Čo by robil Mohamed? Hlavná otázka moslima - Christianitas

Čo by robil Mohamed? Hlavná otázka moslima

William Kilpatrick
17. decembra 2020
  Spoločnosť  

Kresťania sa zameriavajú na podobnosti medzi nimi a moslimami. Nuž, okrem podobností je aj mnoho dôležitých rozdielností.

Mnoho kresťanov si myslí, že keďže Abrahám je spoločný predok Židov, kresťanov a moslimov, existuje nádej, že sa rozdielnosti podarí preklenúť. Preto sa začali organizovať medzináboženské dialógy a pre niektorých termín židovsko-kresťanská civilizácia bol nahradený termínom abrahámovská civilizácia.

Problém je však v tom, že hoci Korán spomína Abraháma, jeho verzia je aj v tomto prípade veľmi odlišná od verzie uvedenej v Starom zákone. Podľa Koránu bol Abrahám moslim, ktorého si Boh vyvolil, aby sa vzoprel modloslužobníctvu a šíril pravú vieru. Boh žiadal Abraháma, aby mu obetoval syna, ale meno syna v Koráne nie je spomenuté. Podľa väčšiny moslimských komentátorov bol tým synom Išmael (Izmael). Korán hovorí, že Boh ušetril Išmaela a poslal ho, aby sa stal prorokom a patriarchom Arabov. Neskôr Boh uzavrel zmluvu s Abrahámom a Išmaelom a prikázal im, aby založili miesto uctievania v Mekke.

V Biblii to bol Izák a kresťanov a Židov moslimovia obviňujú, že zdeformovali a prekrútili Abrahámov príbeh. Pre Židov a kresťanov Koránska verzia Abraháma vylučuje pochopenie dejín spásy. Keď už pre nič iné, tak rozdielne verzie Abrahámovho príbehu predstavujú potenciál skôr pre vyostrenie rozdelenia, než pre harmóniu.

Podľa často citovaného haditu Ježiš po svojom návrate „rozbije kríž“. Zároveň Alah zničí všetky náboženstvá okrem islamu. (Sunan-Abu David, bk 37, no. 4310 cmje.org)

Hoci si moslimovia ctia Ježiša, Ježiš, ktorého si ctia, nie je priateľom kresťanov.

Pavlova výstraha je dnes osobitne aktuálna: 2 Kor 11,3-4

(2. Korinťanom 11:3) Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou.

(2. Korinťanom 11:4) Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.

Ten istý Boh?

Alah popiera učenie o Trojici a Vtelenie a to nie raz, ale opakovane:

5:73

A jsou věru nevěřící ti, kdo prohlašují: „Bůh je třetí z trojice“ – zatímco není božstva kromě Boha jediného. A nepřestanou-li s tím, co říkají, věru se dotkne těch, kdož z nich jsou nevěřící, trest bolestný!

9:30

A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!

Islamský Alah nemá nijakého milovaného syna. Ba ešte si dáva záležať na tom, aby tvrdil, že Ježiš je obyčajný smrteľník.

zdroj: wikimedia commons

Aj Ježišovo ukrižovanie bolo podľa Koránu podvodom:

4:157:

a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm. A nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě,

Žeby ten istý Boh zjavoval takéto vzájomne protichodné učenia?

Morálny život

A čo rozšírené presvedčenie, že moslimovia si cenia mravný život? Vyznávajú moslimovia a kresťania rovnakú morálku? Čím viac sa dozvedáme o spoločnostiach, kde vládne islamský zákon, tým jasnejšie vidíme, že moslimovia a kresťania žijú podľa úplne odlišných pravidiel. Čo vysvetľuje tieto rozdiely? Jedným slovom: Mohamed. Mnoho storočí bol islam známy ako mohamedánstvo. Tento termín má niečo do seba. Pripomína nám ústrednú rolu, ktorú Mohamed zohráva v islame.

Moslimovia považujú Mohameda za vzor správania. Podľa islamu je Mohamed dokonalý človek, ideál, dokonalý vzor.

Sura 33:21

A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.

Práve tak, ako kresťania nespochybňujú spravodlivosť Krista, ani moslimovia nespochybňujú spravodlivosť Mohameda.

Problémom je priepastný rozdiel medzi životom Krista a životom Mohameda. V čom bola tá rozdielnosť?

Malý kvíz:

Ktorý z nich dvoch mal 11 manželiek?

Ktorý sa oženil so 6-ročným dievčatkom?

Ktorý z nich si vzal za manželku svoju nevestu? (tzn. manželku svojho syna – aj keď „len“ adoptovaného)

Ktorý z nich dával odseknúť hlavy zajatcom?

Ktorý z nich prikázal svojim ľuďom, aby vylúpili oči chyteným zlodejom a „odrezali im ich ruky a nohy“?

Človek nepotrebuje mať doktorát z religionistiky, aby vedel, že tou osobou celkom určite nie je Ježiš Kristus.

