Cirkev je len jedna


29. marca 2021
  Pokladnica viery

Pán Ježiš založil len jednu jedinú Cirkev a preto len jedna jediná Cirkev môže mať všetky známky pravej Cirkvi Kristovej. Tá Cirkev, ktorá má všetky tieto známky, je pravou Cirkvou Kristovou. Všetky štyri známky pravej Cirkvi Kristovej má jedine len Cirkev rímskokatolícka.

Cirkev rímskokatolícka trvá nepretržite od čias Krista, hoci po všetky veky až podnes, bola vystavená útokom na Pána od nepriateľov. Ostatné kresťanské cirkvi vznikli až o niekoľko storočí neskoršie, a preto nemohli združovať všetkých ľudí narodených po Kristu Pánovi.

Cirkev katolícka pri prijímaní ľudí za svojich členov nehľadí ani na národnosť, ani na rasu, ani na spoločenské postavenie, ale rovnakou láskou vinie k sebe všetkých. Právom teda môžeme povedať, že je pre všetkých ľudí.

Andrej Kliman, Katolícka apologetika