani sa nemožno čudovať, že veriaci odmietajú takéto šikanovanie a psychický teror zo strany kňazov a to len preto, aby mohli ísť na sväté prijímanie do úst, na ktoré majú aj podľa dokumentov Svätej Stolice a predsedu KBS plný nárok. Preto ma neprekvapilo, že sa ma znova opýtal, prečo chcem ísť na sväté prijímanie do úst. Povedal som mu, že pre platnosť dokumentov Svätej Stolice, ktoré sú zverejnené na stránke KBS.

Spýtal som sa ho teda, nech mi povie, kedy mám prísť na sv. prijímanie. Povedal mi, že po svätej omši do sakristie. Odpovedal som mu, že sväté prijímanie sa rozdáva pred oltárom a teda nevidím dôvod, prečo by som mal chodiť do sakristie. (Chodím na sväté prijímanie do úst aj počas pandémie vo viacerých kostoloch v Bratislave a kňazi mi väčšinou bez väčších problémov vyhovejú. Dokonca sú aj takí, čo mi podajú Eucharistického Krista do úst na konci radu priamo na svätej omši tam, kde sa sväté prijímanie rozdáva aj ostatným. Ak je teda sväté prijímanie rovnocenné, tak ako hovorí aj predseda KBS a jeho hovorca, tak prečo by mal kňaz vytláčať veriacich nielen na čas po ukončení svätej omše, ale ešte aj do nejakých bočných priestorov kostola?) A tak som na toto opakované zastrašovanie, šikanovanie  a teror zareagoval slovami, že ak mi to sväté prijímanie odmietne dať, tak si to nahrám na mobil, nech si to arcibiskup, alebo aj pápež pozrie.

Vzhľadom na to, že už sa blížil začiatok svätej omše, znovu som sa ho teda slušne opýtal, kedy mám prísť na sväté prijímanie? Vtedy mi povedal, že mám prísť hneď po svätej omši. Odpovedal so, že hneď po svätej omši prídem k oltáru.

A tak hneď ako kňaz začal čítať záverečnú modlitbu, tak som sa pomaly presunul (sedel som úplne vzadu na stoličke) ku schodíkom pred obetný stôl. Kňaz dal veriacim požehnanie, pobozkal obetný stôl a po schodoch spolu s miništrantom zišiel dole ku mne, aby si pred odchodom do sakristie pokľakol.

Podišiel som o krok dozadu, aby som mu uvoľnil miesto na pokľaknutie a keď si pokľakol, tak som mu potichu povedal: “Pán farár, prišiel som na to sväté prijímanie”.

Odpovedal mi tiež potichu: “Iba sa prezlečiem a hneď prídem”. Čakal som tam niekoľko minút a keď už som si myslel, že asi nepríde, všimol som si, že už ide. Mal na sebe oblečenú bielu albu, ale ako som tušil, nenamieril si to k bohostánku, ale rovno ku mne. Prišla s ním aj nejaká slečna, ktorá (ako povedal pán farár) tiež pôjde na sväté prijímanie do úst.

No namiesto toho, aby išiel otvoriť bohostánok a podal nám obom sväté prijímanie, znovu mi začal klásť tú istú otázku. “Prečo chcete ísť na sväté prijímanie do úst?” Pripomenulo mi to počínanie príslušníkov ŠtB, alebo polície počas komunistického režimu, keď sme takéto správanie označovali jednoznačne za psychický teror a zastrašovanie s cieľom odradiť veriaceho od účasti napríklad na púti v Šaštíne. Znova som mu povedal svoje dôvody, že KBS nepožiadala Svätú Stolicu o udelenie výnimky na rozdávanie svätého prijímania na ruku a preto dokumenty, ktoré visia na stránke KBS sú pre mňa viac ako nariadenie hlavného hygienika. Keď sa ma znova spýtal, prečo chcem ísť na sväté prijímanie do úst, tak už som vedel, že jeho zastrašovanie a teror neprestane a že mi evidentne odmieta podať Eucharistického Krista do úst a tak som mu povedal, že ja si to teda natočím na mobil a nech mi to povie na kameru a vytiahol som si mobil, aby som si to nahral. Keď pán farár videl, že ho idem nahrávať, tak sa rýchlo otočil a pobral sa späť do sakristie. Všetko ostatné je už na videu.

Zdroj: http://alianciazanedelu.sk/archiv/6334


[1] https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200507032