AKTUÁLNE ZO SYNODY Cirkev reformovaná či deformovaná?

Krystian Kratiuk
15. októbra 2019
  Cirkev  

Dňa 5. októbra 2019, tesne pred otvorením panamazonskej synody, sa v Ríme zišli zástupcovia konzervatívnych katolíckych organizácií z celého sveta, aby sa podelili o svoje obavy súvisiace s touto synodou. Zazneli veľmi silné slová na adresu bludov a heréz obsiahnutých v prípravnom dokumente Instrumentum laboris. Kritické hlasy zazneli aj na adresu pápeža Františka. 

Zdroj: flickr.com

Neobyčajná konferencia mala názov: „Naša Cirkev – reformovaná alebo deformovaná?“ Moderoval ju John Smeaton, vedúci britskej Spoločnosti na ochranu nenarodených detí. Po tom, ako predstavil jednotlivých účastníkov stretnutia – a boli to výlučne laici – poznamenal, že v plnej miere postupujú v súlade s bodom 212 Kódexu kánonického práva, podľa ktorého laickí veriaci „podľa vzdelania, odbornosti a vážnosti, ktoré požívajú, sami majú právo, ba niekedy aj povinnosť prejaviť posvätným pastierom svoju mienku vo veciach, ktoré sa vzťahujú na dobro Cirkvi, a oboznámiť s ňou aj ostatných veriacich pri neporušení celistvosti viery a mravov i úcty voči pastierom a so zreteľom na spoločný osoh a dôstojnosť osôb.“

Smeaton taktiež poznamenal, že katolíci z rôznych krajín sveta sa chcú spoločne zamýšľať nad krízou napriek rozdielom, ktoré ich niekedy delia. Moderátor vyjadril nádej, že toto stretnutie bude začiatkom spolupráce v medzinárodnom hnutí odporu proti deformáciám Cirkvi, ktoré sa pred našimi očami stále prehlbujú.

Na tejto bezpochyby historickej udalosti sa zúčastnili okrem iných vedúci amerických portálov Church Militant (Michael Voris) či The Remnant (Michael Matt), vedúci kanadského portálu LifeSiteNews.com John Henry Westen i svetoznámy vatikanista Marco Tosatti. 

Obviňujem biskupov z polyteizmu a polydémonizmu! 

Konferenciu organizovala Nadácia Lepanto, ktorej predsedal známy cirkevný historik profesor Roberto de Mattei. 

Jeho príhovor zanechal veľký dojem. – V súčasnosti máme v Cirkvi de facto dve náboženstvá, ktoré spolu koexistujú. V tejto Cirkvi sú tí, ktorí sa držia tradičnej viery Cirkvi, ale aj tí, ktorí jej chcú dať „amazonskú tvár“ – povedal.

V pracovnom dokumente amazonskej synody totiž máme dočinenia s reinterpretáciou celej katolíckej viery – alebo skôr s nepriamou negáciou dogiem viery

Profesor de Mattei použil zaujímavé prirovnanie. Poznamenal, že v Kréde, vo Vyznaní viery, hovoríme: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Zdá sa, že pracovný dokument synody hovorí čosi iné: – Dokument opakuje mantru pápeža Františka, podľa ktorej „všetko je navzájom prepojené“. Podľa katolíckej viery je však Boh Pánom sveta a všetkých vecí, a na tých, ktorí to kedysi popierali, bola vyslovená anatéma. Dnes miesto Boha v dušiach mnohých duchovných zaberá príroda. Namiesto toho, aby povedali, že Boh stvoril všetko a metafyzicky môže byť vo všetkom, hovoria, že Boh je fyzicky všetkým!!! To je práve tá Amazonská cirkev, – vysvetlil učenec.

Historik tiež poznamenal, že z Instrumentum laboris je možné vyčítať chválu polyteizmu a panteizmu. Padli veľmi rozhodné slová: – Pri všetkej úcte k cirkevným autoritám musím otvorene povedať toto: obviňujem všetkých biskupov a kardinálov, ktorí tvrdia tézy obsiahnuté v Instrumentum laboris, z polyteizmu, presnejšie povedané z polydémonizmu, pretože „ničoty (démoni) sú všetci bohovia pohanov“ (Ž 96,5)! Vyzývam kardinálov, ktorí sú ešte katolíci, aby sa ozvali. Vieme, že anjeli sú s nami, vzývame ich a čakáme od nich pomoc.

Misionári klimatických zmien, nie evanjelia 

Silný prejav predniesol aj Michael Matt. Spýtal sa, načo treba Cirkvi „Novú evanjelizáciu“ a čo sa stalo so starou?

