Čo robiť, keď sú chrámy zavreté?

vdp. Ľubomír Urbančok
12. marca 2020
  Cirkev  

Milovaní bratia a sestry!

Je to už tretí deň, keď máme na našom Slovensku zrušené verejné sväté omše a stretávame sa takto, prostredníctvom internetu. Napĺňa nás hlboká vďačnosť za tento výdobytok techniky, vďaka ktorému sa môžeme duchovne spojiť s mnohými miestami, kde sa takýmto spôsobom slávi najsvätejšia obeta. Zároveň je zarmucujúca skutočnosť, že sa nájdu takí, ktorí sa zaoberajú kritikou takéhoto rozhodnutia po tieto dni mimoriadneho pôstneho obdobia, miesto toho aby zobrali túto možnosť ako duchovnú príležitosť, nehovoriac o tom, že mnohokrát je takáto kritika nespravodlivo mierená na našich otcov biskupov.

Bratia a sestry, využime tento čas, hoci s bolesťou, ako čas duchovnej obnovy. Nech sú to možno pre mnohých z vás prvé skutočné duchovné cvičenia. Nestrácajme čas diskusiami, ktoré momentálne aj tak nič nezmenia na situácii. Využime každý jeden okamih naplnený túžbou, ktorú vyjadril aj otec arcibiskup Ján Orosch vo svojej inštrukcii : „Túžim po dni, kedy sa budeme môcť vrátiť k verejnému spoločnému sláveniu svätých omší, rešpektujúc prijaté opatrenia.“

Inštitút Krista Kráľa, Najvyššieho veľkňaza v Taliansku nám ponúka veľmi vhodné rady:

Ako máme živiť našu dušu v týchto dňoch krízy a obrátiť sa k Pánovi ?

Pán po nás žiada aby sme tento rok žili veľmi zvláštne pôstne obdobie, pretože sme ohrození týmto mimoriadnym nepriateľom, ktorý je skrytý nášmu zraku a volá sa koronavírus. Všetci sme pozvaní k obráteniu, v atmosfére mimoriadnej suchopárnosti, v duchu pokánia a hlbokej duchovnej ľútosti. To, že smutne hľadíme na zakázaný verejný kult, je skúška, ktorú od nás žiada Pán prežívať v duchu viery, nádeje a trpezlivosti.

V tomto mimoriadnom stave nás Cirkev pozýva k praktike duchovného svätého prijímania a učí nás: „Naši otcovia rozlíšili s múdrosťou a správne tri spôsoby prijímania tejto Sviatosti. Učia nás, že niektorí ho prijímajú len sviatostne, ako hriešnici, druhí len duchovne ako takí, ktorí prijímajú ten nebeský chlieb len s túžbou, skrze živú vieru, ktorá pôsobí prostredníctvom lásky, a tak prijímajú ovocie a úžitok tejto sviatosti, a na treťom mieste sú tí, ktorí ju prijímajú duchovne i sviatostne (Trid. Koncil, dekrét o Eucharistii, 11. októbra 1551). 

Ak neprijímate sv. prijímanie a nezúčastňujete sa svätej omše, môžete prijímať duchovne, čo je veľmi prospešné… Takto sa vo vás vtláča veľká láska Nášho Pána (Sv. Terézia Avilská, učiteľka Cirkvi, Cesta k dokonalosti, kap. 35)

„Nakoľko sú Bohom želané tieto duchovné prijímania a koľko milostí skrze ne dostávame, dal Pán poznať svojej služobníčke, sestre Pavle Maresca, zakladateľke kláštora svätej Kataríny Sienskej v Neapole, keď jej ukázal, podľa toho čo sa uvádza v jej životopise dve vzácne nádoby, jednu zo zlata, druhú zo striebra. Následne im povedal že v nádobe zo zlata sú jej sviatostné prijímania Eucharistie, kým v tej zo striebra sú jej duchovné prijímania. (Sv. Alfonz Mária de Liguori, Návštevy najsvätejšej sviatosti)

Ako sa robí duchovné sväté prijímanie ?

Aby sme sa tešili ovociu duchovného svätého prijímania, je potrebné aby sme boli v stave posväcujúcej milosti, teda bez ťažkého hriechu na našej duši. Ak by tomu nebolo tak, je potrebné aby sme vyhľadali kňaza a vyspovedali sa.

Sv. Alfonz zložil nasledujúcu modlitbu:

Môj Ježiš, verím, že si v Najsvätejšej sviatosti oltárnej skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a chcel by som ťa prijať do svojho srdca. Teraz ťa však nemôžem prijať sviatostne, preto ťa prosím, príď mi aspoň duchovne do môjho srdca. Objímam ťa, ďakujem ti a v láske sa s tebou spájam. Nedaj, aby som sa od teba odlúčil!

Čo sa týka svätej omše – môžete si doma prečítať liturgické texty, ktoré sú dostupné aj na internete. Môžete sledovať sväté omše prostredníctvom rozličných médií. Zvlášť je vhodné niekoľkokrát za deň si opakovať modlitbu duchovného svätého prijímania.

V tomto období sa môžete modliť modlitbu liturgie hodín. Tú nájdete znova na internete. Niektoré zahraničné kláštory, ako napríklad benediktínsky kláštor svätej Magdalény vo Francúzsku denne asi 6x prenáša na internete modlitbu liturgie hodín v latinčine, prostredníctvom nádherného gregoriánskeho spevu. https://www.barroux.org/fr/liturgie/ecoutez-nos-offices.html 

Naše kostoly sú otvorené pre tichú modlitbu a veľmi vás povzbudzujeme k ich návšteve. Adorujme Najsvätejšiu sviatosť. Rozjímajme nad svätým písmom, alebo nad dielami svätých.

Aj doma sa môžeme modliť, recitujúc denne svätý ruženec, modlime sa často krížovú cestu. 

Nezabudnime na svätú spoveď, vyhľadávajme našich kňazov, aby sme prijali Božie odpustenie. Odporúčame Vám čítanie klenotov duchovnej literatúry, ako je Filotea sv. Františka Saleského, či Nasledovanie Krista sv. Tomáša Kempenského, alebo Dejiny Duše od sv. Terézie od dieťaťa Ježiša.

Taktiež je vhodné počúvať rozjímania a duchovné prednášky, ktoré nájdete na internete. 

Bratia a sestry. Naši otcovia biskupi pozvali všetkých, ktorým to zdravie umožňuje, aby každý piatok tohto pôstneho obdobia konali pôst, ako to robíme na popolcovú stredu či veľký piatok. Je na každom z nás, aby sme sa slobodne k tejto iniciatíve pridali a obetovali ju za všetkých, ktorých tento vírus napadol, i za tých, ktorí im v jeho liečení pomáhajú. 

Neprestávajme sa znova a znova obracať k Našej Nebeskej Matke, Trnavskej Panne Márii, aby nás chránila od tejto nákazy a dala nám napriek daným, obmedzeniam ešte hojnejší vzrast v našom duchovnom živote. AMEN. 

Svätú omšu z Trnavy môžete sledovať aj zajtra od 17:00 na facebookovom kanály Christianitas – https://www.facebook.com/Christianitas-995075780697628