Centralizácia Vatikánu?

pch24.pl
3. augusta 2019
  Cirkev  

Pápežovo osobné schvaľovanie každého autoritatívneho rozhodnutia dikastérií rímskej kúrie a rozšírenie právomocí Štátneho sekretariátu predpokladá návrh novej Apoštolskej konštitúcie o reforme rímskej kúrie „Praedicate Evangelium“ – uvádza katolícka spravodajská agentúra CNA.

Zdroj: wikipedia.com

Podľa názoru novinárky agentúry, ktorá sa zoznámila s návrhom dokumentu, má v Ríme dôjsť ku konsolidácii moci, aká v modernej dobe nemá obdobu. Všetky orgány kúrie, v súčasnosti nazývané sekretariáty, kongregácie alebo pápežské rady, budú premenované na „dikastériá“.

Napriek tomu, že zreformované Dikastérium pre evanjelizáciu je uvedené ako prvé, nemá právne prvenstvo či prioritu a z právneho hľadiska všetky dikastériá majú byť rovnocenné. Jedinou výnimkou je štátny sekretariát, ktorý si zachová svoj tradičný názov a je v novej ústave nepochybne “prvým” dikastériom Apoštolskej stolice.

Najradikálnejšou zmenou je návrh, aby dikastérie kúrie už nevykonávali pápežskú autoritu na základe trvalého delegovania právomocí. V návrhu sa uvádza, že dikastériá kúrie „nemôžu vydávať všeobecné zákony ani vyhlášky s právnou silou, ani sa nemôžu odchyľovať od ustanovení univerzálneho práva“, s výnimkou individuálnych prípadov, ktoré bude „z prípadu na prípad schvaľovať pápež“. Taktiež určuje, že prefekt dikastéria nemôže riešiť nijakú „dôležitú, zriedkavú a mimoriadnu záležitosť“, pokiaľ ju najprv neobjasní pápežovi a nedostane od neho na to súhlas.

Z právneho hľadiska to znamená, že pápež bude musieť osobne potvrdzovať každé autoritatívne rozhodnutie vydané dikastériami Rímskej kúrie.

Konštitúcia taktiež predpokladá, že na čele dikastérií budú môcť stáť laici. V tomto kontexte treba chápať aj zrušenie rozhodnutia, na základe ktorého dikastériá mohli vykonávať delegovanú moc v mene pápeža. Agentúra CNA poznamenáva, že to môže viesť k administratívnemu kolapsu kúrie. Dodáva, že rozhodnutie o tom, ktoré záležitosti sa objavia na pápežskom stole, bude prijímať štátny sekretariát. Na rozdiel od „dikastéria“, na čele ktorého môže stáť laik, podľa Praedicate Evangelium štátny sekretariát musí byť vedený kardinálom. On má byť zodpovedný za koordináciu prác dikastérií a po stretnutiach s ich vedúcimi bude  „prijímať rozhodnutia, ktoré budú predkladané pápežovi na schválenie“.

Predpokladá sa, že generálny sekretariát Štátneho sekretariátu sa bude zaoberať aj vypracovaním právnych aktov, vrátane apoštolských konštitúcií, dekrétov a apoštolských listov, ako aj prácami na aktoch, ktoré boli predložené na osobné schválenie pápežovi. Ako poukazuje agentúra CNA odvolávajúca sa na názory osôb pracujúcich v kúrii, znamená to centralizáciu cirkevnej autority v byre štátneho sekretára.

Projekt „Praedicate Evangelium“ kladie veľký dôraz na pravidelné stretnutia vedúcich dikastérií a na potrebu „kolegiálnej, transparentnej a cielenej činnosti“.

Zároveň sa konštatovalo, že centralizácia moci v Štátnom sekretariáte bola zámerne vyvážená vyzdvihnutím a rozšírením právomocí národných biskupských konferencií. Týka sa to napríklad odporúčania spolupráce v otázkach ochrany viery a priznania „autentickej doktrinálnej právomoci“ biskupským konferenciám.

Agentúra CNA pripomína, že diskusia o návrhu ústavy “Praedicate Evangelium” stále prebieha a predložené pripomienky budú predmetom práce Rady kardinálov v dňoch 17. – 19. septembra tohto roku.