Eucharistický svätostánok je srdcom katolíckeho chrámu

Branislav Krasnovský
22. februára 2021
  Cirkev

Eucharistický svätostánok sa v minulosti označoval viacerými pojmami, napríklad ako sanktuárium, pastofórium alebo tabernákulum. Ide o najposvätnejšie miesto v katolíckych chrámoch, určené pre ukladanie liturgických nádob s Eucharistiou. Do eucharistického svätostánku má prístup len kňaz alebo človek poverený kňazom, ktorý však do eucharistického svätostánku nesmel nič vkladať alebo z neho vyberať, či so svätostánkom inak manipulovať. Eucharistický svätostánok je určený aj pre tichú adoráciu.

Význam eucharistického svätostánku určeného pre uloženie nádob s Eucharistiou priamo na oltári v katolíckych chrámoch začal rásť v 16.storočí po Tridentskom koncile.

V katolíckej Cirkvi bolo sanktuárium uznávané ako posvätné miesto, v ktorom Boh dáva najavo svoju milosť zvláštnym spôsobom. Pastofórium je schránkou na prechovávanie Eucharistie. Pastofórium mohlo byť vyhĺbené v múre alebo bolo pevne zabudované.

Pastofórium sa začalo šíriť so slávnosťou Božieho tela, ktoré zaviedol pápež Urban IV. v roku 1265. Po Druhom lyonskom koncile sa pastofóriá postupne začali objavovať v celej rímsko-katolíckej Európe. Pápež Ján XXII. nariadil v roku 1316 usporadúvať na sviatok Božieho tela slávnostnú procesiu s nesením Sviatosti oltárnej v monštráciách.

Pastofóriá na Slovensku pochádzajú z obdobia ranej gotiky a renesancie. Najjednoduchšou variantou je spomenutý jednoduchý výklenok v múre, opatrený kovovou mriežkou. Zdobenejšie varianty pastofória môžu mať kamennú výzdobu s gotickou alebo renesančnou ornamentikou, túto výzdobu mohlo nahradiť aj maľované napodobenie reliéfneho rámovania. Vo významnejších katolíckych chrámoch stojí pastofórium často v podobe goticky členenej veže, vyrastajúcej z podlahy, pastofórium môže byť ozdobené tiež aj postavami svätcov.

Najkrajšie pastofóriá na Slovensku sa zachovali v Chráme sv. Egídia v Bardejove, v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, v Chráme sv. Jakuba v Levoči či v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Po Tridentskom koncile sa svätostánok stal stredom hlavného oltára.

Pastofórium v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
zdroj: wikimedia commons

Eucharistický svätostánok možno vnímať aj v kontinuite celého Svätého Písma. Pojmom Tabernaculum testimonii sa latinsky označuje stánok Božieho zjavenia a úzko súvisí s archou zmluvy, v ktorej sa nachádzalo 10 Božích prikázaní. Podľa Biblie archu zmluvy vyrobil umelecký remeselník Bezalel na Boží príkaz daný Mojžišovi na vrchu Sinaj.

O svätostánku sa píše podrobne v 2. knihe Mojžišovej (Ex 2,8-40): 8 Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich. 9 Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte! 10 Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú. 11 Obiješ ju rýdzim zlatom; zvnútra i zvonku ju obiješ a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 12 Uleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13 Potom vyhotovíš dve tyče z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. 14 Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila. 15 Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť. 16 Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám. 17 Urobíš aj vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký. 18 Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice; 19 jedného cheruba pripojíš na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zľutovnici hore na oboch koncoch urobíš cherubov. 20 Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu. 21 Zľutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám. 22 Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre Izraelitov. 23 Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký. 24 Obiješ ho čistým zlatom a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 25 Dookola na ňom urobíš na dlaň široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec. 26 Zhotovíš preň štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na štyroch rohoch, pri každej nohe jeden. 27 Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť. 28 Tyče vyhotovíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť. 29 Spravíš k nemu aj misy, misky, kanvy a čaše, v ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata. 30 Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby. 31 Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety. 32 Z jeho bokov bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku. 33 Na každom ramene budú tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, čo vychádzajú zo svietnika. 34 Na samom svietniku budú štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, 35 a to tak, že hlavička bude pod dvoma ramenami, ktoré z neho vychádzajú, potom hlavička pod ďalšími dvoma ramenami a opäť hlavička pod dvoma ramenami. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. 36 Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rýdzeho zlata. 37 Vyhotovíš aj sedem lámp a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním. 38 Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata. 39 Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva. 40 A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.

Archa zmluvy
zdroj: wikimedia commons

Izraeliti nosili Archu zmluvy so sebou a odkladali ju v prenosnom stánku. Po dobytí Kanaanu uložili archu zmluvy v Šíle, kde sa dostala do rúk Filištíncov. Tí sa však archy báli, pretože v blízkosti archy umierali, takže ju vrátili Židom. Kráľ Dávid preniesol archu do Jeruzalema a na Sion. Jeho syn Šalamún postavil archu do Jeruzalemského chrámu, ktorý nechal vybudovať.

V Jeruzalemskom chráme sa archa zmluvy nachádzala až do zničenia Jeruzalema babylonským vládcom Nebukadnesarom II. v roku 597 pred Kristom, kedy sa archa zmluvy stratila. Podľa židovských legiend je archa zmluvy stále ukrytá pod troskami Jeruzalemského chrámu (v roku 1982 archu zmluvy údajne objavili). Podľa iných legiend archu zmluvy odniesol Menelik I., syn kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby do Etiópie.

Eucharistický svätostánok možno teda vnímať aj v eschatologickom význame ako anticipačný odkaz na Nebeský Jeruzalem, ktorý sa označuje aj pojmom „Boží stánok ľuďmi“ (tabernaculum Dei cum hominibus): 3 A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi“.

II. vatikánsky koncil vo svojej konštitúcii O posvätnej liturgii (Sacrosanctum Concilium) v hlave 128 upravuje podmienky súvisiace s posvätným kultom:

Nech sa čím skôr súčasne s liturgickými knihami upravia podľa článku 25 kánony a cirkevné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na súbor vonkajších vecí patriacich k posvätnému kultu, predovšetkým pokiaľ ide o dôstojnú a vhodnú stavbu posvätných budov, o tvar a stavbu oltárov, o vznešený vzhľad, umiestnenie a bezpečnosť eucharistického svätostánku, o primerané a čestné umiestnenie krstiteľnice, o vhodné kritériá dispozície svätých obrazov, zariadenia a výzdoby. Ustanovenia, ktoré už celkom nezodpovedajú obnovenej liturgii, majú sa upraviť alebo zrušiť; tie však, ktoré vyhovujú, treba ponechať alebo znova zaviesť.

V tejto súvislosti, najmä čo sa týka materiálu a tvaru posvätných predmetov a bohoslužobných rúch, sa biskupským zborom jednotlivých území udeľuje podľa článku 22 tejto konštitúcie právomoc prispôsobiť ich miestnym potrebám a zvykom.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!