vdp. Radovan Rajčák - Christianitas

Články od autora:

vdp. Radovan Rajčák - Christianitas

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 7. deň, posledný

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

Posledný deň rozjímania nad životom sv. Jozefa vedie sv. Alfonz náš pohľad do neba. Akej veľkej slávy sa dostalo sv. Jozefovi, ktorého už tu na zemi Duch Svätý vo...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 6. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

V šiestom dni rozjímaní nad životom sv. Jozefa nám ukazuje sv. Alfonz blaženú smrť patriarchu v náručí svojho Božského Syna a svojej snúbenice Panny Márie. Aké hlboko radostné boli...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 5. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

V tomto piatom dni rozjímania sv. Alfonz opisuje najčistejšou lásku, ktorou miloval svätý patriarcha Jozef svoju snúbenicu a Božské dieťa, Ježiša. Ako vrúcne ho milovala Panna Mária a akú...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 4. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

Štvrtý deň rozjímaní nad životom sv. Jozefa nás sv. Alfonz vedie do požehnaného nazaretského domčeka, kde môžeme vidieť dokonalú harmóniu a súlad, ktorý tam medzi členmi sv. Rodiny panuje....

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 3. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

Na tretí deň rozjímania nás necháva sv. Alfonz pozerať na poslušnosť sv. Jozefa Božej vôli, ktorý na pokyn anjela odchádza po dlhých siedmich rokoch z Egypta, aby sa vrátil...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 2. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

V druhom dni meditácií pred sviatkom sv. Jozefa nám sv. Alfonz predstavuje pohotovosť sv. Jozefa v plnení Božej vôle pri záchrane života Božského dieťaťa pred tyranským Herodesom. Sv. Jozef neotáľa, okamžite...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 1. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

V prvom dni meditácii k slávnosti Sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho sv. Alfonz odporúča veriacim, aby sa zamysleli nad rozhovormi, ktoré spolu viedli sv. Jozef a...

Panna Mária nás učí, že Boh na nás nezabudol

vdp. Radovan Rajčák

„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho (Ježiš)…“ Tento pozdrav Panne Márii, drahí bratia a sestry, ktorým Alžbeta oslovila najkrajšiu a najčistejšiu zo žien, nie bez...

Radosť kresťana pramení k Kristovi a premáha svet

vdp. Radovan Rajčák

Nie je jednoduché volať ľudí k radosti, ktorá má nadprirodzený základ. Radosť je totiž dnes identifikovaná s telesnými príjemnosťami, s jedlom, pitím, zábavou. Človek má radosť, keď vidí, že sa...

V centre stojí Božia milosť, nie hriech

vdp. Radovan Rajčák

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí jeho spásu.“ V hlase sv. Jána, drahí bratia a sestry, počúvame naliehavú výzvu k tomu, aby sme konali určitým spôsobom. Volá...

Pán – naša spravodlivosť!

vdp. Radovan Rajčák

„Dnes, bratia a sestry, slávime začiatok adventu. Toto pomenovanie je známe a všade sa o ňom vie. Jeho význam však nie je vždy pochopený, pretože nešťastné Adamove deti sa...

Mediálny hon na kardinála Burkeho

vdp. Radovan Rajčák

Kardinál Raymond Leo Burke, ktorý bol 11. auguta 2021 prijatý do nemocnice kvôli pozitívnemu testu na Covid-19, sa momentálne nachádza v ohrození života. Ochorenie sa u neho rozvinulo do ťažkého...

Zabudnuté encykliky – Gregor XVI. a jeho Mirari vos arbitramur

vdp. Radovan Rajčák

Človeka neurčuje len to, že žije podľa istého mravného poriadku, ale, a to zásadne, z akého prameňa tento mravný poriadok vyviera. Nie je vôbec jedno, ktoré náboženstvo človek vyznáva. Pretože...

Veď to je zázrak! Zázrak!

vdp. Radovan Rajčák

„On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho.“ Drahí bratia a sestry, Kristove konanie, o ktorom počúvame, poukazuje na mimoriadny skutok – zázrak....

