Hriech má dôsledky – Problémy s protestantizmom

John Martignoni
7. decembra 2019
  Spoločnosť  

Skutočnosť, že hriech má následky, pre protestantizmus predstavuje problém, pretože v protestantizme princíp Sola Fide, čiže princíp, podľa ktorého naša spása závisí výlučne od našej viery – keď pozorne preskúmame, čo učí, uvedomíme si, že logickým dôsledkom dogmy o tom, že spása sa dosahuje iba vierou, a jej rozvinutia v slogane „Spasenie raz a navždy“ (Once Saved Always Saved) – je to, že vlastne hriech nemá nijaké následky.

Premýšľajme o tom. Sme spasení iba vierou. Pokiaľ mám vieru, pokiaľ prijmem Ježiša Krista do svojho srdca ako svojho osobného Pána a Spasiteľa… som spasený. Jediným faktorom rozhodujúcim o tom, či idem do neba alebo do pekla, je to, či mám alebo nemám vieru. Na osud našej duše nemá hriech absolútne nijaký vplyv. Neveriaci idú do pekla. Prečo? Pretože zhrešili? Nie! Pretože nemali vieru. Veriaci nejdú do pekla. Prečo? Pretože boli svätí? Nie! Preto, lebo majú vieru. Bez ohľadu na hriechy, ktorých sa dopúšťajú, pôjdu do neba, pretože majú vieru.  

Problémom protestantizmu v tejto veci je to, že táto zásada je v rozpore s takmer každou stránkou Biblie. Napríklad v 25. kapitole Matúšovho evanjelia, keď Ježiš hovorí o poslednom súde (verše 31 – 46), ktoré kritérium je rozhodujúce pre oddeľovanie oviec (ktoré zdedia nebeské kráľovstvo) od capov (ktorí zdedia peklo)? Azda ovce majú vieru a capy nie? Nie. Ovce konajú skutky pre druhých – kŕmia hladných, obliekajú nahých a podobne, zatiaľ čo capy to nerobia. Inými slovami povedané, capy sa dopúšťajú hriechov zanedbania. Hrešia tým, že nepomáhajú svojmu blížnemu. A ich hriechy majú následky. Skončia v pekle.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Ale podľa Sola Fide by to tak nemalo byť! Ježiš by mal povedať ovciam po Jeho pravici: „Prijali ste ma do svojho srdca ako svojho osobného Pána a Spasiteľa, nuž poďte do kráľovstva, ktoré je pre vás pripravené.“ A capom: „Nikdy ste ma neprijali do svojich sŕdc ako svojho osobného Pána a Spasiteľa, tak odíďte odo mňa do večného trápenia.“ Ale to nepovedal. Povedal, že jedna skupina robila správne veci, kým druhá skupina zhrešila. A pre tých, ktorí zhrešili (a, samozrejme, nikdy sa zo svojich hriechov nekajali), to malo dôsledok –  večné trápenie. Hriech má následky.

V Zjavení 21:8 je napísané: „Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“ Čo tu vidíme? Nuž vidíme ľudí, ktorým Božie slovo hovorí, že idú do pekla – do „jazera horiaceho ohňom a sírou… to je druhá smrť“ -, kvôli svojim hriechom. Hriech tu má následky. Ďalej sa tu nerozlišuje medzi veriacimi a neveriacimi. V skutočnosti je neviera uvádzaná iba ako jeden z hriechov popri vražde, smilstve, čarodejníctve a pod. Skutočnosť, že neveriaci sa konkrétne spomínajú iba ako jeden typ hriešnikov, ukazuje, že tento zoznam hovorí o veriacich aj neveriacich. Nikde neuvádza, že by sa tento zoznam týkal iba neveriacich.

V teológii Sola Fide by nemalo zmysel, aby tento zoznam uvádzal práve neveriacich. Keby sa to týkalo neveriacich, potom by text znel: „Ale neveriaci budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou…“ Pretože to nie kvôli vražde alebo smilstvu, čarodejníctvu alebo modloslužbe či klamstvu sa človek dostane do pekla, ale iba kvôli neviere… a bodka! V teológii Sola Fide môžu veriaci páchať všetky tieto hriechy, nemusia činiť pokánie a aj tak pôjdu do neba – pretože pre spásu je potrebná iba viera. Čo robí Boh podľa listu sv. Pavla Rimanom 2:8 tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti? Kniha hovorí, že Boh im odplatí hnevom a rozhorčením. To nie je o Nebi. Hriech má následky.

A v Novom zákone sú doslova pasáže za pasážami o tom, že hriech následky. Ale dovoľte mi to zakončiť záverečnou pasážou. Táto pasáž v 5. kapitole evanjelia sv. Matúša ukazuje mimo akejkoľvek pochybnosti, že hriech môže mať a má následky – večné následky – pre veriacich, na rozdiel od toho, čo učí teológia Sola Fide

Vo veršoch 27 – 30 Ježiš hovorí svojim poslucháčom, že ak ich zvádza na hriech pravé oko, majú ho vylúpiť. Alebo ak ich zvádza na hriech pravá ruka, majú ju odtnúť. Prečo to povedal? Veľmi dôrazne povedal, že je potrebné sa vyhýbať hriechu za každú cenu, pretože hriech človeka dovedie do pekla. A vieme, že tu nehovoril o neveriacich, pretože ak sa jeho poslucháči dokážu vyhnúť hriechu, tak nepôjdu do pekla. Čo znamená, že pôjdu do neba. A aby sa to stalo, protestantská teológia hovorí, že stačí byť veriaci.

Zdroj: flickr.com

Ak je Sola Fide pravdivá, potom by nemalo zmysel, aby Ježiš hovoril týmto ľuďom, že si majú radšej vylúpiť oko či odťať ruku, než aby zhrešili. Nemalo by to zmysel, pretože ak to hovorí veriacim, potom títo idú do neba bez ohľadu na to, či hrešia alebo nehrešia… tak prečo by si potom mali vylupovať oko alebo odtínať ruku? Takže milý Ježiš, toto nie je potrebné. Nemalo by to zmysel, pretože ak hovorí k neveriacim, potom aj keď si vylúpia oko či odtnú ruku, nepomôže im to, pretože tak či onak pôjdu do pekla kvôli svojej neviere. Ak je však princíp Sola Fide pravdivý, potom je táto pasáž Písma spolu s mnohými, mnohými ďalšími úplne falošná.

Takže Ježiš tu hovorí v Matúšovi 5:27 – 30 veriacim, že ak zhrešia, môžu skončiť v pekle. A opäť: podľa „solafidesovskej“ teológie toto nie je možné. Podľa teológie Sola Fide veriaci idú do neba. Ich hriechy nemajú nijaký dopad na ich spásu. Avšak v Biblii… v Božom slove… hriech má naozaj vážne dôsledky pre spásu veriacich. V teológii väčšiny protestantizmu nemá hriech dopad na vašu spásu. Buď veríte alebo neveríte. Ak veríte, idete do neba. Ak neveríte, pôjdete do pekla. Takže, čomu veríte – Biblii… alebo protestantskej teológii?

Preto skutočnosť, že hriech má následky – večné následky –, je ďalší „problém protestantizmu“.