vdp. Radovan Rajčák - Christianitas - Strana 2

Články od autora:

vdp. Radovan Rajčák - Christianitas - Strana 2

Ako prežíval sv. Jozef manželstvo s Pannou Máriou? / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Manželstvo sv. Jozefa a Panny Márie bolo manželstvom hlbokej duchovnej jednoty a lásky. Obaja sa vrúcne milovali. Sv. Jozef si konal všetky povinnosti otca a manžela a pretože žil...

O modlitbe

vdp. Radovan Rajčák

Počas posledného pol roka sme strávili veľa času doma pred obrazovkami. Mohli sme pri tom vidieť množstvo celebrít. A ako denno-denne na týchto pozeráme, postupne preberáme ich životný štýl,...

Boli svätý Jozef a Panna Mária manželmi? / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Uzatvorili sv. Jozef a Panna Mária skutočné manželstvo? Koľko rokov mal sv. Jozef, keď si bral Pannu Máriu? Ako to bolo s ich manželským životom? Dozviete sa v podcaste...

Miernosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Veľmi dôležitou vlastnosťou sv. Jozefa, pestúna Pána Ježiša Krista a manžela Panny Márie bola miernosť. V Svätom písme majú dôležitú úlohu štyri základné čnosti (virtutes cardinales); všetky ostatné sa...

Statočnosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Svätý Jozef, ty, ktorý si bol vo viere vždy statočný, stály a pokojne si pretrpel skúšky, ktorými skúšal Pán tvoju vernosť a odvahu, oroduj za nás, aby sme sa...

Spravodlivosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Jozef je ten, ktorý prijal tajomstvo Vtelenia, ktorému anjel poslaný od Boha, oznámil tajomstvo spásy človeka. Jozefa a Máriu spájala čistá, duchovná snúbenecká láska, žili vo vzájomnej službe...

Prvá nedeľa utrpenia Pána

vdp. Radovan Rajčák

V liturgii nás Svätá Cirkev vedie, drahí bratia a sestry, k tomu, aby sme zakúšali tajomstvo života nášho Spasiteľa v jeho plnosti. Kráčame od jeho narodenia, po jeho smrť a slávne vzkriesenie. Všetko toto...

Joseph-Marie de Maistre – otec katolíckeho konzervativizmu

vdp. Radovan Rajčák

Pred dvesto rokmi, 26. februára 1821, zomrel gróf Joseph de Maistre (1753-1821), jeden z veľkých majstrov kontrarevolučného myslenia 19. storočia. Joseph-Marie de Maistre sa narodil v Chambéry v Savojsku...

Rozvážnosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Duchovné úvahy nad osobou sv. Jozefa, patróna a ochrancu Cirkvi z príležitosti prebiehajúceho Roku sv. Jozefa. V osobe sv. Jozefa vidíme rozvážnosť, kreatívnu odvahu, silnú vieru ktorá vie premeniť...

Čnosti svätého Jozefa – Láska / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Duchovné úvahy nad osobou sv. Jozefa, patróna a ochrancu Cirkvi z príležitosti prebiehajúceho Roku sv. Jozefa (8. december 2020 – 8. december 2021). Počúvajte každú stredu nový podcast o...

Čnosti svätého Jozefa – nádej / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Duchovné úvahy nad osobou sv. Jozefa, patróna a ochrancu Cirkvi z príležitosti prebiehajúceho Roku sv. Jozefa (8.december 2020 – 8. december 2021).

Sväté monštrum

vdp. Radovan Rajčák

Toto pomenovanie si od svetovo známeho spisovateľa Francoisa Mauriaca vyslúžil dominikánsky kňaz, veľký mysliteľ a duchovný spisovateľ dvadsiateho storočia otec Reginald Garrigou Lagrange (*21. február 1877 – †15. február 1964),...

Načo som na svete / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Mocou Ducha Svätého máme účasť na...

Strážca dvoch najvzácnejších božských pokladov / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Jozef je človek, ktorému Boh – ako sa o tom zmienil svätý pápež Ján Pavol Veľký vo svojej apoštolskej exhortácii „Redemptoris custos“ – „zveril stráž nad svojimi najcennejšími...

Pius IX. a „duch nových čias“

vdp. Radovan Rajčák

Spomienka na pápeža Pia IX. nie je naplnená takým vzrušením ducha, ako tomu bolo za jeho života a krátko po jeho smrti. Dodnes je jeho osoba mnohými zatracovaná, ba väčšina...

Vznešenosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Jozef žiaril vznešenosťou: pochádzal z domu a rodu kráľa Dávida a mal všetky čnosti, zbožnosť a svätosť. Skrze neho Boh naplnil prisľúbenia o pôvode Mesiáša, ktorý bude dedičom...

Božia nekonečnosť / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Dokonalé je to, čomu nič nechýba z toho, čo má vlastniť primerane svojej prirodzenosti. Absolútne dokonalé je to, čo v sebe spája všetky mysliteľné prednosti a vylučuje všetky nedostatky....

Rok sv. Jozefa: ako si Cirkev uctievala sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Svätý Otec vyhlásil 8. decembra 2020 mimoriadny Rok svätého Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Ide o rok zasvätený úcte k tomuto...

Opora a svetlo tých, čo tápu

vdp. Radovan Rajčák

„Všemohúci, večný Bože (…) vyslyš láskavo skrúšené prosby svojho ľudu a dožič pokoj našim časom.“ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen Milovaní bratia a sestry, slová dnešnej orácie sú pre nás...

Zjavené poznanie Boha / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Hovorili sme o tom, že Pána Boha a jeho existenciu môžeme poznávať svetlom prirodzeného rozumu. Predsa však, toto poznávanie má svoje hranice, za ktoré nikdy bez pomoci Božej neprenikneme....

Osvedčený postup ako mať dobré manželstvo a rodinu

vdp. Radovan Rajčák

„Pane Ježišu Kriste, ktorý si sa podvolil Márii a Jozefovi, čím si rodinný život posvätil nevýslovnými čnosťami daj, aby sme sa s pomocou oboch poučili z príkladov tvojej svätej Rodiny a tak...

Božie atribúty (vlastnosti) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Dogmatika pojednáva o Božích vlastnostiach v samostatnej stati. Božie atribúty alebo vlastnosti Boha, sú dokonalosti, ktoré podľa nášho spôsobu myslenia vychádzajú z metafyzickej Božej podstaty a súčasne k nej...

Hluchota voči Bohu ohrozuje Cirkev aj svet

vdp. Radovan Rajčák

„Zjavila sa milosť Božia na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožností a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.“ V...

Magnifikat – velebiť Boha ústami Panny Márie / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Magnifikat alebo Chválospev Panny Márie je jeden z chválospevov, ktorý je uvedený v Evanjeliu sv. Lukáša (prvá kapitola verše 46 až 55). Svoj názov má zo začiatočných slov v...

Betlehem – „dom Chleba“ – je uzdravením a povýšením človeka

vdp. Radovan Rajčák

„Keď bolo všetko ponorené v hlbokom mlčaní a noc bola v polovici svojej cesty, Tvoje všemohúce Slovo, Pane, zostúpilo z nebies, z kráľovského trónu.“ V mene Otca i Syna...

Kristus má rodokmeň plný prekvapení / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona,...

Zjavenie Panny Márie v Guadalupe / Podcast

vdp. Radovan Rajčák

Krátke rozjímanie o zjavení Panny Márie v mexickom meste Guadalupe, ktoré si Panny Mária vybrala, aby priviedla indiánske duše od pohanstva k pravému zjavenému náboženstvu, ktorým je katolícke náboženstvo....

Nepoškvrnené počatie Panny Márie – začiatok dejín spásy / Podcast

vdp. Radovan Rajčák

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej...

Sv. Ján Krstiteľ – Menej mňa a viac Krista. Druhá adventná nedeľa

vdp. Radovan Rajčák

Počas každého silného obdobia pokánia v liturgickom roku, či už počas pôstu alebo počas adventu, nás, drahí bratia a sestry, sprevádza postava sv. Jána Krstiteľa, predchodcu nášho Pána, posledný veľký prorok...

Tradícia a Písmo / Podcast

vdp. Radovan Rajčák

Vdp. Radovan Rajčák sa vo svojom podcaste venuje téme Tradície a Svätého písma. Posvätná Tradícia a Sväté písmo navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď obidve vyvierajú z toho...