Poslušnosť rozumu a vôle pred Bohom

vdp. Radovan Rajčák

Z úst Božského Spasiteľa, ktorý je naša „cesta, pravda a život“ počúvame slová: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko.“ Sv. Ambróz nám podáva krásne...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (9. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Kristovo Božské Srdce je verné tým, ktorých volá k svätej láske. Vyžaduje vernosť od nás preto, lebo verný je On sám. Vernosť znamená, že nás neopúšťa ani v najťažších...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (8. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Niet väčšej nevďačnosti ako pohŕdať tým, kto nás miluje. Niet väčšieho bôľu, ako také pohŕdanie zakúšať. Ježišovo Srdce pre nás bije v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, ktorá je jasným dôkazom...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (7. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Božské Srdce túži odmieňať lásku stvorenia k Nemu. Nielen raz, lež tisíckrát tu na zemi a bez konca v nebi. Láska, ktorá v ňom horí, chce človeka zahŕňať všetkou...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (6. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Kristovo Srdce na nás hľadí, pretože netúži po inom, len aby nás mohla naplniť jeho láska. Preto Pán ustanovil Sviatosť oltárnu. Pretože chcel, aby sme ho požívali a tak...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (5. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Kristova láska je tak veľká, že ho priviedla k tomu, aby sa stal človekom, podobným nám vo všetkom, okrem hriechu. Aby nás, hriešnikov vyslobodil, sám sa podujal trpieť za...

Sloboda kresťana nie je svojvôľou

vdp. Radovan Rajčák

V dnešnej modlitbe dňa sme, drahí bratia a sestry, prosili Pána Boha o osvietenie nášho rozumu a posilnenie našej vôle. Kňaz sa modlil: „Láskavý Bože (…) osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (4. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Láska nášho Pána je tak nesmierna, že neváha obetovať pre človeka všetko. Ako veľmi je zarmútené Najsvätejšie Srdce, keď vidí, že človek mu toľkú lásku neodpláca láskou, lež nevďakom...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (3. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Ježiš Kristus nás miluje neskonalou láskou. Hoci je Bohom, ktorý je dokonalým sám v sebe a nič nepotrebuje od svojho stvorenia, predsa nám ukazuje svoje Srdce, pretože planie láskou...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (2. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Kristus nás miloval do krajnosti a túto svoju lásku vyjadril tým, že sa zriekol seba samého a vzal si prirodzenosť sluhu a obetoval sa za nás na kríži. Akože...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (1. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Alfonz Mária Liguori nás vedie k rozjímaniu nad tajomstvom veľkej lásky nášho Pána, ktorá sa zjavuje v jeho Najsvätejšom Srdci. Nechajme sa strhnúť meditáciami tohto veľkého učiteľa Cirkvi...

Veríme v Trojicu a nie je to jedno

vdp. Radovan Rajčák

Bezprostredne po sviatku Zoslania Ducha Svätého, drahí bratia a sestry, nás Cirkev vedie k sláveniu základnej pravdy našej katolíckej viery, ktorou je tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Totiž, hneď po tom, ako Duch...

Zoslanie Ducha Svätého

vdp. Radovan Rajčák

Milovaní Bratia a Sestry! Zoslaním Ducha Svätého sa završuje obdobie päťdesiatich dní od slávneho vzkriesenia nášho Pána. Päťdesiat dní od prechodu cez Červené more Izraeliti putovali po púšti a Boh...

Umieranie a blažená smrť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Niet krajšej a blaženejšej smrti, ako umierať v náručí Ježiša Krista a jeho Nepoškvrnenej Matky Panny Márie. To bola smrť sv. Jozefa a o túto smrť svätého patriarchu máme...

Otcovský vzťah svätého Jozefa k Ježišovi / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Jozefa nazývame aj pestúnom Ježiša. Bol však viac ako to. Bol mu milujúcim otcom, ktorého sám Pán Ježiš chcel poslúchať. Jozef nášho Spasiteľa vychovával, učil ho remeslu a...

Nedeľná homília, 6. veľkonočná nedeľa

vdp. Radovan Rajčák

Drahí bratia a milované sestry! Hovoriť o láske dnes je veľmi ťažké, pretože moderná kultúra prevzala podobu lásky, ktorá je značne egoistická. Druhého mám podľa svetáckeho pohľadu rád vtedy,...