Kritici kresťanstva môžu hovoriť o „morálnej rovnocennosti“ medzi islamom a kresťanstvom, ale niet v čom porovnávať zakladateľa jedného náboženstva s druhým. Pri jednej príležitosti Mohamed prikázal umučiť na smrť vodcu jedného porazeného kmeňa a potom ešte v ten istý večer si vzal k sebe do postele jeho manželku.

Niektoré Mohamedove činy sú šokujúce aj pre jeho nasledovníkov a preto považoval za potrebné prísť s novým zjavením, ktoré mu ich odobrilo.

Odkiaľ poznáme podrobnosti Mohamedovho života? Korán, Síra, hadity. Prvý a najautoritatívnejší životopis (= Síra) napísal Ibn Ishaq 130 rokov po Mohamedovej smrti. V angličtine je v preklade Alfreda Guillauma.

Šesť zbierok haditov. Hadíty obsahujú oveľa viac informácií o Mohamedovi než Korán. Iba samotná Bukhariho zbierka obsahuje 9 zväzkov. Hlavné hadity sú preložené do angličtiny a sú dostupné na internete.

zdroj: wikimedia commons

Moslimovia sa však snažia skrývať nechutné aspekty Mohamedovho života. Medzi moslimami je prijatý konsenzus, že Mohamed nemohol vykonať nič zlé. V islame pojem dobra a zla však nie je určený prirodzeným zákonom či etickými princípmi, ale tým, čo Mohamed robil alebo hovoril.

Mohamed je v islame jediným meradlom morálky. Preto sa v Iráne môžu dievčatá vydávať už ako 9-ročné a v niektorých islamských krajinách je trestom za krádež amputácia.

Ako moslim nasleduje Alaha? Tak, že robí to, čo robil Mohamed.

7:158

Rci: „Lidé, já věru jsem poslem Božím k vám všem vyslaným od toho, jemuž náleží království na nebesích i na zemi. Není božstva kromě Něho a On je ten, jenž život i smrt dává. Věřte tedy v Boha a posla Jeho, proroka neučeného, jenž věří v Boha a Jeho slova, a následujte jej – (snad) se octnete na cestě správné!

V islame ja najhorším hriechom shirk, tzn. pridružovanie partnerov s Alahom. Mohamed je však tak tesne zviazaný s Alahom, že je ťažké vyhnúť sa myšlienke, že nie je pridružený k Alahovi.

Q 4:150 vystríha veriacich, aby nerobili deliacu čiaru medzi Bohom a Jeho apoštolmi.

Ti, kdož nevěří v Boha a posly Jeho a chtějí oddělit Boha od poslů Jeho, říkají: „Věříme v jednu část a v jinou nevěříme,“ a chtěli by se ubírat cestou mezitím.

Čo by robil Mohamed? Nie je to rečnícka otázka. Mohamed je hlavným kritériom morálky.

Pri bližšom skúmaní štyri najčastejšie citované podobnosti medzi islamom a kresťanstvom sa ukazujú byť bodmi, kde je najväčšia nezhoda. Teraz sa pozrime na ďalšie oblasti, kde sa viera moslimov a kresťanov vzájomne odlišuje.

Podľa islamu je Alah čistá vôľa, neriadi sa rozumovými pravidlami. A čistá vôľa = svojvôľa. Takmer úplné spoliehanie sa na Mohamedov príklad čiastočne vysvetľuje krutý charakter islamského zákona. Mohamed nebol sám vo svojej svojvoľnosti. V Koráne samotný Alah nie je konzistentný. Výsledok je ten, že moslimovia ani neočakávajú, že jeho činy a jeho zákony budú racionálne, že budú dávať zmysel. Preto hoci kresťania i moslimovia veria v podriadenie sa Božej vôli, je tu zásadný rozdiel. Keď kresťan povie „je to Božia vôľa“ vyjadruje tým presvedčenie, že to, čo Boh chce, je rozumné, a že je to pre naše dobro. Keď moslim povie „to je Alahova vôľa“, má na mysli niečo ako „Alah urobí to, čo chce a je úplne jedno, či to dáva zmysel. My nemáme právo očakávať, že Boh bude konať rozumne.“ On je niečo ako Nietzscheho superman stojaci nad kategóriami dobra a zla, racionálneho aj iracionálneho, a jednoducho sa teší z toho, že môže konať svoju vôľu.

V islame môže Boh jednoducho prikázať, že zlé bude dobré alebo dobré bude zlé. Zlé je jednoducho to, čo je zakázané. Čo je zakázané dnes, môže byť zajtra dovolené bez akejkoľvek konzistentnosti. Preto v islame byť dobrým nie je výsledok žitia podľa dobre formovaného svedomia, ale iba podľa plnenia pravidiel. V arabčine neexistuje výraz pre svedomie.

Preložené s miernymi úpravami textu podľa knihy Christianity, Islam and Atheism: The Struggle for the Soul of the West, s aktualizovaním niektorých informácií a zverejnené so súhlasom autora.

1. časť

2. časť

3. časť

4. časť

5. časť

6. časť

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku