Ako sa máme zachovať k hlasu svedomia


18. júla 2020
  Pokladnica viery

So zreteľom na hlas svojho svedomia máme zachovať tieto pravidlá:

1. Hlavné pravidlo je, že nikdy nesmieme konať proti svojmu svedomiu, inač sa dopustíme hriechu. Sv. Pavol apoštol hovorí: „Blahoslavený, kto nemusí sám seba súdiť v tom, čo uznáva za dobré. Všetko, čo nie je z viery, je hriech.“(Rim 14, 22—23.)

2. Keď máme svedomie bludné bez svojej viny, tak môžeme a máme podľa neho konať. Ak niekto myslí, že je štvrtok —hoci je piatok, deň pôstny – a požíva mäsitý pokrm, nehreší, lebo konal podľa svojho svedomia. Je štvrtok a niekto si myslí, že je piatok, deň pôstny a predsa požíva mäsitý pokrm, zhreší -hoci pôstny deň skutočne nie je —pretože konal proti hlasu svojho svedomia. Keď je však naše svedomie bludné vlastnou vinou a blud pri náležitej starostlivosti môže byť prekonaný, nesmieme konať ani podľa svedomia, ani proti nemu, ale predovšetkým musíme sa zbaviť bludu. Napr. keď inoverec tuší, že je v blude, musí sa usilovať čím skôr pátrať popravde a svoj blud zanechať.

Pravidlá o svedomí bludnom.

3. Keď je naše svedomie pochybné, t.j. keď vážne pochybujeme, či je niečo dovolené a či nie, tak nesmieme konať podľa neho, lebo sa vydávame nebezpečenstvu hriechu. „Quod dubitas, ne feceris —V čom pochybuješ, to nerob“—hovorili už starí Rimania. V takomto prípade sa musíme usilovať zbaviť sa pochybnosti; najlepšie je poradiť sa so skúsenejšími. Ale keď nemáme príležitosť pochybnosti sa zbaviť a treba nám hneď konať, tak sa  máme spravovať pravidlom: „In dubiis pars tutior eligendaest = V pochybnosti voľme vec istejšiu. “Pochybnosť odstrániť pomáhajú nám niektoré právnické pravidlá. Takéto sú napríklad:

a) Lex dubia obligat = Pochybný zákon neviaže. Keď nie je isté, že predstavený niečo prikázal konať, nemusíme to konať.

b) In dubio melior est conditio possidentis = V pochybnosti lepšie je položenie držiteľa. Napr.: Keď niekto pochybuje, či vec, ktorú má, právom mu prináleží alebo je azda cudzia a nemôže sa dopátrať pravdy, smie si ju ponechať.

c) In dubio omne factum presumdtur recte factum = V pochybnosti každý čin sa pokladá za správne vykonaný. Napr.: V pochybnosti o platnosti sľubu.

Poučenie

„Svedomie je hlas, ktorým sa Boh hlási ako zákonodarca a sudca‘‘, píše sv. Tomáš Akvinský. Svedomie za vykonané dobro odmeňuje nás pochvalou. Je to najväčšia odmena dobrého skutku na zemi (dobré svedomie). Ale za hriech tresce nás svedomie stálymi výčitkami (hryzenie svedomia), to je najväčší trest a zlo na tomto svete. Sv. Bernard hovorí: „Svedomie dobré a spokojné je predtuchou nebies, zlé a nespokojné svedomie je hotové peklo.“

Mravouka – 1948 Trnava