Pripomíname si Pannu Máriu Karmelskú – máš posvätný škapuliar ?

Branislav Krasnovský
16. júla 2021
  Cirkev

Škapuliar Panny Márie Karmelskej si je možné ZADARMO objednať aj v našej Nadácii Slovakia Christiana na bezplatnom telefónnom čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (v čase od 9:00-16:00)

16. júla si pripomíname sviatok Panny Márie Karmelskej, ktorá darovala v 13. storočí škapuliar svätému Šimonovi Stockovi. Škapuliar je prostriedkom spásy, je to veľký dar Panny Márie, ktorá chce ochraňovať, starať sa a pomáhať všetkým jeho nositeľom, aby sa dostali do nebeskej vlasti.

Slovo škapuliar pochádza z latinského scapula – lopatka, alebo sapulare – zástera. Existujú rôzne formy škapuliarov, niektoré mníšske rády používali škapuliar tvorený širokým pruhom látky s otvorom pre hlavu, pričom škapuliar mohol byť zakončený aj kapucňou a v páse sa preväzoval. Takýto škapuliar mal aj ochrannú funkciu, chránil spodný hábit mnícha pred nečistotami a mal funkciu zástery. Jedným z prvých rádov, ktorý začal používať škapuliar bol rád benediktínov, škapuliare používali však aj iné katolícke mníšske rády (premonštráti, dominikáni, františkáni…). Mníšske škapuliare mali rôznu farbu aj tvar, vždy však symbolizovali zvláštnu ochranu Panny Márie a širokú obľubu si získali aj medzi terciármi jednotlivých mníšskych rádov.

Zdroj: catholicnewsagency

Dnes sa pod pojmom škapuliar chápu v prvom rade dva štvorce látky, prepojené šnúrkami. Škapuliare môžu mať rôznu veľkosť ako aj tvar, na karmelitánskom škapuliari sú vyobrazenia Panny Márie a Božského Srdca Ježišovho. Existujú aj škapuliarove medaily, ktoré sa zavesia na krk, ich nosenie povolil pápež sv. Pius X. Na medaile je takisto z jednej strany vyobrazenie Božského Srdca Ježišovho a na druhej obraz Panny Márie. Kúsky látky s vyobrazeniami Panny Márie a Božského Srdca Ježišovho sa nachádzajú na hrudi, druhý štvorec látky spočíva na pleciach nositeľa. Ten by mal byť členom škapuliarskeho bratstva, pričom posvätený škapuliar má prijať pri špeciálnej bohoslužbe z rúk kňaza.

Podľa katolíckej Tradície prvý škapuliar získal z rúk Panny Márie generálny prevor karmelitánskeho rádu sv. Šimon Stock (1164 – 1265), ktorý bol 5. alebo 6. generálom v histórii rádu. Ako blahoslavení sú tiež uctievaní generáli Jan Soreth (1451 – 71) a Baptista Spagnoli (1513 – 16). Svätý Šimon Stock prosil patrónku Karmelu, Pannu Máriu, aby sprostredkovala rádu nejaké privilégium. Panna Mária sa mu zjavila, ukázala mu škapuliar a povedala: „Hoc tibi et tuis privilegium: in hoc moriens salvabitur.“ (Toto je privilégium pre teba a pre tvojich. Kto zomrie v tomto odeve, bude spasený).

Kto teda nosí škapuliar a žije v stave posväcujúcej milosti, tomu Panna Mária vyprosí milosť zotrvania v dobrom až do smrti. Ak by predsa len nositeľ škapuliara upadol do smrteľného hriechu, Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci mu vyprosí milosť úprimnej ľútosti.

Svätý Šimon Stock bol anglickej národnosti, vyznačoval svätosťou života, zomrel vo francúzskom meste Bordeaux. Podľa katolíckej legendy žil niekoľko rokov ako pustovník a takisto ho považujú za autora nádherného hymnu Flos Carmeli (Kvet Karmelu).

Liturgická úcta k sv. Šimonovi Stockovi je po prvýkrát doložená v Bordeaux v roku 1435, bol obľúbeným svätcom aj v Írsku a Anglicku. Odpadnutie Anglicka od katolicizmu v čase vlády Henricha VIII. znamenalo, že kult tohto svätca sa na britskej pôde de facto skončil a začal sa obnovovať až v 20. storočí.

Zdroj: catholicnewsagency

Škapuliar je pre všetkých karmelitánov a mariánskych ctiteľov znamením materskej ochrany Panny Márie a takisto výrazom osobného záväzku nositeľa škapuliara, že bude nasledovať nášho Pána Ježiša Krista v stopách jeho Matky, pričom čoraz jasnejšie rezonuje odkaz prísľubu večnej spásy pre tých, ktorí žijú nábožným životom a nosia škapuliar. Oblečením škapuliara jeho nositeľ vyjadruje súhlas s tým, že si berie Pannu Máriu do svojho srdca a celkom sa jej obetuje. Takémuto úkonu sa učíme od samej Panny Márie, ktorá celý svoj život obetovala Bohu, čo možno vydokladovať slovami Panny Márie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Škapuliarová zbožnosť sa rýchlo rozšírila po celej katolíckej Európe, škapuliar bol nesmierne obľúbený najmä v Španielsku a Portugalsku, na Apeninskom polostrove, napríklad len v Benátkach odhadovali počet ctiteľov a nositeľov škapuliara na 70 000 osôb.

