Beáta Katrebová Blehová - Christianitas

Články od autora:

Beáta Katrebová Blehová - Christianitas

„Žiadna akcia“ – Postoj USA k vojenskej intervencii do Československa v auguste 1968 bol pasívny

Beáta Katrebová Blehová

Popri sústavnom zdôrazňovaní použitia hrubej vojenskej sily na potlačenie reformných procesov počas Dubčekovej jari, za ktorú bolo nepochybne najviac zodpovedné sovietske vedenie na čele s Brežnevom, je dobré sa...

Za Jozefom Kardinálom Tomkom

Beáta Katrebová Blehová

„Kto vytrháva Krista zo slovenskej duše, pracuje proti zmyslu slovenského národa.“Jozef Kardinál Tomko, október 1985 Jozef Tomko patril medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských cirkevných dejín 20. a 21. storočia. Narodil...

Keď sa delilo Česko-Slovensko, slovenská diplomacia nestála bokom

Beáta Katrebová Blehová

Málokto vie, že základy slovenskej diplomacie boli položené už počas revolučných novembrových dní v roku 1989. Už vláda národného porozumenia, ktorá mala preklenúť obdobie do prvých slobodných volieb, rozhodla...

Niekoľko úvah na margo knihy rozhovorov: Christus vincit. Kristus víťazí nad temnotou veku. Mons. Athanasius Schneider v rozhovore s Diane Montagnaovou

Beáta Katrebová Blehová

„Vaša reč nech je: Áno – áno, nie – nie. Čo je navyše, pochádza od zlého.“(Evanjelium podľa Matúša 5,37) Vyznačovať sa jasnosťou, zrozumiteľnosťou a jednoznačnosťou v reči v dnešných časoch politickej korektnosti...

Salezián Anton Hlinka, Hlas Ameriky a ŠtB

Beáta Katrebová Blehová

Rímskokatolícky kňaz, salezián, publicista, teológ, filozof, dopisovateľ a rozhlasový redaktor strávil väčšiu časť svojho zaujímavého života v exile. Napriek tomu zostal v pevnom spojení so Slovenskom a najmä v 80. rokoch minulého storočia...

Monsterproces s kardinálom Józsefom Mindszentym – na margo 72. výročia

Beáta Katrebová Blehová

Ostrihomský arcibiskup, maďarský prímas, kardinál József Mindszenty bol jeden z prvých vysokopostavených cirkevných hodnostárov, ktorých povojnové komunistické režimy v područí sovietskeho stalinizmu súdili a odsúdili vo vykonštruovaných politických procesoch. Bol zároveň...

Niekoľko poznámok na margo hodnotenia Alexandra Dubčeka

Beáta Katrebová Blehová

V novembri sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, politika, ktorého meno je na Slovensku azda každému známe. V súvislosti s jeho hodnotením ako historickej osobnosti sa stále vynárajú...

Prečo musel Jozef Cíger Hronský odísť do exilu?

Beáta Katrebová Blehová

Zmyslom relácií k historickým osobnostiam by malo byť hľadanie pravdy. Nie vždy je však takéto nezaujaté hľadanie primárnym cieľom a na konci má vnímavý poslucháč, či divák viac otázok ako...

Nová publikácia Ústavu pamäti národa: Svetový kongres Slovákov v dokumentoch

Beáta Katrebová Blehová

„Dnes žijeme podivné časy. Niekedy sa nám zdá, akoby sa strácali a prepadali všetky tradičné hodnoty, na ktorých spočívala doteraz sloboda národov a práva jednotlivcov. Menia sa štruktúry spoločnosti a mnohotvárna krása...

Poľský prímas Stefan Wyszyński – symbol odvahy a nezlomnej viery

Beáta Katrebová Blehová

Bonum est confídere in Dómino, quam confídere in hómine. (Ž 117, 8–9) Dôvody na pripomenutie si významnej osobnosti poľského prímasa, varšavského a gnieznianskeho arcibiskupa, kardinála Stefana Wyszyńského sú hneď dva...