– Premýšľali ste niekedy nad tým, čo je vlastne tá Nová evanjelizácia? Vieme dobre, čím bola stará, tradičná evanjelizácia. Spočívala v organizovaní misií v pohanských krajinách a v obracaní tamojších obyvateľov. O tejto evanjelizácii vzniklo mnoho legiend, často čiernych a nepravdivých, ale každý vzdelaný človek vie, že spočívala vo vernosti Kristovej výzve, ktorý povedal učeníkom: „Choďte a učte všetky národy, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého,“ – hovoril šéf „The Remnant“. – Takto mohli mať všetci šancu, že budú spasení! – dodal.

Dnes však Cirkev úplne zmenila svoje metódy pastoračnej práce. – Dnes prevláda presvedčenie, že postoje charakteristické pre misionárov sú urážlivé pre „partnerov“ Cirkvi. Nemá to už nič spoločné s konverziou, ale má to veľa spoločného s dialógom. Vrcholom bolo vyhlásenie z Abu Dhabi, ktoré bolo skutočne desivé. Je po tejto deklarácii vôbec ešte potrebný krst na to, aby bol človek spasený? Je Cirkev už len niečo ako náboženský klub? – pýtal sa Matt.

Šéf „The Remnant“ tiež poznamenal, že „synoda sa môže vzdať poslania Cirkvi a zo svojich ľudí urobiť klimatických misionárov či misionárov Matky Zeme“. – Prosím Boha, aby to nedopustil,“ uzavrel.

Najdeštruktívnejšie vyhlásenie v histórii 

Mattovo vyhlásenie o Abu Dhabi široko komentoval aj vatikanista Marco Tosatti. Pripomeňme, že ide o dokument o „medziľudskom bratstve“ podpísaný pápežom Františkom a jedným z čelných islamských duchovných. Obsahuje naozaj prekvapivé slová – podľa jej autorov, “existencia mnohých náboženstiev je prejavom Božej vôle“.

„Tento prístup nás preto núti klásť konkrétne a dosť zrejmé otázky,“ uviedol Tosatti. – Ak teda Boh chce, aby existovalo veľa náboženstiev, vyplýva z toho to, že sú dobré a je možné cez nich dôjsť k spáse. Vatikanista pripomenul, že keď sa pápeža na toto pýtal biskup Athanasius Schneider, Svätý Otec vysvetlil, že mal na mysli iba to, že Boh dopúšťa existenciu mnohých náboženstiev. Vo vyhlásení však nič nezmenil!

– Je predsa napísané: „Pánu Bohu sa budeš klaňať a iba Jemu budeš slúžiť.“ Hovorí: „Ja, Pán, som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom,“ a potom dáva prvé prikázanie: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!, pripomenul Tosatti. – Božou vôľou je teda slúžiť iba tomuto jedinému pravému Bohu, to je jasné. Učí to aj Katechizmus Katolíckej cirkvi. Ako teda chápeme slová, pod ktoré sa podpísal pápež? Že teraz sú katolíci jednou z mnohých možných cirkví? Prečo teda majú ľudia teraz veriť v evanjelium a v Spasiteľa? O ňom sám Boh Otec povedal: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho!“ – dodal.

Marco Tosatti sa zamyslel aj nad tým, prečo majú byť katolíci misionármi aj dnes, keďže sa zdá, že deklarácia z Abu Dhabi ruší misijnú aktivitu? Vatikanista označil dokument za „najničivejší pre katolícku vieru“ spomedzi všetkých dokumentov, ktoré kedy pápeži podpísali.   

Treba povedať: „Dosť!“ Kvôli našim deťom.

Michael Voris priamo povedal, že pápež František demontuje katolícku vieru. – František neplní svoju základnú povinnosť starať sa o Cirkev. O Cirkev, ktorá nie je jeho, nepatrí jemu ani nijakému národu, skupine atď., ale Kristovi. Propaguje falošnú teológiu, navyše má protizápadný postoj, čiže prezentuje sa ako odporca západnej civilizácie, ktorá zdôrazňuje teocentrizmus, nie antropocentrizmus. On by chcel opak, povedal Voris. 

Františka nazval politickým pápežom. – Zaujíma sa najmä o socializmus, globalizmus, ochranu podnebia atď. A Pán Boh to všetko vidí. František je predsa hlavou katolíckej, nie globalistickej cirkvi. A zdá sa, že je inšpirovaný teológiou oslobodenia vychádzajúcou z marxizmu – teológiou, ktorá nie je katolícka, nepatrí do svätej katolíckej cirkvi,“ dodal.

