Ako nás pôst učí milovať

catholicmatch.com
13. apríla 2019
  Spoločnosť  

Pôst a láska nie sú často spojené

Ani vrecovina ani popol nehovorí nič o tom ako chápeme lásku. A napriek tomu nás pôst učí veľa o skutočnej láske.

Tu je pár príkladov:

1.   Pôst nás učí obetovať sa a to je pre vo vzťahu nevyhnutné.

Štyridsať dní pôstu nás učí, aký je význam obety. Pôst, modlitba, pokánie a almužna pomáhajú odpútať sa od sveta a pripomínajú nám, že to čo má naozaj hodnotu nepochádza zo života pre seba samého, ale z pripútania našich sŕdc, tiel a duší ku Kristovi.

Myšlienka obety sa v pôste krásne vzťahuje aj na ľudskú lásku, pretože v láske sme povolaní chcieť dobro druhého. To sa ale nedá, keď sme zameraní dovnútra! Je ťažké uprednostniť dobro milovaného pred vlastnými sebeckými túžbami, žiadostivými vášňami a sebeckými pudmi, pýchou a egom.

Ak sa v našich vzťahoch usilujeme umrieť sebe, obetovať sa pre dobro druhého a nie naše vlastné, tak lepšie napodobňujeme to, čo znamená láska, ktorou miluje Kristus.

2. Pôst pripomína, že láska obsahuje ľútosť aj odpustenie.

Pôst je dôležitým časom pre prácu na odstraňovaní zlých návykov a hriešnych náklonností, ktoré stoja medzi nami a Bohom. Pretože hriech nás od Neho oddeľuje, Sviatosť pokánia je spôsob, ako k Nemu nájsť cestu. Nielen že dostávame milosť opustiť hriech, ale nás privádza bližšie k Bohu.

Skutočná láska si žiada rast v pokore, ochotu uznať chybu a tvrdo pracovať na náprave každej škody, ktorú sme vykonali, keď zraníme milovaných.

3. Pôst pomáha pochopiť dôležitosť poslušnosti v láske.

Počas pôstu sme povolaní praktizovať vedomú poslušnosť Otcovi v nasledovaní Krista. Skrze modlitbu, pôst a almužnu sa približujeme k Pánovi a učíme sa ochotnejšie poslúchať jeho príkazy a tak plniť Jeho vôľu v našich životoch.

Naučiť sa poslúchať Boha s láskou je nevyhnutné aj pre ľudskú lásku. Slovo “poslušnosť” má dnes negatívny zvuk (najmä ak ide o lásku), ale kresťanský význam toho slova znie vzájomné obdarovanie. Keď sa v manželstve muž dobrovoľne podriadi žene a tak nasleduje Krista, a žena urobí to isté pre muža, spolu sú krásnym prejavom skutočnej lásky.

Trpezlivosť, súcit, ochota počúvať, nehľadať vo všetkom zlý úmysel a (v manželstve) život pre druhého – to všetko sú spôsoby, ktorými môžeme obetovať milovanému svoj život ako dar.

4. Pôst nás učí, aké dôležité sú vo vzťahu skutky lásky.

Dobročinná láska je najvyšší spôsob ako sa podieľať na Božom konaní lásky. Počas pôstu sme povolaní výjsť zo seba, hľadať spôsob, ako sa podieľať na Božej láske k iným, svojim vlastným skutkom. Vo vzťahu sa pre dobročinnú lásku rozhodujeme vtedy, keď milovanému povieme “Skúsim ťa urobiť šťastným, skúsim ti poslúžiť, urobím tvoje dobro svojou prioritou.”

Môžeme milovaného milovať dobročinnou láskou, keď ho zahrnieme dobrotou, starosťou o jeho potreby bez hľadania uznania a neprestajným úsilím o jeho dobro.

5. Pôst pripomína, že láska pomáha rásť vo svätosti

Pôst nás nakoniec volá rásť vo svätosti, ktorú možno dosiahnuť skrze milosť a konanie cností. Rastieme vo svätosti, keď súhlasíme s Božou vôľou vo všetkom, vždy a všade.  Svätosť je žiť tak, ako nás Boh stvoril, aby sme žili.

Aj ľudská láska nás volá rásť vo svätosti. Vo vzťahu (najmä v manželstve), keď muž a žena milujú tak, ako ich Boh stvoril, aby sa milovali, spolu rastú bližšie k Bohu a rastú v účasti na Božom živote.

Keď usilujeme žiť pre druhého, v manželstve, pracujeme na pozdvihnutí a rozmnožovaní dôstojnosti nášho partnera, usilujeme o dobro a život v Bohu, modlíme sa spolu a postavíme Krista do centra nášho života, potom schopnejší milovať a byť milovaní a tak rásť vo svätosti!

Tento článok bol pôvodne uverejnený na CatholicMatch Institute (súčasť CatholicMatch.com), ktorý pomáha slobodným katolíkom vytvoriť pevné základy pre manželstvo. Uverejnené so súhlasom.