Ako máme hľadieť na svätých, I. časť: Kto sú to svätí? - Christianitas

Ako máme hľadieť na svätých, I. časť: Kto sú to svätí?

Ladislav Tomcsányi
31. decembra 2021
  Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: flickr.com

Dnes sa človek často stretáva s otázkami, ktoré zostávajú nevyriešené, ba v očiach mnohých zdajú sa byť priamo nemožné. Pravda, otázky zdajú sa byť nevyriešené iba zo stanoviska toho, kto nie je náležite poučený, alebo bojí sa vhĺbiť do veci. Teda povrchný človek môže zavrhnúť stanovisko sv. Cirkvi. K týmto otázkam patrí aj úcta svätých.

Svätí sa spomínajú dosť často. Ako sa môžeme presvedčiť, sú ľudia, ktorí ich iba spomínajú, bez toho, žeby ich uctili. Dokonca ich urážajú alebo o ich jestvovaní vôbec pochybujú – keďže vychovávať svätých – aj v najnovšej dobe – a ich náležíte uctiť je špecialitou našej svätej Cirkvi, objasnime si túto otázku nasledujúcimi riadkami.

Kto sú svätí?

V širšom slova zmysle svätí sú tí, ktorí žijú v stave svätosti, vedú bohumilý život, čiže silnou vierou vyznávajú zjavenie Božie. Vážne a usilovne plnia Jeho príkazy. Takí svätí vždy boli a sú v Cirkvi. Ba každý človek vo sv. krste obsiahne povolanie a určenie, aby žil sväto.

V užšom slova zmysle svätí sú tí, ktorí nielen sväto žili, ale aj zomreli v stave milosti a boli spasení, ktorí teraz vidia Boha tvárou tvár.

V najužšom slova zmysle svätí – a na tých obyčajne myslíme, keď sa vo všeobecnosti o svätých hovorí – sú tí, ktorých nám predkladá Cirkev, aby sme ich uctievali, nasledovali a o pomoc vzývali. Cirkev to robí vtedy, keď ich sväto alebo blahorečí.

Za blahoslaveného môže byť vyhlásený ten, kto v pozemskom živote cnostne žil a po jeho smrti sa jeho prostredníctvom stali aspoň dva zázraky. To posledné je nám dôkazom, že zomrelý žije už v blaženej spoločnosti Božej. Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, aby urobil zázrak, ale len tých, ktorí plnia Jeho vôľu (Jn 9,31). Kto je vyhlásený za blahoslaveného, toho verejne uctievať je dovolené podľa rozhodnutia Svätého Otca na jednotlivých miestach, krajoch, napr. v štáte, v diecéze, alebo v niektorých reholiach a rádoch. Ak úcta takého svätca sa rozširuje a jeho prostredníctvom stanú sa ďalšie dva zázraky, môže byť vyhlásený za svätého a môže byť verejne uctievaný v celej Cirkvi, a to úplnou slávou, oslavovaním, svätením.

Toto vyhlásenie stáva sa vo forme svätorečenia. Svätorečenie niektorého blahoslaveného má od Sv. Stolice žiadať celá Cirkev: biskupi, veriaci, teologické vysoké školy, rády a rehole, korporácie atď. Po žiadosti nasleduje čo najprísnejšie vyšetrovanie, či ten svätec naozaj zomrel v stave svätosti, či cnostne žil, či sa jeho prostredníctvom stali ďalšie dva zázraky a či sú tie zázraky ozaj hodnoverné.

Sv. Cirkev je pri posudzovaní veľmi prísna a pozorná. Pri kanonizácii je neomylná. Koho vyhlási za svätého, toho meno zapíše do úradných katalógov (kánon – odtiaľ „kanonizácia“) alebo do martyrológia. V prvých storočiach nebolo zvykom vyhlásiť za svätého vo forme kanonizácie, ale Cirkev len mlčky schválila úctu k apoštolom a mučeníkom, ktorí viedli svätý život: od 4. storočia tiež úctu k takýmto askétom a biskupom.

U mnohých kanonizovaných svätcov na prvý pohľad je nápadný ich mimoriadny život. Zdajú sa byť čudákmi. Mnohí sa im vysmievajú a opovrhujú nimi. Tak napríklad, že mnohí svätci zanechali svetáctvo a venovali sa novému životu, ktorý bol v zrejmom rozpore s predošlým. Oddali sa prísnej askéze a sebazapieraniu, vyhľadávali a prežívali utrpenia. Nejeden, ako napríklad sv. František z Assisi, sv. Katarína Sienská a i. nosili na tele znaky Spasiteľových rán. Sú to tzv. stigmatizovaní. Ich život je plný modlitieb, padajú často do extázy, mávajú videnia a zjavenia. Ba už aj za života konajú zázraky.

Zdroj: flickr.com

Takéto zjavy budia záujem. A preto vo svojom oduševnení chceme ich vidieť čím skôr vo venci slávnych divotvorcov. A skutočnosť je tá, že máme v sebe akúsi náchylnosť pridať niečo k tomu, čo sa stalo. Tie zázračné prídavky často sa menujú legendami, hoci „legenda“ pôvodne znamená povinné čítanie. Tieto legendy obyčajne veľmi jemne a opatrne znázorňujú duchovnú veľkosť svätca. Škoda by bola a tiež barbarstvo, zničiť tieto ruže, kvitnúce zo svätého koreňa. Pritom však musíme dbať aj na povinnosť, klaňať sa Bohu v pravde a spravodlivosti a preto osobnosti svätých očistiť od každej buriny nepravdivosti, ktorej sa protiví ich celý život a vystupovanie.

Tu si musíme dve veci zapamätať. Najskôr treba vedieť, že mimoriadne skutky sebazapierania a hrdinskej lásky svätcov je ich vlastným a pôvodným zjavom. Tieto hrdinské skutky sú výplodom celkom zvláštneho účinkovania Ducha Svätého v ich dušiach. Preto si ich nemôžeme osvojiť a privlastniť, ani napodobňovať. Bol by to duchovný plagiát. Nebolo by to ani Bohu milé, ani nám osožné. Tu platí pravidlo: mimoriadne skutky svätých treba obdivovať, a nie nasledovať. – Potom si musíme uvedomiť, že nie v týchto mimoriadnych zjavoch a zázrakoch, v tzv. charizmách je podstata svätosti, ale jedine vo vysokom stupni lásky k Bohu a blížnemu. Svätci milovali s plnou dôslednosťou a čo najdokonalejšie Boha – a pre Boha blížneho.

Veľkosť svätých sa teda prejavuje v tom, že plnou, geniálnou pôvodnosťou a vo veľkej miere vykonávali všetko to, čo je povinnosťou nás všetkých kresťanov-katolíkov. Je pravda, že v tom pomáha predovšetkým milosť Božia: ale tú dostáva každý človek, a to hlavne vo sviatostiach, menovite vo sv. krste. U väčšiny kresťanov je iba tá chyba, že ju dosť horlivo nevyužívajú. A svätí sú tí, ktorí celým svojím životom sa usilovali zadosťučiniť všetkým svojim povinnostiam. Teda horlivo spolupracovali s milosťou Božou.

Sv. Pavol píše o sebe: „Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou“ (1Kor 15,10). A to môže o sebe tvrdiť každý svätý.

dokončenie v II. časti


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!