Podobným tónom hovoril aj šéf LifeSiteNews.com John Henry Westen. -Začína sa synoda. Väčšina biskupov a kardinálov mlčí o bludoch obsiahnutých v jej dokumentoch. My laici mlčať nemôžeme. Prečo? Pretože tu ide o naše deti! Je naším právom požadovať, aby kňazi, biskupi a pápež slúžili Kristovi. Pre lásku ku Kristovi a Cirkvi, Panne Márii a k našim deťom musíme nahlas povedať: DOSŤ! – zvolal.

Toľko ľudí dnes zrádza Cirkev. Propagujú sa omyly, ktoré iba zvyšujú zmätok. Pápež v mene Cirkvi ponúkol svetu priateľstvo. A čo priateľstvo so Spasiteľom?

Vysvetlil však, že nechce byť protivníkom pápeža: – Milujem pápeža Františka, a práve preto mlčanie o jeho omyloch by bolo prejavom neúcty voči nemu. Musíme sa za neho modliť. Nesúdim jeho motiváciu ani, samozrejme, jeho dušu, ale vidím a popisujem jeho vplyv na Cirkev. Zdá sa, že buduje falošnú Cirkev a propaguje falošnú vieru,“ povedal rozhodne Westen. – My Cirkev neopustíme, pretože je jediná pravá a žiadna iná neexistuje. Sme pripravení na utrpenie a smrť. Musíme sa zasvätiť Panne Márii ešte vrúcnejšie než dosiaľ. A to tu a teraz. Stojíme s ňou pod krížom, hovoríme s ňou AMEN, nech sa stane. Možno vidíme smrť Kristovho mystického tela, ale tiež vieme, že potom príde zmŕtvychvstanie. AVE MARIA! – ukončil svoj prejav.          

Kňazstvo žien, neo-luteranizmus a Benediktova rezignácia

Na konferencii sa zúčastnila aj francúzska novinárka Jeanne Smits, Dr. Taylor Marshall, americký publicista a čílsky spisovateľ Jose Antonio Ureta – člen francúzskej asociácie TFP.  

Smits varovala pred nebezpečenstvom svätenia žien v Cirkvi. Pri tom ju zaujímalo, prečo by práve ženy z Amazónie mali mať prvenstvo v tomto revolučnom hnutí. Upozornila na „indiánsku teológiu“, z ktorej môžu vyplývať takéto tendencie a nápady. 

Jose Antonio Ureta zas upozornil na neo-luteránske chápanie kňazstva v prípravných dokumentoch synody.

Dr. Taylor Marshall sa pýtal, prečo Benedikt XVI. rezignoval a aký vplyv na toto rozhodnutie mohol mať tlak tých kruhov, ktoré sa dnes cítia stonásobne lepšie v Cirkvi ako za čias Františkových predchodcov. 

Verní laici zoči-voči kríze 

Po vystúpeniach dostali účastníci cez internet mnoho otázok od ľudí, ktorí naživo sledovali celú konferenciu prostredníctvom kanála YouTube. Väčšina z nich sa pýtala, ako reagovať na krízu a čo môžu urobiť laici, aby pozdvihli Cirkev.

Padali rôzne odpovede – ale neustále sa zdôrazňovala potreba vernosti Kristovi a udržiavanie jednoty. Jose Antonio Ureta navrhol bojkotovať nemorálne žijúcich kňazov i tých, ktorí kážu zjavné herézy. Dr. Marshall, odvolávajúc sa na sv. Tomáša povedal, že odmietnutie účasti na nehodne vysluhovaných sviatostiach je prejavom úcty voči týmto sviatostiam.    

Ureta tiež povedal, že nesúhlasí s myšlienkou, žeby mal František rezignovať. Tvrdí, že to by len prehĺbilo chaos v Cirkvi. – Mali by sme v Ríme troch bielo odetých ľudí, ktorí by bývali vo Vatikáne, nepodpisovali by sa svojím menom a priezviskom, používali by pápežský erb a udeľovali by apoštolské požehnanie. Rezignácia by ešte viac ničila pápežstvo než úradovanie Františka,  – vysvetlil. 

Profesor Roberto de Mattei vyzval všetkých veriacich, aby venovali pozornosť skutočnosti, že pred našimi očami sa rodí sekulárne a ateistické náboženstvo globálneho otepľovania, ktoré vyznáva mnoho biskupov. Na druhej strane John Henry Westen povzbudzoval k štúdiu viery a dejín cirkevnej krízy, aby každý mohol ľuďom vo svojej farnosti povedať, aká je pravda. Všetci sa zhodli na tom, že sa treba veľa modliť a tvrdo pracovať. A tiež – byť pripravený na mučeníctvo.