Boh je všemohúci a nanajvýš dobrotivý


15. októbra 2020
  Pokladnica viery

Na vlastnosti božej moci pýtame sa predovšetkým slovami: Čo môže Boh učiniť? Či sa Boh stará o nás a o všetko svoje tvorstvo?

a) Boh silou svojej vôle môže učiniť všetko, čo len chce: on je všemohúci. O všemohúcnosti Boha dozvedáme sa zo slov Pána Ježiša: „U Boha je všetko možné.“(Mt 19, 26.) Dozvedáme sa však o nej aj zo slov anjela Gabriela, ktorý Panne Márii povedal: „Nie je nemožná u Boha nijaká vec.“(Lk 1, 37.) Svoju všemohúcnosť dokázal Boh najmä stvorením sveta a starozákonnými a novozákonnými zázrakmi. Stále ju dokazuje múdrym riadením sveta a častými zázrakmi (napr. v Lurdoch a v živote svätých). Všemohúcnosť božiu vyobrazujeme rukou vyčnievajúcou z oblakov. Boh síce všetko môže urobiť, ale zato nerobí všetko. Robí len to, čo vo svojej múdrosti slobodne chce uskutočniť.

b) Boh sa ako dobrý Otec stará o nás a o všetko tvorstvo: Boh je nanajvýš dobrý. O dobrote Boha svedčia nám slová Pána Ježiša: „Nikto nie je dobrý, iba jediný Boh.“(Mk 10, 18.) Svedčia nám však o nej aj slová sv. Jána: „Boh je láska!“(1 Jn 4, 8.) Svoju dobrotu preukázal Boh ľudom najmä zoslaním Pána Ježiša na zem. Medzi ľuďmi najviac preukazuje Boh svoju dobrotu spravodlivým, ale zato ju preukazuje v hojnej miere aj hriešnikom (poskytovaním milosti potrebnej k polepšeniu). Vzhľadom na jeho dobrotu oslovujeme Pána Boha slovami: „Otče náš.“(Mt 6, 9.)

Katolícka vierouka