Svätý otec Ján Pavol II. o škapuliari povedal: „V mladosti som získal veľkú úctu ku karmelitánskemu škapuliaru. Je krásne, že horlivá matka sa stará aj o odev. Panna Mária Karmelská, Matka škapuliara nám preukazuje svoju materinskú starostlivosť, oblieka nás v duchovnom zmysle do Božej milosti a pomáha nám, aby duchovný odev, ktorý nosíme bol stále biely…”

Zdroj: wikimedia commons

V súvislosti so škapuliarom sa pripomínajú dve zjavenia. Prvým je zjavenie sv. Šimona Stocka a toto zjavenie sa týka večnej spásy, ktorú dosiahnu tí, čo zomierajú v habite karmelitánskeho rádu. Druhé zjavenie mal pápež Ján XXII. v roku 1322. Podľa tohto zjavenia budú prvú sobotu mesiaca z očistca vyslobodení tí, ktorí zbožne nosili na sebe posvätený škapuliar, zachovávali čistotu podľa svojho stavu a modlili sa určené modlitby.

Výsadu prvej soboty Panna Mária potvrdila doslovne nasledujúcimi slovami: „Ján, námestník môjho Syna, mne máš čo ďakovať za svoju vysokú dôstojnosť, lebo ja som ti ju vyprosila u svojho syna. Od teba očakávam slávnostné schválenie karmelitánskej rehole, ktorá pochádza z môjho vrchu Karmel. Ak niekto z tejto rehole alebo jej bratstva sa rozlúči s týmto životom a pre svoje hriechy príde do očistca, vtedy ja, ako nežná matka zostúpim do tohto očistného miesta v sobotu po ich smrti. A tých, ktorí tam ešte budú, vyvediem do blažených príbytkov večného života.“ Pápež Ján XXII. túto výsadu uverejnil v bule Sacratissimo uti culmine 3. marca 1322 a pápež Pavol V. ju potvrdil dekrétom 5. júla 1612.

Pobožnosť škapuliara vo veľkej miere prehĺbil pápež Pius XII. listom Magna charta pobožnosti škapuliara, v ktorom napísal: „Nikomu nie je neznáma skutočnosť, ako veľmi sa láska k Najsvätejšej Panne Márii pričiňuje k oživeniu katolíckej viery, k zmene zvykov, najmä vďaka tým formám pobožnosti, ktoré majú väčšiu moc osvecovať myseľ nebeským učením a rozpaľujú v dušiach ochotu žiť dokonalejší kresťanský život. V prvom rade k nim patrí pobožnosť karmelitánskeho škapuliara, ktorá sa svojou jednoduchosťou prispôsobuje chápaniu každého človeka a veľmi sa rozšírila medzi veriacimi kresťanmi, prinášajúc spásonosné plody.“

Pápež Ján Pavol II. dal odporúčanie Kongregácii pre bohoslužbu a disciplínu sviatostí v roku 1996, ktorá schválila Obrad požehnania a vkladania karmelitánskeho škapuliara.

Prijatím škapuliara sa veriaci stáva príslušníkom karmelitánskej rodiny, ktorej členovia sa zaväzujú horlivo uctievať Pannu Máriu v duchu karmelitánskej spirituality. Veriaci môžu vstúpiť do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej prijatím karmelitánskeho škapuliara z rúk kompetentného kňaza.

Na záver uvádzame osobitne všeobecné výsady a povinnosti tých, ktorí sú členmi škapuliarskych brastiev Bratstva Panny Márie Škapuliarskej a povinnosti tých, ktorí nosia škapuliar.

Výsady škapuliarskych bratstiev

1. Kto nosí škapuliar, a kto v ňom zomrie, nezakúsi večný oheň, ako to prisľúbila Panna Mária.

2. Ten, kto nosí škapuliar, si ako ctiteľ Božej Matky zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti.

3. Každý, kto nábožne nosí škapuliar a zachováva čistotu podľa stavu, bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti.

4. Tí, ktorí nosia škapuliar, sú duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sv. omše, sv. prijímania, sebazaprenia, modlitby, pôsty a pod.

Povinnosti tých, ktorí nosia škapuliar

1. Prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kompetentného kňaza.

2. Členovia škapuliarskeho bratstva majú vždy nábožne nosiť škapuliar alebo medailónik, aby bolo vidieť, že sú členovia karmelitánskej rodiny.

3. Živiť úctu k Panne Márii v duchu karmelitánskeho rádu a nasledovať cnosti Panny Márie a zjednocovať sa s ňou.

4. Nasledovať Máriu v spôsobe modlitby, rozjímať Božie slovo, vyhradiť si čas na osobnú modlitbu, hlavne na tú, ktorú určil kňaz v deň prijatia do škapuliara, modliť sa posvätný ruženec, litánie, deviatnik, Liturgiu hodín, často sa zúčastňovať na Eucharistii a snažiť sa zotrvávať v Božej prítomnosti a v nej vykonávať svoje povinnosti.

5. Zjednotiť sa s umučením Ježiša Krista prostredníctvom dobrovoľných sebazaprení a trpieť spolu s Kristom podľa vzoru Panny Márie.

6. Zúčastňovať sa duchovných obnov, zaujímať sa o spiritualitu karmelitánskeho rádu a žiť v úzkom spojení s Pannou Máriou.

7. Členovia škapuliarskych bratstiev môžu získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca…) v deň vstupu do škapuliarskeho bratstva a v nasledujúce sviatky:

• Panny Márie z hory Karmel (16. júla)

• Sv. proroka Eliáša (20. júla)

• Sv. Šimona Stocka (16. mája)

• Sv. Terézie z Lisieux (1. októbra)

• Sv. Terézie Avilskej (15. októbra)

• Všetkých Svätých Karmelu (14. novembra)

• Sv. Jána z Kríža (14. decembra)

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!