Ako a čím žilo slovenské katolícke študentstvo v minulosti? Časť III.: Účinkovanie Združenia slovenských katolíckych študentov v zahraničí v Španielsku v 50. rokoch

Beáta Katrebová Blehová

pokračovanie II. časti a dokončenie V roku 1952 sa ústredie združenia presídlilo do španielskeho hlavného mesta Madridu, v ktorom študovala skupina slovenských študentov poberajúcich štipendium s pomerne dobrým materiálnym zázemím. Táto skutočnosť...

Ako a čím žilo slovenské katolícke študentstvo v minulosti? Časť II.: Združenie slovenských katolíckych študentov v zahraničí

Beáta Katrebová Blehová

pokračovanie I. časti Súčasťou prvej povojnovej vlny slovenských utečencov boli aj niekoľkí vysokoškolskí študenti, ktorých emigráciu podnietila trauma zo straty štátnej samostatnosti Slovenska a nesúhlas s novým politickým režimom v obnovenom Československu....

Ako a čím žilo slovenské katolícke študentstvo v minulosti? Časť I.: Pax Romana

Beáta Katrebová Blehová

Študentské katolícke hnutie ako masový fenomén v slovenských dejinách 20. storočia sa začalo utvárať bezprostredne po zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie a vzniku Česko-Slovenska v roku 1918. Táto skutočnosť súvisela s postupným poslovenčovaním stredného školstva,...

Biskup Pavol Hnilica SJ a československí tajní agenti

Beáta Katrebová Blehová

Dňa 30. marca 2021 sme si pripomenuli storočnicu narodenia biskupa Pavla Hnilicu, ktorý sa radí medzi najvýznamnejšie osobnosti cirkevných dejín druhej polovice 20. storočia. Tajne vysvätený biskup bol od...

Pápež Pius XII. a povojnová Európa

Beáta Katrebová Blehová

Pápež Pius XII. zohral pri kreovaní povojnovej Európy osobitnú úlohu, pretože bol presvedčený, že nová kresťanská Európa musí mať nevyhnutne aj duchovný rozmer. V období II. svetovej vojny nikdy...

Biskup Pavol Hnilica, SJ a jeho posolstvo. 70 rokov od tajnej biskupskej vysviacky

Beáta Katrebová Blehová

2. januára 1951 prijal jezuitský kňaz Pavol Hnilica z rúk apoštolského administrátora Rožňavskej diecézy, biskupa Róberta Pobožného, v pivničných priestoroch rožňavskej nemocnice tajnú biskupskú vysviacku. Jeho vysvätením sa zahájila...

Andrej Žarnov, jeho kresťanstvo a československá Štátna bezpečnosť

Beáta Katrebová Blehová

František Šubík (1903 – 1982) básnickým menom Andrej Žarnov, rodák z Kuklova, významný slovenský patológ, básnik, prekladateľ, člen lekárskej komisie vyšetrujúcej masaker v Katyni a napokon aj exulantský činiteľ, ktorý časť...

Prečo bol Matúš Černák zavraždený?

Beáta Katrebová Blehová

5. júla 1955 v popoludňajších hodinách si bývalý slovenský minister a splnomocnený vyslanec v Nemecku, v tom čase predseda Odbočky Slovenskej národnej rady v zahraničí pre Západné Nemecko, Matúš Černák, šiel ako obvykle po poštu...

K storočnici P. Michala Lacka, SJ

Beáta Katrebová Blehová

Nedávno sme si pripomenuli sto rokov od narodenia jezuitského pátra, gréckokatolíckeho kňaza, riadneho profesora cirkevných dejín, publicistu, bibliografa, redaktora Vatikánskeho rozhlasu a v prvom rade horlivého zástancu práv slovenských...